Ang Dalan, ang Kamatuoran Kinabuhi

Yabeng Bersikulo: “Si Jesus mitubag kaniya, Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi; walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako.”
—Juan 14:6

Piniling Sulat:
Juan 14:1-14

SA KATAPUSANG GABII NI HESUS sa kalibutan, atong mahanduraw ang kagoul ug kahadlok nga gibati sa ilang dughan sa iyang napulog usa ka mga piniling tinun-an. Una, ang Magtutudlo nagpakaulaw sa paghugas sa ilang mga tiil. Ug sa human nga mahatag ang pagkaon ngadto kang Hudas, migawas siya gikan sa mga kauban. Pagkahuman, si Hesus miingon siya sa tanan, nga sila masakitan tungod kaniya, ug gi espesyal niya pag ingon si Pedro nga iyang isalikway iyang Magtutudlo sa makatulo inig tuktugaok sa manok.

Mipadayon si Hesus pagahatag ug mga pulong pag lipay ug paglingaw sa iyang mga tinun-an nga nahitala sa ebanghelyo ni Juan. “Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing. Sumalig kamo sa Dios, ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong Amahan anaay daghang puy-anan; kon dili pa, moingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo? Ug sa mahiadto na ako ug makaandam na akog luna alang kaninyo, moanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga diin gani ako atua usab kamo. Ug kamo nakatultol na sa dalan sa akong pagaadtoan.”—Juan 14:1-4

Si Tomas nga naglibog kung unsay gipasabot sa iyang mga gisulti nangutana. Gipasabot ni Hesus sa atong yabeng bersikulo nga siya ang “dalan” kay tungod sa pagsakripisyo sa iyang tawhanong kinabuhi ang lukat bayad mahatag. Sunod niana, iyang ihatag ang mga pasangil sa iyang kaayo ngadto sa mga makasasala, aron mahimo silang madawat sa Amahan. Siya ang “kamatuoran” tungod kay pinaagi lamang sa iyang mga pulong nga adunay paglaum nga makab-ot ug walay katapusang panag uyon uban sa Diyos. Siya usab ang “kinabuhi.” Ang tibook pamilya sa katawhan gilaglag sa kamatayon tungod sa pagsupak ni Adan. Walay maangkon nga posibilidad nga paglaum sa kinabuhing umalabot nga dili mo ila nga si Kristo, pinaagi sa iyang pag-antus, mamahimong maoy mohatag ug kinabuhi, una sa iglesya ug sa kaulahian para sa kalibutan sulod sa panahon sa gingharian sa Diyos.

Si Kristo misaad usab nga iyang ipadala ang iyang Espirito Santo aron mogiya sa iyang mga tinun-an human siya mopanaw gikan kanila. “Ug ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo iyang pagahatagan ug laing Manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan, nga mao ang Espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuyo man uban kaninyo, ug muanha siya sa sulod ninyo. Dili ko kamo pagabiyaan na daw mga ilo; ako mobalik ra kaninyo.”—vss. 16-18

Sa adlaw sa pangilin sa Pagkunsad sa Espiritu Santo o Pentekoste, ang mga tinun-an nakadawat ug mga espesyal nga mga gasa ug sila espesyal nga gitudlo nga maoy magapahibalo sa pagkabanhaw ni Kristo. Sila gisugo para ipahibalo nga pinaagi sa paghinulsul ug pagbunyag, sila makaangkon sa Espitu Santo, kung diin mismo ang mga apostoles nakabaton niini sa sayo pa sa mao gihapong adlawa.—Buhat 2:4,22-41

Ang mga tomotoo karon nga nakaangkon sa Espiritu Santo giawhag nga ilang palamboon ang mga bunga sa Espiritu Santo. Gitala ni Apostol Pablo kini nga mao ang “gugma, kalipay, kalinaw, mapailubon, kalooy, pagkamaayo, pagtoo, pagkaaghop, pagpugong sa kaugalingon, kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod.” Midugang pa siya “Ug ang mga iya ni Cristo Jesus nanaglansang sa ilang unod diha sa krus dala ang mga pangibog ug mga tinguha niini. Kon kita nangabuhi man diha sa Espiritu, nan, kinahanglan managgawi usab kita diha sa Espiritu. Dili kita magmatinguhaon sa dungog nga kawang, nga makapahagit sa usa ug usa, nga makapasina sa usa batok sa usa.” (Gal. 5:22-25) Mapasalamaton kita sa oportunidad nga mabag-o sa mao nga paagi. Kinahanglan nga maoy atong tinguhaon nga atong ipakita nga angayan kitang dawaton sa atong langitnong Amahan ug maabit nato ang pribilihiyo nga mouban kang Kristo sa gingaharian.—Rom. 12:1,2; 8:14-1Dawn Bible Students Association