Ang Pagkabanhaw Ug Ang Kinabuhi

Yabeng Bersikulo: “Si Jesus miingon kaniya, “Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mosalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya.”
—Juan 11:25

Piniling Sulat:
Juan 11:1-27

SA NAGHINAPOS NA ANG IYANG pagsangyaw sa kalibutan, si Hesus nakadawat ug mensahe gikan ni Maria ug Marta nga taga Betanya nagpahibalo, nga ang ilang igsoon nga si Lazarus, ang suod nga higala sa Magtutudlo nagmasakit. Human maghulat ug duha ka adlaw, hangtod nga si Lazarus namatay, si Hesus misugyot nga mobalik sa Betanya sa Hudeya. Apan ang iyang mga tinun-an nabalaka sa iyang kaluwasan tungod kay ang iyang mga kaaway, nagtinguha nga batoon siya.—Juan 11:1-8

Ang Magtutudlo nasayod na daan sa tanang kahimtang mahitungod sa iyang pag bisita sa Betanya. Iyang gipakita nga ipadayon niya ang iyang mga plano. Si Hesus nakasabot ug nakabalo nga ang milagro nga iyang pagahimoon makadugang ug kapungot sa iyang mga kaaway.

Sa dihang miabot si Hesus sa Betanya, mitagbo kaniya si Marta nga naghambin sa kagool ug pagmahay nga wala dayon siya moabot ug sayo. “Ug si Marta miingon kang Jesus, Ginoo, kon dinhi pa ikaw dili unta mamatay ang akong igsoon. Hinoon nahibalo ako nga bisan karon ang tanan nga imong pangayoon sa Dios, kini igahatag kanimo sa Dios.”—vss. 21,22

Ug gitubag ni Hesus nga ang iyang igsoon nga si Lazarus mobangon pag usab. (vs. 23) Ang pagpaila sa hunanahuna ni Marta mahitungod sa pagbanhaw, importante nga atong sabton nga ang Magtutudlo wala magsulti nga si Lazarus wala mamatay. Ang kinatibuk-ang pagtoo sa tanang tomotoong Hudeyo niadtong panahona mao ang paglaum sa pagkabanhaw sa umalabot nga mga adlaw nga makab-ot pinaagi sa langitnong gahum. (vs. 24) Mao kini ang importanteng mensahe nga angayan isangyaw sa mga tomotoo, ilabi na tungod sa nagpadayon nga teyoriya sa tawo nga ang patay aduna pay kalag nga buhi.

Ang kamatayon kung tan-awon sa kasulatan, mao ang pag undang sa pag ginhawa o pagkawala na sa kinabuhi. Ang bibliya klaro nga naga ingon nga ang patay wala nay kahibalo. (Eccles. 9:11) Kung dili pa tipik sa langitnong plano nga si Hesus ang himoon nga molukat sa sala ni Adan ug sa kinatibuk-ang katawhan, ang kamatayon mamahimong usa ka walay katapusang kondisyon nga wala nay paglaum nga kagawasan.

Ang yabeng bersikulo nagpasabot nga ang atong paglaum para sa kinabuhi naka sang-at diha kang Kristo. Ang bugtong paagi kung diin ang tanang patay bangonon pag usab ug makakab-ot ug kinabuhi mao ang iyang gahum sa paglukat ug pag-antos nga pamayad. Kini mao ang kamatuoran dili lamang sa iglesya nining panahon sa Ebanghelyo ingon man usab sa kinatibuk-ang katawhan sa gingharian sa Diyos.

Ang kinatumyan niini nga leksyon naamguhan sa dihang gipakita ni Hesus kon ngano nga wala siya mobyahe paingon sa Betanya sa wala pa mamatay si Lazarus.” Ug sa nakasulti na siya niini, siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, “Lazaro, gula ngari!” Ug ang namatay migula, ang iyang mga kamot ug mga tiil binugkosan ug mga bendahi, ug ang iyang nawong naputos ug panyo. Si Jesus miingon kanila, “Badbari ninyo siya, ug palakta siya.” Tungod niini misalig kaniya ang daghan sa mga Judio nga nangadto uban kang Maria ug nakakita sa gibuhat ni Jesus.”—Juan 11:43-45

Kon ang pagbangon ni Lazarus naka kombinsir sa mga Hudeyo kung unsa ang mahimo sa langitnong gahum, hunahunaa kung unsa unya nga kalipay ang tagamtamon kon muabot na ang gingharian sa Diyos ug susama nga mga milagro ang mahitabo sa tibook kalibutan.—Isa. 35:10Dawn Bible Students Association