Ang Hari Miaksyon Para Sa Balo

Yabeng Bersikulo: “Ug sa nangutana ang hari sa babaye, iyang gisuginlan siya. Busa ang hari nagtudlo kaniya sa usa ka punoan, nga nagaingon: Iuli ang tanan nga iya, ug ang tanang abut sa uma sukad sa adlaw nga siya mitalikod sa yuta hangtud karon.”
—II Mga Hari 8:6

Piniling Sulat:
II Mga Hari 8:1-6

ANG ATONG LEKSYON maoy sumpay sa nahitala nga makita nato sa II Mga Hari 4:8-37, diin gibalik ni Eliseo ang kinabuhi sa anak sa Shunammite nga babaye. Human niya kini himoa, gipahibalo ni Eliseo ang babaye nga adunay mahitabong kagutom sa yuta sa Israel sulod sa pito ka tuig. Iyang girekomendar nga dalhon niya ang tibook banay ngadto sa yuta sa Filistehanon hangtod matapos ang gutom. Iya kining gihimo, gibiyaan niya ang iyang balay sa Israel.—II Mga Hari 8:1

Pagkahuman sa pito ka tuig, ang babaye mibalik sa Israel ug iyang nahibal-an nga ang iyang balay, yuta ug mga kabtangan giangkon na sa lain sa dihang wala siya. “Ug siya miadto ngadto sa hari aron sa pagpakilooy sa hari mahitungod sa iyang balay ug yuta.” (berso 3) Bisan wala matala ang ngalan sa hari, apan gituohan nga si haring Jehoram sa Israel. Swerte usab nga sa maong higayon nga ang babaey miduol sa hari, nakigstorya siya kang Gehazi, ang sulugoon ni Eliseo. Si Gehazi nag estorya kang haring Jehoram sa tanang maanindot nga milagro nga gihimo ni Eliseo. Iyang gisugilon sa hari kung giunsa ni Eliseo pagbalik sa kinabuhi sa anak sa Shunammite nga babaye, sa dihang ang babaye uban ang iyang anak, miduol kaniya para mohangyo sa iyang yuta ug balay. Sa kalipay, si Gehazim misinggit, “Ginoo ko, Oh hari, kini mao ang babaye, ug kini ang iyang anak nga gibanhaw ni Eliseo.” (berso 5)

Atong mahanduraw ang kahikurat sa mga tawo nga anaa didto—ang babaye, iyang anak, ang sulogoon ni Eliseo, ug ang hari—sa dihang ang mga panghitabo sa dugay ng mga katuigan nabutyag diha kanila. Dayag nga wala si Eliseo niini nga miting, apan siya mismo ang adunay kalambigitan sa tanang mga eksperyensya nga maoy nagdala kanila atubang sa hari. Ang atong yabeng bersikulo nag ingon nga sa dihang nadungog sa hari ang tanan, Si haring Joram nagtudlo ug usa ka opisyal nga maoy magsiguro nga mabalik sa babaye ang iyang yuta, balay ug kabtangan. Bisan ang abot gikan sa iyang mga tanom sa dihang wala siya kinahanglan bayaran.

Ang atong pagtulon-an dili lamang sugilanon nga natapos sa kalipay. Kini siya naghulagway sa mga panalangin sa umalabot nga gingharian ni Kristo dinhi sa yuta. Ang pagbanhaw sa kinabuhi sa anak sa babaye nagpunting ngadto sa kabanhawan sa tanang katawhan. Si Hesus nagsulti niini nga panahon diin, “Ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, ug ang mga nanagbuhat ug maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi.” (Juan 5:28,29) Ang pagbalik sa kinabuhi sa anak sa babaye tipik lamang sa tibook hulagway. Ang gutom sa tibook Israel sa pito ka tuig naghulagway sa kamatooran nga ang tawo nagpuyong uhaw ug gutom sa kamatooran ug katarong, tungod kay ang atong unang mga ginikanan nahulog man sa sala. Sama sa babaye nga mibiya sa Israel aron magpuyo sa yuta sa mga kaaway sa Israel, ang tawo usab, gisalikway sa Diyos sukad mosulod ang sala sa kalibutan, napugos nga magpuyo ubos sa pagdumala sa “prinsipe niining kalibutana,” nga si Satanas. Ang mahimayaon nga tapos sa sugilanon diin ang yuta, balay ug kabtangan sa babaye nahibalik kaniya, nagpakita nga sa oras nga ang gutom sa katarong niining kalibutana matapos na, mahibalik sa tawo ang tanan nga nawala sa panahon unya nga napamulong nga “paghiuli sa tanang butang.”—Lucas 19:10; Buhat 3:21Dawn Bible Students Association