Magdayeg Para Sa Hustisya Sa Diyos

Yabeng Bersikulo: “Malipayon siya nga anaa kaniya ang Dios ni Jacob alang sa iyang panabang, Kansang paglaum anaa kang Jehova nga iyang Dios: Siya nga nagabuhat sa justisya sa mga dinaugdaug; Siya nga nagahatag sa makaon sa mga gigutom. Si Jehova nagapagawas sa mga binilanggo.”
—Salmo 146:5,7

Piniling Sulat:
Salmo 146

SA ATONG PAGTOLUN-AN, Ang Salmista nagpahayag ug pasalamat ggikan sa kahiladman sa iyang kasingkasing pahinungod sa Magbubuhat nga angayan pagadaygon. “Dayegon ninyo si Jehova. Dayega si Jehova, Oh kalag ko. Samtang buhi pa ako magadayeg ako kang Jehova: Magaawit ako ug mga pagdayeg sa akong Dios samtang buhi pa ako.”—Salmo 146:1,2

Dili gusto ni David nga magbutang ang si bisan kinsa ug pagsalig kaniya o ni bisan kinsa nga tawo, bisan paman ang mga prinsipe. Bisan unsa pa ka kusgan, maalam, o buotan, dili kini sila masaligan nga kanunay silang matinud-anon sa ilang mga gipamulong. (Berso 3) Hinonoa, ang tibook nga pagsalig atong ibutang sa Diyos, diin ang tanan nga saad matood.—Santiago 1:17

Sa natala sa Genesis, ang bayad sa paglapas ni Adan sa pagkaon niya sa ginadiling prutas klaro nga giingon nga kamatayon. Bisan adunay dako nga pagtoo nga ang kalag dili mamatay, kana nga panghunahuna gisupak sa Bibliya. (Mateo 10:28) Kung walay paglaum sa pagkabanhaw sa mga patay, nga gihimong posible pinaagi sa pagsakripisyo ni Hesus sa paghatag niya sa perpektong kinabuhi isip lukat sakripisyo para ni Adan ug iyang kaliwat. Kadtong adtoa sa lubnganan magpabilin hangtud sa kahangturan sa kahimtang nga walay panimuot ug nahanaw na. “Mogula ang iyang gininhawa, sa yuta siya mobalik; Nianang maong adlaw mahanaw ang iyang mga hunahuna.”—Salmo 146:4

Ang atong yabeng bersikulo nagtudlo nga iya kadto sa Diyos nga espesyal nga pag atiman sa iyang karaang katawhan nga Israel nga gipakita sa pagluwas kanila gikan sa pag ulipon kanila sa Ehipto. Ang iyang pag amoma iya usab gipakita sa paghatag niya ug manna gikan sa langit sa kinatibuk-an nilang byahe sa kamingawan. Siya mao usab ang Diyos nga maghatag ug hustisya ug panalangin sa tanang banhawong tawhanong banay sa ilang pag ubaN ug duyog sa iyang tumong ug plano.

Si Jehova nagapabuka sa mga mata sa mga buta; Si Jehova nagapabangon kanila nga nanghiumod; Si Jehova nahigugma sa mga matarung.Si Jehova nagabantay sa mga dumuloong; Siya nagasapnay sa mga ilo ug sa mga balo nga babaye; Apan ang dalan sa mga dautan iyang ituali.” (Bersos 8,9) Ang instrumento sa Diyos para makab-ot kining tanan mao si Hesukristo, nga naghatag sa iyang kinabuhi isip lukat bayad para sa tanang katawhan.—I Timoteo 2:5,6

Si Hesus gihalad sa tuyo nga mawala ang sala ug sa ingon mahimong perpekto sa tanang butang aron malukat si Adan ug ang iyang kaliwat. Ang atong Ginoo, usa ka tawo nga masulob-on dili tungod kay adunay kakulangon sa iyang pagkatawo. Apan tungod sa iyang pagka perpekto, iyang nabati sa hugot ang kalisod ug kasakit sa nalaglag nga katawhan nga naglibot kaniya. Ang iyang perpektong pamalatian naghatag kaniya ug katakos nga makasulod sa kagul-anan sa mga kabus, pag agulo ug sa himalatyong kalibutan sa tawo. Sa daghang mga higayon sa iyang pag sangyaw iyang gihatag ang iyang kaugalingong kahimsog ug kusog para ayohon kadtong mga nag antus ug sa ingon mahibalik ang ilang kusog ug kahimsog bisan mawad-an pa siya sa iyang kaugalingong kusog.—Isaias 53:4; Lucas 6:17,19

Kung maestablisar na ang gingharian sa Diyos, ang iyang gugma ug hustisya makita ug mabati na unya sa tanan. Nianang panahona, ang mga sentimento diha sa katapusang berso matuman na. “Si Jehova magahari sa walay katapusan, Ang imong Dios, Oh Sion, ngadto sa tanang mga kaliwatan. Dayegon ninyo si Jehova.”—Salmo 146:10Dawn Bible Students Association