Sauloga ang Hubileyo

Yabeng Bersikulo: “Ug pagabalaanon ninyo ang ikakalim-an ka tuig, ug igamantala ninyo ang kagawasan ngadto sa tibook nga yuta alang sa tanang mga pumoluyo niini: kini mamao ang tinghugyaw alang kaninyo; ug managbalik kamo ang tagsatagsa ka tawo ngadto sa iyang kaugalingong yuta, ug ang tagsatagsa magbalik sa iyang panimalay.”
—Levitico 25:10

Piniling Sulat:
Levitico 25:8-55

ANGAYAN NGA ATONG HINUMDUMAN, sa atong pagsugod niini nga leksyon, ang kamatuoran mao nga ang mga balaood sa ginaingon nga mas nauswag nga sibilisasyon wala maghatag ug maayo nga prinsipyo tali sa adunahan ug kabus diha sa hustisya ug kaangayan atubangan sa otoridad ug balaodnon. Ang Diyos sa hingpit wala nagtugot nga adunay pinili sa iyang balaod nga gihatag niya pinaagi kang Moses ngadto sa Israel. Para sa proteksyon sa mga kabus nga musamot nga mahimong kabus ug ang adunahan musamot ka adunahan ug gamhanan, walay lain nga balaodnon sa nagkadaiyang nasod nga gihimo nga nagbantay niini nga mga punto. Una sa tanan, ang tanan nga mga balaodnon napahibalo ang publiko, nga nagsanta sa mga tawo nga magmalampuson sa pag kubi sa katungod sa katawhan. Kini nga mga balaod gipahayag ngadto sa katawhan sa pamaagi nga bisan ang pinaka pobre ug pinaka walay kahibalo dili mahimong ignorante niini. Tipik sa parte sa mga buluhaton sa mga pari mao ang pagbasa sa mga balaod sa panahon sa ilang kapistahan. “Sa tapus sa matag-pito ka tuig, … Sa moduol ang tibook nga Israel pagpangatubang sa atubangan ni Jehova nga imong Dios sa dapit nga iyang pagapilion, pagabasahon mo kini nga Kasugoan sa atubangan sa tibook nga Israel sa mga igdulungog nila.”—Deut. 31:10,11

Dugang pa sa pagbasa niini sa mga pari kada pito ka tuig, ang Balaod ni Moses nga gihimo para sa panag-uli kada kalim-an ka tuig. Mao ang kini ang tuig sa Hubileyo o Pagsadya. Kini nga hiyas sa balaod gihimo para malikayan ang pagkawagtang ug pagkabalhin sa mga kayutaan gikan sa mga kabus nga napugos lamang pagbaligya sa ilang mga kayutaan, ug sa ingon niini malikayan usab nga madugangan pa ang maangkon nga yuta sa mga pipila lamang ka mga adunahan. (Lev. 25:9,13-23) Kada kalim-an ka tuig mao ang tuig sa Hubileyo, diin ang tanang kayutaan nga nabaligya ibalik ngadto sa orihinal nga tag-iya. Uban pa niini, ang balaod sa Hubileyo nagtudlo sa tanang katawhan nga sila maga isip sa usag usa nga managsoon, bisan unsa paman ang iyang kahimtang, ma adunahan man o makabus. Sa niini nga proseso, ang katawhan magtinabangay sa usag usa nga walay bayad ug dili maga patubo sa kwarta nga gipahulam sa lain nga tawo. “Kong ikaw magapahulam ug salapi sa bisan kinsa sa akong katawohan nga kabus nga anaa uban kanimo, dili ka makigsama sa magpapautang kaniya, ni magapaulos ka kaniya tungod sa tubo.”—Exod. 22:25; Lev. 25:36

Sa Plano sa Diyos, adunay madako nga katumanan mahitungod sa Hubileyo o panag-uli. Kini nga pag han-ay sa Kasugoan naga punting ngadto sa: “Ayaw na kamo kalisang; kay tan-awa, gidad-an ko kamog maayong balita sa dakung kalipay nga magaabut sa tanang mga tawo.” (Lucas 2:10) Ang katumanan niining maayong balita sa tanang katawhan makab-ot pinaagi sa “panag-uli sa tanang butang”. (Buhat 3:19) Kini nga proseso, ubos sa pagdumala ni Kristo sa iyang gingharian, mao ang kagawasan sa tawo gikan sa orihinal nga sala ni Adan. Ang Hubileyo naga punting ngadto sa kahingpitan sa plano sa Diyos, diin ang tibook buluhaton sa panag-uli mahuman inig tapos sa gingharian. Kada nilalang sa langit ug sa yuta maga dayeg ug maghatag pasidungog ngadto “kaniya nga nagalingkod sa trono ug ngadto sa Cordero, ang pagdalayeg ug ang kadungganan ug ang himaya ug ang gahum hangtud sa kahangturan!” (Pinadayag 5:13) Ang Kristo, ulo ug lawas, makatapos sa buluhaton sa Diyos para sa katawhan sa hingpit ug dayon itugyan ang gingharian ngadto sa Amahan. “Silang tanan managpakaila kanako, gikan sa labing diyutay kanila ngadto sa labing daku kanila, … ug dili ko na gayud hinumduman ang ilang sala”—Jer. 31:34Dawn Bible Students Association