Ang Tinapay Sa Kinabuhi

Yabeng Bersikulo: “Ug si Jesus mitubag kanila, “Ako mao ang tinapay nga nagahatag ug kinabuhi; siya nga moari kanako dili gutomon, ug siya nga mosalig kanako dili gayud uhawon.”
—Juan 6:35

Piniling Sulat:
Juan 6

USA SA PAGPAKITA NI KRISTO sa iyang otoridad ug gahum, mao kadtong pagpakaon niya sa kadaghanon gikan sa lima ka tinapay ug duha ka isda.

“Ug si Jesus miingon, Palingkora ang mga tawo.” Ug didtoy daghang balili niadtong dapita, busa ang mga tawo nanglingkod nga may gidaghanon nga mga lima ka libo. Ug unya gikuha ni Jesus ang mga tinapay, ug sa nakapasalamat na siya, iyang giapod-apod kini ngadto kanila nga nanaglingkod; maingon man usab ang isda, kutob sa ilang gusto. Ug sa nangabusog na sila, siya miingon sa iyang mga tinun-an, “Hipusa ninyo ang mga tipik nga nanghibilin aron walay mausik.—Juan 6:10-12

Pagkahuman sa milagro, ang katawhan nangandoy nga mapugos nila’g kuha ang Magtutudlo ug himoon siya nga hari. Sa Pagkaamgo ni Hesus nga dili kini mao ang plano sa iyang Amahan, si Hesus migawas gikan sa kadaghanan ug mipahuway didto sa kamingawan para makigsugilon sa Diyos.—vss. 14,15

Lain pang panghitabo nga naghatag ug ebidensya sa Balaanong pagpili kang Kristo mao ang paglakaw ni Kristo sa dagat aron pagtagbo sa iyang mga tinun-an nga nagsakay sa sakayan tunga- tunga sa bagyo.—vss. 19-21

Kini nga hitabo usa ka lain pang higayon nga naghatag ug interes sa mga tawo kang Hesus. Para sa kadaghanan, kini nga interes dili tungod kay si Hesus mao ang gipadala sa Diyos dinhi sa kalibotan. Kon dili tungod sa nagkataas nilang tumong nga masuksok siya nga mag lider aron mahimo silang gawasnon gikan sa mga Romano. Ang Magtutudlo makabasa kung unsa ang anaa sa ilang mga hunahuna ug gipaninguha niya nga dili lamang siya pagailhon tungod sa mga milagro, hinonoa iyang gitinguha nga siya dawaton ug ilhon isip mao ang Mesiyas ug nga sila mosunod kaniya.—vss. 25-27

Sa pagkapakyas nila nga mailhan nila ang mga pulong ni Kristo, ang gidaghanon nangutana kaniya ug senyales nga maghatag nila ug rason para motoo sila kaniya. Gitandi nila ang nahitabo tali sa iyang pagpakaon sa ilang taliwala ang may lima ka libo ka tawo ug sa pagpakaon sa tibook Israel niadtong panahon ni Moses didto sa kamingawan, kung diin ang mana gikan sa langit maoy nag sustener sa ilang mga katigulangan sulod sa kwarenta ka tuig. Gitul-id ni Hesus ang ilang hunahuna pinaagi sa pagtudlo kanila sa kamatouran nga ang Diyos ug dili si Moses ang naghimo niadtong espesyal nga pagkaon. Iya usab nga gipahayag nga ang matood nga tinapay sa Diyos nga nagagikan sa langit maghatag ug kinabuhi sa kalibotan.—vss. 30-33

Sa atong yabeng bersikulo, Gipaila ni Hesus ang iyang kaugalingon nga mao ang “tinapay sa kinabuhi,” ug miingon nga kinsa kadtong moduol kaniya dili gayod gutomon ug uhawon. Sa kinatibuk-ang kahulugan, ang Magtutudlo nagpasabot nga ang pagduol kaniya mao kadtong pagduol nga adunay mga gihandom nga pagkamatarong.

Ang espesyal nga imbitasyon gitugyan kanato sulod niining Gospel Age o Panahon sa Ebanghelyo karon. Kini gitunol niadtong andam nga mohatag sa ilang kinabuhi pinaagi sa pagsunod sa mga ehemplo ni Kristo nga pagpas-an sa iyang krus ug pagtalikod sa iyang kaugalingon aron mamahimong parte kaniya nga mopuyo didto sa langit.—Mateo 16:24

Mapasalamaton kita nga ang tawhanong pamilya sa kinatibuk-an adunay umalabot nga higayon nga makadawat ug kinabuhing walay katapusan dinhi sa yuta pinaagi sa pagtoo ug pagtuman sa nabanhaw nga Magtutudlo ug Hari. “Kay ang kabubut-on sa akong Amahan mao kini, nga ang matag-usa nga makakita sa Anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon, ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw.”—Juan 6:40Dawn Bible Students Association