Lagda sa Maayong Pamuyo

Yabeng Bersikulo: “Dili ka magsunod sa usa ka panon sa katawhan sa pagbuhat ug dautan; dili ka usab magsaksi sa usa ka buruka kuyog sa usa ka panon sa katawhan aron sa pagtuis sa katarungan”
—Exodo 23:2

Piniling Sulat:
Exodo 22:1 – 23:9

NAKATALA NIINI NGA MGA KAPITULO sa Exodo ang paghatag sa Diyos sa Balaod nga Tugon sa Israel, ang iyang pinili nga katawhan. Ilabina ang paagi sa pagsunod sa kamandoan sa Diyos sa mga butang kabahin sa mga inadlaw nga gimbuhaton sa kinabuhi gidetalye gayud niini nga pagsaysay. Kini nga mga balaod adunay mga probisyon nga nagprotektar sa mga maluya, langyaw ug sulogoon. Ang kalisod kaniadto ug karon mao ang nagpaubos nga dalan sa kadautan. Kini nga paglakaw padung sa ubos gibase sa kahakog, nga sukwahi sa mga gitudlo sa Balaod nga gihatag sa Israel, ingon man sa balaod sa paghigugmaay nga maoy angayan nga mga lakang sa mga sumusunod sa Ginoo sa ilang pag kinabuhi. Sa kanunay nga gakahitabo, ang uban sa kalibutan nag kinabuhi taas lamang gamay sa ang-ang ug ang uban anaa ubos sa ang-ang sa ilang kinaiya. Ang buot ipasabot niiini mao nga adunay uban nga nakahimo ug pagpugong sa ilang kahakog. Ilang gipaninguha nga mulantaw sa kaangayan ug makapugong sa kaugalingon. Ang uban nahitumpawak sa pagkadautan ug pagpanglupig. Sa bisan asa paman nga sitwasyon, ang kalagmitan mahitabo mao ang padulong sa ubos. “Daku ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan, ug daghan ang nagasulod agi niini.”—Mateo 7:13

“Mga Bag-ong Nilalang” ni Kristo Hesus kinahanglan magsunod sa taas nga panig-ingnan. Dili gayud sila moadto ubos sa katarong ug kaangayan, ug kinahanglan maningkamot nga molabaw pa sa pinakataas nga panig-ingnan dinhi sa kalibutan padulong sa hingpit nga gugma. Ang matood nga anak sa Diyos kada adlaw maningkamot nga magkinabuhi sa pulong ni Hesus sa sunod nga bersikulo, “Kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi, ug diyutay ra ang mga nakatultol niini.” (Bers. 14) Gamay ra ang makakita sa hiktin nga dalan tungod sa kamatuoran nga ang tanang katawhan natawo ubos sa kapin kon kulang walay palad ug dili maayo kahimtang. Ug ang resulta, ang kadaghanan sa katawhan kada adlaw nawad-an ug gahum aron pagsanta ug makalikay paghimo sa mga daotan ug nagpadayon nga nahilayo nga makaila sa tinood ug buhing Diyos. Hinoon, gipahimangnoan ang mga sumusunod sa dalan sa Ginoo, “Apan mao hinooy pangitaa ninyo ang gingharian sa Diyos, ug unya kining mga butanga igadugang ra kaninyo.”—Lucas 12:31

Kini ang sayop sa sistema , nga diin ang tawo mapugos ug bati ug makanunayon nga pakigkumpetinsya sa usag usa, ug nahitabo ubos sa impluwensya ni Satanas, daghan sa katawhan namahimong sumusunod niya nga misunod sa bul-og, ug ang resulta naghimo ug sayop nga desisyon. Mao kana ang sayop sa hunahuna sa katilingban karon. Sa kinatibuk-ang kaagi sa tawo, ang tawo kalagmitan mosulay ug himo sa sayon nga paagi pagsulbad sa ilang problema, nga maoy nakadugang ug hulog kanila sa sala. Matood, si Apostol Pablo miingon, “Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Diyos.”—Roma 3:23.

Walay gahum nga maka pahusto, kontrolar o maka usob sa tanang kalisdanan nga ania sa atong kalibutan karon kon dili ang solusyon lamang nga gisaad sa Diyos—ang umalabot nga gingharian sa iyang pinalanggang Anak. Ang mga pulong pagpasidaan nga gitumong alang sa simbahang klase sa atong kapanahunan karon diin atomg makita sa Efeso 5:1 mamahimo pod nga tinood sa yuta: “Busa magmaawaton kamo sa Dios, ingon nga mga anak nga pinalangga.” Mao kini siya ang tinood sa gingharian ni Hesus sa Milenyo, diin ang katawhan malingkawas sa pagkagapos ug pagtunglo. “Niadtong mga adlawa sila dili na mag-ingon pag-usab: Ang mga amahan nakakaon ug maaslom nga parras, ug ang mga ngipon sa mga anak may kangilo.” (Jer. 31:29) Ang tawo mahigawas na ubos sa mando sa dakong dautan, si Satanas, ug ang balaod nianang adlawa, nga maoy itudlo ug ipatuman, mao ang balaod sa paghigugmaay.



Dawn Bible Students Association