Ang Maayong Magbalantay

Yabeng Bersikulo: “Ug sa madala na niya sa gawas ang tanan nga iyang kaugalingon, siya molakaw nga magauna kanila, ug kaniya magasunod ang mga karnero, kay sila makasabut man sa iyang tingog.”
—Juan 10:4

Piniling Sulat:
Juan 10:1-18

NIINI NGA PAGTULUN-AN, ANG MAGTUTUDLO, migamit ug paghulagway nga pinulungan o lengwahe aron sa pagsaway sa mga Pariseo sa ilang kapakyasan nga mutabang ug mudasig niadtong gihulagway nga isip usa ka karnero nga midawat kang Kristo nga mao ang tinood nga magbalantay, ug maka angkon sa dugay na gisaad nga gingharian sa Diyos.—Mateo 23:13

Si Hesus misulti sa mga Pariseo mahitungod niini ug mideklarar, ““Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang tawo nga mosulod sa toril nga dili moagi sa pultahan kondili mokatkat sa laing kaagian, kana siya kawatan ug tulisan. Apan ang mosulod agi sa pultahan mao ang magbalantay sa mga karnero. Siya pagaablihan sa portero, ug ang mga karnero magapatalinghug sa iyang tingog, ug ang iyang kaugalingong mga karnero pagatawgon niya sa ngalan ug pagamandoan niya sila paingon sa gawas.”—Juan 10:1-3

Ang “portero” nga nahisgutan sa unahan naga reprepresentar sa “Law Covenant” of “Kasabutang Balaod.” Ang iyang mga kinahanglanon natuman pinaagi ni Kristo nga nahidangat sa iyang pag-antos nga kamatayon.

Ang atong yabeng bersikulo nagapakita sa matahom nga panagsuud tali kang Kristo ug sa iyang iglesia sa kinatibuk-an sa Gospel Age o Panahon sa Ebanganhelyo. Ang karnero nga nagtuman sa iyang tingog gihulagway niadtong mga nagdawat sa pahimangno pinaagi sa pagsunod sa tingog sa iyang Magtutudlo nga gipadayag sa kasulatan. Mailhan sila usa-usa sa magbalantay inig tawag niya sa ilang mga ngalan ug giyahan sila.

Adunay daghang mini nga mga tingog sa kalibutan karon nga nagpaka aron ingnon nga tawag sa Magbalantay. Kini naghimo ug mga makapailad nga mga teyoriya o hunahuna nga wala mahiuyon sa mga gitudlo ni Hesus o sa mga Apostoles. Bisan unsa nga pagsulay sa pagkab-ot sa kaluwasan pinaagi sa maayong mga buhat apan gi balewala ang pag antos ni Hesus para malukat ang katawhan, maoy usa ka pag lingla sa plano sa Diyos para sa kaluwasan sa katawhan. Ang Bibliya dayag nga nagpahayag nga walay bisan kinsa nga maka relasyon sa Amahan nga dili una moadto kang Kristo. Siya ang katagbawan sa mga sala sa iglesia ingon man sa tibook kalibutan.—Juan 14:6; I Juan 2:2

Sulod sa Gospel Age o Panahon sa Ebanghelyo, Si Kristo nagabantay ug nagpanalangin sa mga karnero. Kini nga mga karnero gihulagway nga “little flock”o “gamay nga pundok.” (Lukas 12:32) Kadtong mga ania dinhi nahiapil nga klase kalagmitan gibiay biay sa mga ginatawag nga mga kalibutanon.

Hinoon, adunay umalabot nga probisyon para niadtong mibatok sa tinood nga karnero, “Ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop niining torila. Kinahanglan pagamandoan ko usab sila, ug sila magapatalinghug sa akong tingog. Ug usa ra unya ang panon, ug usa ang magbalantay.”—Juan 10:16

Ang Maayong Magbalantay naghatag sa iyang kinabuhi isip “lukat para sa tanan, nga pagapamatud-an sa hustong panahon.” Busa, ang iyang probisyon gihatag aron sa paghalad sa kaluwasan para niadtong mamahimong karnero isip tipik sa kalibotanong panon sa gingharian sa Diyos.—I Tim. 2:4-6

Sa pag abot ni Kristo sa iyang himaya, sa panahon unya sa iyang pagdumala sa Milenyo uban sa iyang iglesya ug toril nga karnero sa karon nga Panahon sa Ebanghelyo, iyang pagahukman ang katawhan sa katarong. (Mateo 25:31-33) Ang tanan nga naga sunod sa kabubut-on sa langitnong laraw nga gipatuman niadtong panahona, kon ang tibook kalibutan makaila sa Magtutudlo, molambo ug makaangkon ug kinabuhing walay katapusan. “Ang Espiritu ug ang Pangasaw-onon nagaingon, ‘Umari ka.’ Ug siya nga nagapatalinghug, paingna, ‘Umari ka.’ Ug ang giuhaw paaria; ang may tinguha, paimna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi.”—Pinadayag 22:17Dawn Bible Students Association