Ang Buhing Pulong

Yabeng Bersikulo: “Ug human niya isulti kini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug kilid. Busa ang mga tinun-an nagmaya sa pagkakita sa Ginoo.”
—Juan 20:20

Piniling Sulat:
Juan 20:1-23

ANG LEKSYON KARON NAG DETALYE sa gipahayag ni Juan mahitungod sa pagkabanhaw ni Hesus gikan sa mga patay. Si Maria Magdalena miadto sa lubnganan sa panghinaot nga mahilogan niya ang lawas sa Ginoo ug mga lamas. Sa iyang pag-abot didto, nakita niya nga abri na ang lubnganan ug wala na ang lawas sa Ginoo. Ug nataranta siya nga migawas ug nakita niya si Pedro ug lain pang tinun-an nga gituhoan nga si Juan, ug siya miingon kanila, “Ilang gikuha ang Ginoo gikan sa lubnganan, ug wala kami mahibalo kon diin nila siya gibutang.” (Juan 20:2) Busa si Pedro ug Juan midagan paingon didto sa lubnganan. Nahikurat sila sa ilang nakita—“ang bendaheng panapton nahimutang didto, … ug ang panapton nga gibutang sa iyang ulo nahilain ug nilukot na sa usa ka laing dapit.” (vss. 5,7) Bisan mitoo sila sa ilang nakita apan wala sila makasabot, ug sila namauli sa ilang panimahalay. Sa pagsulat niini nga mga panghitabo sa daghang mga katuigan, si Juan nagkanayon, “Kay wala pa man sila makasabot sa kasulatan nga siya kinahanglan mobangon gikan sa mga patay.”—vs. 9

Si Maria nga naghilak sa iyang pinalangga nga Ginoo nagpabilin didto sa lubnganan ug nakita niya ang duha ka manolunda nga nangutana kaniya ngano nga naghilak siya, ug si Maria mitubag “Ilang gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kon diin nila siya gibutang.” (vs. 13) Ug si Maria milingi ug nakita niya ang usa ka tawo nga sama sa hardinero niadtong lugara. Iyang gipangutana kon iya ba nga gibalhin ang lawas, kay iya kining kuhaon ug ibalhin sa lain nga lugar. Ug ang sunod nga panghitabo maoy usa ka makatandog nga pahayag. Ang hardinero miiningon kaniya, “Maria..milingi siya ug mingon kaniya, Rabboni: nga nagkahulogang “Magtutudlo.” (vs. 16) Kining maong hardinero mao mismo ang Nabanhaw nga Kristo, ug ang pagkaila ni Maria kaniya pinaagi sa pagtawag kaniya sa iyang ngalan nga “Maria.” Nadunggan na niya sa makadaghan ang pagtawag sa iyang ngalan kaniadto sa iyang pag ministro ug busa iyang nailhan. Ang iyang kasinatian nagpatalinghog balik sa mga gisulti ni Hesus nga siya susama sa usa ka magbalantay sa mga karnero ug “pagatawgon niya sa ngalan ang iyang kaugalingong mga karnero ug pagagiyahan sila paingon sa gawas.”—Juan 10:3

Si Hesus miingon kang Maria, “Ayaw ako pagkupti, kay wala pa ako makasaka ngadto sa Amahan. Apan adtoa ang akong mga igsoonn ug ingna sila nga , Ako musaka ngadto sa akong Amahan ug inyong Amahan ug ngadto sa akong Diyos ug inyong Diyos.” (Juan 20:17) Unta nakinaiya na ni Maria Magdalena ang mokapot sa Magtutudlo ug magpabilin uban kaniya, karon nga nahibaloan niya nga dili na siya patay. Apan, siya mismo wala usab makasabot sa kinatibuk-ang kahulugan sa mga panghitabo.Si Hesus mipasabot kaniya nga ang iyang tawhanong panagway temporaryo lamang kini ug sa dili madugay Siya musaka ngadto sa iyang Amahan, dili siya angayan nga mokapot kaniya sumala sa iyang pagkatawhanon aron dili siya masakitan pag-usab inig mosaka na siya. Si Hesus nag sugo kang Maria Magdalena nga moadto sa ubang tinun-an ug ipahibalo nga siya nabanhaw gikan sa mga patay. Mitoo si Maria sa iyang Magtutudlo ug iya silang giingnan “nakita ko ang Ginoo.”—vs. 18

Ug sa pagkagabii sa mao nga adlaw, si Hesus milagroso nga nagpakita sa mga tinun-an ug misulti kanila, “And kalinaw maanaa kaninyo.” (vs. 19) Ang mga pulong sa atong yabeng bersiculo nagpakita ug kalipay ug himaya sa tanang nga tinun-an, tungod kay ilang nahibaloan nga ang ilang Magtutudlo ug Ginoo nabanhaw na gikan sa mga patay. Kini nga mga pulong nagalanog kanato karon, “Siya nabanhaw!”—Matt. 28:6Dawn Bible Students Association