Babaye sa Samaria

Yabeng Bersikulo: “Bisan kinsa ang magainom sa tubig nga akong igahatag kaniya dili na gayod pagauhawon pa, hinoon ang tubig nga akong igahatag kaniya mahimong usa ka tuburan sa tubig diha kaniya nga magabuswak aron mohatag ug kinabuhing walay kataposan.”
—Juan 4:14

Piniling Sulat:
Juan 4:1-42

SAMTANG NAGBYAHE PAULI sa Galilea pagkahuman sa Pista sa Passover, si Hesus nakaagi sa rehiyon sa Samaria ug nakaabot didto sa lugar nga tuburan ni Jacob. (Juan 4:4,5) Gikapoy sa iyang byahe, milingkod siya sa tuburan. Gipadayon sa pahayag, “Miabot ang usa ka babaye nga taga Samaria aron sa pagkalos ug tubig: Si Hesus miingon kaniya, hatagi ako ug mainom.” (vs. 7) Kini nga hangyo naka pahingangha sa babaye nga mitubag, “Naunsa ba nga ikaw, bisan usa ka Hudeyo nangayo kanako’g mainom, nga ako babayeng Samarianon man? Kay ang mga Hudeyo wala may pagpakiglabot sa mga Samarianon?”—vs. 9

Si Hesus mitubag, “Kon imo pang nahibaloan ang walay bayad nga gasa sa Diyos ug kon kinsa kining nagsulti kanimo, Hatagi ako’g mainom, mangayo ka unta kaniya ug hatagan ka unta niya ug tubig nga buhi.”(vs. 10) Kini nga mga pulong nakapalibog ug maayo sa babaye nga mitubag, para makakalos ug tubig, gikinahanglan ni Hesus ug timba tungod kay lawom ang atabay, ug iya gipangutana kung asa siya magkuha ug maayong tubig kondili nagagikan lamang sa mao nga atabay. Si Hesus mitubag, “Kining atabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayopan miinom gikan niini, labaw ka pa ba diay kang Jacob?”—vs. 12

Ang gipasabot ni Hesus sa “gasa sa Diyos” mao ang “buhing tubig” nga iyag gipamulong. Apan dili kini literal nga tubig gikan sa asa nga atabay. Mao kini siya ang tubig sa Pulong sa Kamatuoran nga maoy maghatag ug spiritual nga kinabuhi para sa mga moambit niin. Kini nga Pulong sa Kamatuoran mao ang mga pulong nga migawas sa iyang mga ngabil sa dihang siya nagasangyaw. Mao kana ang “gasa sa Diyos” tungod kay libre kini niyang gihatag sa tanan nga ag dalunggan naminaw. Si Apostol Pablo nag tudlo sa “buhing tubig” nga Pulong sa Kamatuoran, nagpahayag aduna kini pagkabalaanon ug pagpanghinlo nga epekto sa simbahan. Miingon siya, “Nga siya (Hesus) mobalaan ug mohinlo sa Iglesia sa paghugas niini sa tubig pinaagi sa pulong.”—Efeso 5:26

Gipasabot ni Hesus sa babaye, “Ang moinom niining tubiga uhawon pag-usab.” (Juan 4:13) Midugang pa siya pag ingon gikan sa atong yabeng bersikulo, nga ang tubig nga iyang gihatag, ang tubig sa Pulong, makapatagbaw sa kauhaw sa kamatuoran sa kang bisan kinsa nga gustong masayod niini. Gipahayag ni Hesus nga kadtong moambit sa “buhing tubig” sila mismo mahimong “tuburan sa tubig.”Kini nga atabay dili na kinahanglan nga kaloson pa. Mamahimo kini siya nga sapa nga magabuswak diha kaniya. Ug dinhi, ang babaye mahinamon nga mitubag, “Senyor, hatagi ako niini nga tubig.”—vs. 15

Adunay duha ka pagpasabot niining mao nga hunahuna sa iglesia sa “atabay sa tubig nga nagabuswak ngadto sa kinabuging dayon.” Una, sa pag ambit nato sa tubig sa Pulong sa Kamatuoran ug tugotan nga magahimo ug pagbalaan kanato, kini siya mahimong tipik sa atong pagka tawo. Kini siya mahitabo nga ang Pulong sa Kamatuoran makita pinaagi sa atong sinultihan, linihokan, ug ehemplo sa usa’g usa ug sa kinatibuk-an. Kini nga proseso sa pag uswag, kung hugot ang paghimo niini, modala kanato ngadto sa “kinabuhing walay katapusan.” Ikaduha, ang gibayaw nga iglesia sa umalabot nga gingharian ni Kristo magahatag ug pareho nga tubig sa kamatouran sa tanang katawhan. Ang tanan nga “giuhaw” (Pinadayag 22:17) para niini, ug pinaagi niini mabalaan, ug mapadulong sa “kinabuhing walay kataposan” dinhi niining kalibotan.Dawn Bible Students Association