Ang Pag-Ayo sa Tawong Buta

Yabeng Bersikulo: “Pipila sa mga Pariseo miingon, dili siya tawo nga gikan sa Diyos kay wala man siya magtuman sa igpapahulay, ang uban miingon, unsaon man sa usa ka tawong makasasala paghimo niining matanga sa milagro? Ug nabahin sila.”
—Juan 9:16

Piniling Sulat:
Juan 9

SA GIPAHAYAG SA ATONG LEKSYON KARON, Si Hesus nakakita ug usa ka tawong buta sukad sa pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nagtoo nga ang iyang pagkabuta tingali silot sa iyang nahimo o nahimo sa iyang ginikanan nga sala.(Juan 9:2) Si Hesus miingon dili kana mao ang hinungdan (vs. 3), Nasayod siya sa kamatuoran pinaagi sa kinatibuk-ang pahayag sa Pulong sa Diyos. Ang pagkabuta niini nga tawo ingon man ang tanan nga mga sakit sa katawhan bisan ang kamatyon mismo maoy resulta sa pagsupak sa atong unang ginikanan sa paraiso sa Eden ug ang silot gipahamtang nganha kanila. (Gen. 2:16,17; 3:17-19) Kini nga silot apil na ang mga lawasnong balaatian sama sa pagkabuta ug uban pang mga sakit, napasa ngadto sa sunod nga mga henerasyon tungod kay ang tanan tipik man sa nalaglag nga kaliwat ni Adan.

Gipasabot ni Hesus sa iyang mga tinun-an nga ang iyang sunod nga pagahimoon usa ka ehemplo sa “mga buhat sa Diyos.” (Juan 9:3) Siya miingon nga ang iyang misyon mao ang paghimo sa mga “buluhaton sa Diyos nga nagpadala kaniya,” ug sa ingon niini, siya ang “Kahayag sa Kalibotan.” (vss. 4,5) Kini nga kahayag makabenepisyo sa iyang mga tinun-an, para motabang kanila nga masayran ang katuyoan sa iyang mga gibuhat. Atong masabtan, naamgohan sa iyang mga tinun-an nga ang buhat sa pagpang ayo nga gihimo ni Hesus mao ang hulagway sa dako nga “buluhaton sa Diyos” nga pagahimoon sa iyang umalabot nga gingharian dinhi sa yuta.Si Juan misulti kabahin sa ubang dagkong buluhaton nga nagkanayon, “Pahiran sa Diyos ang tanang luha sa ilang mga mata, ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang, unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang mga butang.”—Pinadayag 21:4,5

Ang lain pang imortanteng leksyon mao ang pamaagi sa pag ayo ni Hesus sa tawong buta. “Si Hesus nangluwa sa yuta ug naghimog lapok ginamit ang laway. Unya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tawo ug giingnan, lakaw panghilam-os didto sa linaw sa Siloam. …ug milakaw ang tawo ug nanghilam-os ug unya mibalik siya nga nakakita na.”(Juan 9:6,7) Dinhi, atong makita ang parte nga nakab-ot ni Hesus— paghilog sa mata sa tawong buta.Aduna usab buhat para sa buta—siya moadto sa linaw sa Siloam ug manghilam-os. Pinaagi lamang sa pag kab-ot nila sa ilang mga buluhaton nga nakakita ang buta. Kini naghulagway nga ang pag ayo sa balatian sa tawo, dili lamang pisikal ingon man usab ang sakit sa batasan, nagkinahanglan buhat sa Diyos ingon man usab niadtong paga ayohon.

Ang kabahin ni Hesus sa pag-ayo sa katawhan gipakita diha sa paglukat, kung diin si Adan ug ang iyang mga kaliwat nahigawas sa silot. Iyang gilukat pinaagi sa “paghilog” sa Labaw nga Balaan (Dan. 9:24), ug dinhi natagbaw ang hustisya sa Diyos. Ang parte sa katawhan niini nga buluhaton, sa dihang nakagawas na sa silot mao ang pag kooperar sa “paghugas” sa mga nahabiling lama sa sala sa ilang kinaiya.

Ang yabeng bersikulo naga pakita nga ang mga lider nga Hudeyo wala mahimout sa maanindot nga kahulogan sa mga gihimo ni Hesus. Mapasalamaton kita, hinoon nga nasabtan nato kini nga mga butang ug atong masulti uban sa buta nga naayo, “Buta ako kaniadto apan karon makakita na.”—John 9:25Dawn Bible Students Association