Paghinlo sa Templo

Yabeng Bersikulo: “Ug siya [Hesus] miingon sa mga nagbaligya ug mga salampati: kuhaa ninyo dinhi kining mga butanga! Ihunong na ninyo ang paghimo sa balay sa akong Amahan nga balay sa mnga tinda.”
—Juan 2:16

Piniling Sulat:
John 2:13-22

SI APOSTOL PABLO MIPAHAYAG mahitungod kang Hesus nga siya gipanganak sa usa ka babaye ug nailalom sa balaod. (Gal. 4:4) Isip usa ka Hudeo ubos sa balaod, gikinahanglan nga magpabilin ang mga kapistahan nga gimando ilalom sa kasabotan. Dinhi niining mao nga panghitabo nga atong gitun-an karon, nakita si Hesus sa Herusalem sa panahon sa pagsaulog sa mga Hudeo sa Pista sa Passover. Sama sa atong gidahom sa usa ka matinud-anon nga nagtuman sa sugo, si Hesus miadto diretso sa templo, ang sentro sa Israel nga pagasimbahan.

Ang pahayag nagaingon nga sa iyang pag-abot, nakita ni Hesus kadtong mga nagabaligya ug mga karnero, baka ug mga salampati ingon man ang mga magpapatigayon ug salapi sa ilang mga lingkoranan.” (Juan 2:14) Niadtong panahona sa tuig kung moadto ang mga Esraelita sa Herusalem para saulogon ang kapistahan ila usab ginahimo ang mga paghalad. Ang katuyoan sa mao nga Balaod nga una gihatag sa Diyos kanila mao nga kada pamilya mag atiman sa hayop o halad para sa maong mga okasyon. Sa kadugayan, nakita sa mga Hudeong lideres ang oportunidad nga makanegosyo, makabaligya niining mga butanga sa mga tawo diha mismo sa Templo, dili na mahasol ang mga tawo sa pagdala ug mga hayop o bisan unsa pa nga butang nga angay nilang ihalad sa ilang halayo nga panaw paingon sa Herusalem. Kapatas-an nila ang presyo sa mga baligya ug aduna nay buhis ug ang mga naka benepisyo sa kita niini mipadulong sa bulsa sa mga relihiyosong lider sa Israel.

Sa dihang nakita kini ni Hesus diha sa Templo, Siya, “naghimo ug latigo nga pisi, giabog niya ang tanan nga may mga karnero ug mga baka pagawas sa Templo, ug giyabo niya ang mga sensilyo sa mga tig ilis ug salapi ug gipanglintuwad niya ang ilang mga lamesa; ug siya miingon sa mga nagbaligya sa mga salampati: kuhaa ninyo kining mga butanga! Ihunong na ninyo ang paghimo sa balay sa akong Amahan nga balay sa mga tinda!” (vss. 15,16) Sa susama nga pahayag sa Mateo 21:13, mas mabug-at pa nga pinulungan ang nakasulat niinin: “Ang akong balay pagatawgon nga balay nga ampoanan, apan gihimo ninyo kini nga usa ka langob sa mga tulisan”

Ang makasasalang kahimtang kung diin si Hesus kusganon nga nagasaway adunay duha ka hinungdan. Una, nakita niya ang kahakog sa mga relihiyosong mga lideres sa sobra ka taas nga presyo ug buhis sa mga hayop ug uban pang halad nga kinahanglan para sa pagtuman sa balaod sa kapistahan. Sila mga “kawatan” nga naghimo sa ilang negosyo sa “balay alampoanan.” Ikaduha, mao nga gitugotan sa katawhan nga sila mamahimong parte niini. Wala na hatagi nila ug bili nga sila mismo ang magdala sa ilang halad para sa Diyos. Andam silang mobayad ug mahal dugangan pa sa taas nga buhis dili lamang sla mahasol sa pagdala sa mga butang. Andam silang mobayad sa mg namunuan para lamang maapil niadtong mga nagtuman sa relihiyosong Balaod.

Ang mga tinun-an ni Hesus pagkakita sa gihimo sa ilang Magtutudlo, “nahinumdum nga kini nahisulat:kainit alang sa imong balay maglamoy kanako.” (Juan 2:17) Bisan nagpakita si Hesus sa iyang kasuko sa pag paaron ingnon nga nakita niya didto sa Templo, ang iyang “kainit” didto naka direkta sa positibo nga paagi sa balay sa iyang Amahan nga girepresentar sa Templo. Si Apostol Pablo nag sulti kanato nga sa kamatouran, si Hesus ug ang iyang simbahan mao ang tinooray nga Templo. Dinhi niining simbolo nga templo nga diin si Hesus adunay dako nga kainit ug tinguha nga kini siya makumpleto sa dakong pagsalig.—Efeso 2:19-22Dawn Bible Students Association