Si Samuel Nagdumala Sa Katarong

Yabeng Bersikulo: “Ug si Samuel namulong sa tibook nga balay sa Israel, nga nagaingon: Kong kamo managpamalik kang Jehova sa bug-os ninyong kasingkasing, nan isalikway ang inyong mga laing dios ug ang Astaroth gikan sa taliwala ninyo, ug ipatumong ang inyong kasingkasing ngadto kang Jehova, ug mag-alagad kaniya lamang: ug siya magaluwas kaninyo gikan sa kamot sa mga Filistehanon.”
—I Samuel 7:3

Piniling Sulat:
I Samuel 7:3-11,15-17

SULOD NIINING PANAHON sa kaagi sa Israel, si Samuel mao ang ilang Maghuhukom, nga gipili sa Langitnong Amahan. Sa mao nga posisyons, siya gitawag para modumala sa hustisya alang sa katawhan, ingon man sa pag awhag kanila sa pag-alagad sa Diyos sa tibook nilang kasingkasing. Dili kini siya masayon nga buluhaton para kang Samuel, tungod sa kahiligon sa katawhan nga mahulog sa kasal-anan ug ang mga dili makadiyos nga binuhatan sa mga dili tomotoong kasilinganan. Niining panahona, ang Israel nakasala sa pagsimba sa mga diyos sa Filistehanon. Tungod niini, gitugotan sa Diyos nga sila mosunod sa mao nga nasud.

Sa paglabay sa panahon, naamguhan sa Israel nga tungod sa ilang kakulangon sa pagkamatinud-anon sa Diyos, wala sila makadawat ug panalangin ug proteksyon , ug “ug ang tibook nga balay sa Israel nanagbakho sunod kang Jehova.” (I Sam. 7:2) Sa pagkakita ni Samuel niini, iyang gisulti ang mga pulong nga anaa sa atong yabeng bersikulo. Sa iyang mga pinulongan, atong nakita nga adunay tulo ka mga gikinahanglan nga gisetar aron ang Israel maluwas gikan sa mga kamot sa mga Filistehanon ug aron mobalik ang kinatibuk-ang pabor sa Diyos. Ang mga prinsipyo nga nalakip niini nga mga pulong magamit usab sa mga Kristyanos karon nga temporaryong nahilayo gikan sa kasabutan sa Diyos.

Si Samuel nag ingon nga kinahanglan isalikway una sa Israel ang paghalad ug pagsimba sa ilang mga diyos. Ang unang orihinal nga kasugoan nga gihatag sa Israel mao: “Dili kamo magbaton ug laing Diyos gawas kanako.” (Exodo 20:3) Dili mapaabot nga ang Diyos manalangin kanila kung sila mismo wala magasimba kaniya, hinoon naga simba sa walay gahum ug dili matood nga Diyos. Bisan paman, adunay daghang mga butang dinhi sa kalibutan nga mamahimong “diyos” kanato, mga butang nga mamahimong atong gipaka bathala ug ginasimba madako man o magamay. Kini pwedeng maglakip sa mga butang sama sa kalibutanong manggad, posisyon, abilidad, impluwensya, gahum ug uban pang susamamang “diyos” niining makasasalang kalibutan nato karon. Atong isalikway kini nga mga butanga kon atong gitinguha ang pabor gikan sa Diyos.

Ang ikaduhang gikinahanglan nga gihatag ni Samuel mao nga kinahanglan andamon sa mga Israelitas ang ilang mga kasingkasing para sa pag alagad sa Diyos. Ang gipasabot sa pulong “pag andam” mao ang pag establisar o pag ayo. Dinhi atong mahunahuna, nga sa pagsalikway nato sa mga sayop nga “diyos” sa atong kinabuhi, ang punting sa atong mga kasingkasing kinahanglan ma establisar—piho—diha lamang sa atong Langitnong Amahan ug sa iyang pagbuot kanato. Mao kini ang unod sa Kristyanong paghalad ug debosyon.—ang paghimo sa gimbut-an sa Diyos sa tanang parte sa atong kinabuhi kutob sa atong mahimo. Sa paghimo niini, nanginahanglan nga ang atong kasingkasing kanunay nakapunting kaniya ug sa iyang maloloy-on nga mga disenyo para sa atong panalangin.

Ang katapusang lakang nga gihatag ni Samuel sa iyang mga pahimangno ngadto sa mga Israelita mao nga kinanahanglan nga moalagad sila sa Diyos ug kaniya lamang. Kini nga mga gipasabot nga kalihokan para kanila—pagtipig sa nagka lain-laing hiyas sa Balaod nga kasabutan, ug ang maabtikon nga pag alagad sa Diyos. Para sa Kristyano, matood gayud nga gikinahanglan ang pagserbisyo nato sa Diyos ug sa iyang katuyoan para madawat nato ang kinatibuk-ang pananlangin. Si Apostol Santiago miingon, “Ang pagtoo nga walay pagbuhat walay kapuslanan.”—Santiago 2:2Dawn Bible Students Association