Si Solomon Gahusay Inubanan sa Kaalam ug Hustisya

Yabeng Bersikulo: “Ug ang tibook Israel nakadungog sa hukom nga gihukom sa hari; ug sila nangahadlok sa hari: kay nakita nila ang kaalam sa Dios diha kaniya sa pagtuman sa justicia.”
—I Kings 3:28

Piniling Sulat:
I Mga Hari 3:16-28;
II Cronicas 9:8

HUMAN SA KAMATAYON NI DAVID, ang iyang anak nga si Solomon napili nga hari sa Israel. Sa panghinaut nga masunod niya ang lakang sa iyang amahan, nangamuyo si Solomon sa Diyos para magiyahan. Siya miingon, “Hatagi ako karon sa kaalam ug kahibalo, aron ako mogula ug mosulod sa atubangan niining katawohan.” (II Cron. 1:10) Gihatag sa Diyos ang gipangayo ni Solomon kay iyang nakita ang kalumo sa iyang kasingkasing ug gihatagan niya kini sa dakong kaalam ug kahibalo nga nagkanayon, “Tungod kay kini diha sa imong kasingkasing, ug ikaw wala mangayo ug mga bahandi, pagkadato, kun kadungganan, ni sa kinabuhi nila nga nagadumot kanimo, ni mangayo ka sa hataas nga kinabuhi; kondili nangayo sa kaalam ug kahibalo alang sa imong kaugalingon, aron ikaw makahukom sa akong katawohan, nga sa ibabaw kanila gihimo ko ikaw nga hari.”—berso 11

Ug dihadiha dayon, gisulayan ang kaalam ni Solomon. Sa mubo nga pagbatbat sa 1 Mga Hari 3:16-22: Duha ka babaye ang midangop sa hari mahitungod sa usa ka seryoso nga butang. Sila parehong nagpuyo sa usa ka balay, ug ang usag usa parehong nanganak adunay tulo ka adlaw ang kalay-on. Sila lamang ug ang bag-ong natawong mga bata ang nagpuyo sa mao nga balay. Ang anak sa ika duhang babaye nabuhi lamang sa pipila ka adlaw ug namatay nianang gabii. Sa pagka amgo niya nga patay na ang iyang anak miadto siya sa kwarto sa unang babaye nga natulog. Iyang gikuha ang buhing bata gikan sa kiliran sa natulog nga inahan,ug gibutang niya ang iyang patay nga anak sa iyang mga bukton. Pagmata sa inahan atong buhing bata, iyang nakita ang patay nga bata sa iyang mga bukton, sa una nagtoo siya nga iyang anak. Apan gilayon, iyang naamgohan nga dili kadto niya anak kon dili sa usa ka babaye. Iyang giduol ang babaye nga nagkuha sa iyang anak nianang gabii, apan namakak ang babaye nga walay dautan nga nahitabo nianang gabhiona ug ang buhing bata iya gayud. Busa ang duha ka babaye parehong mitestigo sa hari nga ang bata ilang anak, ug ang namatay anak sa usa.

Ang kaalam ni Solomon gipakita sa iyang tubag sa duha ka babaye. Ug ang hari miingon “Dad-i ako ug usa ka pinuti. Ug gidala nila ang usa ka pinuti sa atubangan sa hari. Bahina ang buhing bata sa duha, ug ihatag ang katunga sa usa, ug ang katunga sa usa.” (bers. 24,25) Sa mabaw nga paglantaw, ang mao nga tubag ingon sa mangil-ad sa hunahuna sa tawo. Apan, sa makita nato sa duha ka babaye, klaro kaayo nga si Solomon walay intensyon nga mohimo sa mangil-ad nga buhat. Sa kaalam nga iyang nakuha gikan sa Diyos, iyang nasayran nga mugawas ang kamatooran tungod sa pamaagi sa iyang pagtubag. Ang babaye nga maoy matood nga inahan sa bata dili makaako paghunahuna sa gisulti sa hari nga bahinon ang bata ug busa miingon siya, iyang ihatag ang bata sa babaye para dili lamang patyon ang bata. Sa laing bahin, ang inahan sa bata nga namatay, ug walay balatian nga nagbaylo sa duha ka bata mala nga mitubag nga walay problema niya kung tungaon sa hari ang bata.—bers. 26

Mao lamang kini ang gipaabot ni King Solomon nga madungog. Iyang gihatag ang buhing bata sa tinood nga inahan. (bers. 27) Ang atong yabeng bersikulo nagpakita nga ang aksyon ni haring Solomon dali lamang mikaylap sa Israel. Labaw sa tanan mao nga giila kini sa katawhan isip kaalam gikan sa Diyos. Matood gayud nga ang kaalam sa Diyos, sa tanang kapanahunan dili matukib ni bisan kinsa. “O ang kahilabihan gayud sa kadagaya ug sa kaalam ug sa kahibalo nga iya sa Dios! Pagkadili matugkad sa iyang mga paghukom ug pagkadili matukib sa iyang mga paagi!”—Roma 11:33Dawn Bible Students Association