Pagpuyo Isip Matarong nga Katawhan sa Diyos

Yabeng Bersikulo: “Ang dumuloong nga nagapuyo uban kaninyo pagahimoon ninyo ingon sa molupyo sa taliwala ninyo, ug higugmaon mo siya ingon sa imong kaugalingon; kay naglumalangyaw kamo sa yuta sa Egipto. Ako mao si Jehova nga inyong Dios.”
—Levitico 19:34

Piniling Sulat:
Levitico 19:9-18, 33-37

SA PAGPADAYON NATO SA ATONG PAGTOON mahitungod sa paghatag sa Diyos ngadto sa iyang katawhan, ang atong leksyon karon nagkonsiderar sa iyang mga probisyon para sa pagtratar niadtong dili mga anak sa Israel. Angay usab natong hinumduman nga kini nga parte sa probisyon sa balaod nag konsiderar sa mga nanginahanglan, kaaway, langyaw, hayop, mga tigulang, sulugoon, ug ang mga dumoloong. Sila ang mga hingtungdan niining espesyal nga pamalaod. “Dili mo pagdaugdaugon ang mamomoo nga kabus ug adunay kinahanglan, bisan siya usa sa imong mga igsoon, bisan sa mga dumuloong nga anaa sa imong yuta sulod sa imong mga ganghaan.” (Deut. 24:14) “Ug dili mo lupigan ang dumuloong: kay kamo nanghibalo kong unsa ang kasingkasing sa dumuloong, kay nagdumuloong na kamo sa yuta sa Ehipto.” (Exod. 23:9) Uban pang importanteng balaod nga gisaysay mao ang pagtrato sa silingan o isig katawo. “Dili mo paglimbongan ang imongkatawo, ni pagkawatan mo siya..apan magakahadlok ka sa imong Diyos, Ako mao si Jehova.” (Lev. 19:13,14) Kining tanan nga mga balaod nga gimugna diha kang Moses ubos sa kamanduan sa Langitnong Amahan, kinahanglan nga istriktong ipasunod ug ipatuman sumala pa sa kasulatan.

Kini nga mga tinuyo nga mando wala gihatag sa espirtuhanong Israel, kon dili sa natural nga Israel lamang. Bisan pa man, imposibleng hunahunaon nga ang Diyos dili maghatag ug susamang kamanduan para sa mga espirituhanong mga anak para magpuyo sa kinabuhing sama kaniya. Kon anaa na kanato ang Espiritu Santo ug gitan-aw kita sa atong Langitnong Amahan nga iyang mga anak, gikinahanglan nga mosunod kita sa mga gitudlo sa iyang Balaang Pulong. Kada usa kanato, pinaagi sa mga mando nga gihatag ngadro sa natural nga Israel, makakab-ot ug klaro nga pagsabot sa konsepto sa maayo ug dautan sa tanang butang nga adunay kalabutan sa atong isig katawo. Gani, kini gipakita sa kamanduan nga maoy suma total sa daghan pang uban—“Higugmaon mo ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon.” (Lev. 19:18) Isip nalangkuban na sa Diyos Espirito Santo, ang espirito sa gugma ngadto sa tanan, pinaagi sa pagtoon sa mga kasugoan, maka kat-on paghimo sa mga butang nga tugob sa gugma ngadto sa uban .

Pinaagi sa grasya sa Ginoo, gikinahanglan nato nga mudangop kita niining makahatag kanato ug kaayohan nga mga kasugoan sa Amahan, aron makatakdo kita sa iyang perpektong sumbanan sa atong kasingkasing. Dugang pa, kinahanglan himoon nato ang tanan sa paghimo niining mga butanga, kutob sa atong mahimo, sa atong mga lihok ngadto sa tanang tawo nga atong mahimamat. “Hinoon tumana ninyo ang pulong, ug dili kay magpaminaw ra kamo niini, nga sa ingon ginalimbongan kamo sa inyong kaugalingon.” (Santiago 1:22) Gitawag kita aron mamunga ug daghan, nga maglakaw sa hagip-ot nga dalan sa pagbiya sa kaugalingon, pag-antus, ug kausaban sa kinaiya. Angay natong pangitaon ang mga doktrina ug prinsipyo sa balaang pulong, ug atong tukuron ang atong pagtoo diha sa tinood ug lig-on nga pundasyon. “Kadtong nagabaton sa akong pulong pasultiha siya sa akong pulong sapagkamatinumanon.” (Jer. 23:28) Kini nga bersikulo nagpakita sa kaimportante sa pagsunod sa maayong dalan sa pulong sa Diyos, ug usab kita dayon matinud-anon nga musangyaw, pinaagi sa pulong ug sa buhat, ug ang mga maayong resulta ngadto sa uban. Ang linugdangan niining tanang pagkamasinundanon nato gipakita niinining mga pulonga: “Busa, sa mabatonan ta ang kahigayonan, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtoo.”—Gal. 6:10Dawn Bible Students Association