Ang Kasingkasing sa Kasugoan

Yabeng Bersikulo: “Ug karon, Israel, unsa ang gikinahanglan ni Jehova nga imong Dios kanimo, kondili ang pagkahadlok kang Jehova nga imong Dios, ang paglakaw sa tanang mga dalan niya, ug ang paghigugma kaniya, ug ang pag-alagad kang Jehova nga imong Dios sa bug-os mong kasingkasing, ug sa bug-os mong kalag.Ang pagbantay sa mga sugo ni Jehova ug sa iyang kabalaoran, nga akong ginasugo kanimo niining adlawa alang sa imong kaayohan?”
—Deuteronomio 10:12,13

Piniling Sulat:
Deuteronomio 10:1-22; 16:18-20

SUNOD SA GIHATAG NGA Kasugoan ngadto sa Israel, Ang Langitnong Amahan nagsugo sa iyang mga pinili nga magmatinud-anon kaniya, higugmaon siya ug magkinabuhi sama kaniya. SA pagtuman niini, adunay mga gikinahanglan para sa katawhan sa Diyos, kaniadto ug karon, nga itago nila sa ilang dughan. Una, kung nagtinguha kita nga “maglakaw diha sa iyang gawi” dapat natong ipakita ang pag ila sa iyang kadako, uban sa pagsabot, nga kita walay bili ug dako ug kakulangon kung dili kita niya magiyahan. Angay natong ipakita ang atong gugma ug pasalamat sa iyang kalooy. Angay nato biyaan ang atong mga kaugalingong panghunahuna ug plano ug tugotan nato ang atong kaugalingon nga maghunahuna sa katahom sa kinaiya sa Diyos ug ang kaalam sa iyang pamaagi. Kini ang magdala kanato nga maka angkon ug husto nga pagrespeto sa Diyos ug sa iyang balaanong kahan-ayan.

“Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kaalam; Ug ang kahibalo niadtong Balaan mao ang pagsabut.” (Panultihon 9:10) Ang husto nga pagsabot sa pulong “kahadlok” niini nga bersikulo nagpahayag nga angay natong tahuron ang atong Langitnong Amahan para maka angkon kita ug kaalam.Kini nga mga pulong nagpasabot usab nga ang atoong pag tahod sa Diyos magadako samtang maga dugang an gang atong pag-ila kaniya. Importante kini siya sa atong pakigrelasyon sa Langitnong Amahan sa giitudlo kanato sa Deuteronomio 10:20 “Mahadlok (Magtahod) ka kang Jehova nga imong Dios; kaniya mag-alagad ikaw; kaniya makighiusa kaban pang u ug pinaagi sa iyang ngalan manumpa ka.” Gipakita usab kini siya sa mga pulong, “Kahadloki (Tahora) ang Dios, ug bantayi ang iyang mga sugo; kay kini mao ang tibook nga katungdanan sa tawo.” (Eccles. 12:13) Kini nga mga kasulatan ug daghn pang uban, p nga adayon nagatudlo kanato nga kinahangla ang atong mga kasingkasing ug katuyoan mahinlo. “Ampingi ang imong kasingkasing sa tanang paningkamot; Kay gikan niini magagula ang dagkung butang sa kinabuhi.”—Panultihon 4:23

Atong mahinumduman ang mga pulong sa atong Ginoo: “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang daku ug unang sugo. Ug ang ikaduha susama ra, nga mao kini, Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasugoan ug ang mga propeta.” (Mateo 22:37-40) Ang atong kasabotan sa Diyos mao nga ato siyang higugmaon sa tibook natong kasingkasing, hunahuna ug kusog. Gikinahanglan kitang magpuyo sa iyang mga lagda uban sa espirito sa atong mga hunahuna taman sa atong mahimo, ug kini possible lamang mahimo uban sa pagtabang sa kahitas-an. Magtinguha kita nga magpuyo sa kinabuhi nga matinud-anon ug matinumanon para balos sa mahal nga dugo nga milukat kanato. “Ako gisul-oban niya sa kupo sa pagkamatarung.”—Isaias 61:10

Sa paningkamot nato nga higugmaon nato ang atong Langitnong Amahan sa tibook natong pagkatawo, ato usab itagana ang atong kinabuhi para sa atong kaigsoonan. Kini nga kinaiya makapahimuot sa Diyos, segun sa makita nato sa iyang mga pulong: “Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini, nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala. Kamo mga higala nako kon magatuman kamo sa akong isugo kaninyo.” (Juan 15:13,14) Ang pagsunod ni Hesus niining paagiha nagpasabot nga pangitaon nato ang paglakaw sa iyang dalan, ug maningkamot, sama kaniya nga dawaton ang mga pahimangno gikan sa Diyos. Sa minubo nga pagpasabot, atong hinumduman ang mga pulong: “Ang kahadlok kang Jehova malinis, nga nagapadayon sa walay katapusan: Ang mga tulomanon ni Jehova mga matuod, ang tanan lonlon matarung.”—Salmo 19:9Dawn Bible Students Association