Si Jehova Nagsaad Ug Matarong Nga Ginoo

Yabeng Bersikulo: “Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalake gihatag; ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga: ug ang iyang ngalan pagatawgon Kahibulongan, Magtatambag, Dios nga Makagagahum, Amahan nga walay Katapusan, Principe sa Pakigdait.”
—Isaias 9:6

Piniling Sulat:
Isaiah 9:2-7

ANG PINAKADAKO NGA GASA SA DIYOS ngadto sa himalatyong kaliwat sa katawhan gisaad sulod sa kapanahunan sa Daan nga Kasulatan—ang pag-abot sa iyang bugtong nga anak, ang Mesiyas, si Hesukristo, nga nag presentar sa iyang kaugalingon ngadto sa nasud sa Israel nga mao ilang hari sulod sa iyang unang pag abot o adbyento.

“Ang katawhan nga naglakaw sa kangitngitan nakakita ug usa ka dakung kahayag: sila nga nagpuyo sa yuta sa landong sa kamatayon, misidlak sa ibabaw nila ang kahayag. Imong gipadaghan ang nasud, imong gipatubo ang ilang kalipay: sila nagakalipay sa imong atubangan sumala sa kalipay sa pag-ani, ingon sa mga tawo nga nanagkalipay sa ilang pagbahin sa inagaw.” (Isa. 9:2,3) Ang Ginoo mao ang kahayag sa tibook kalibutan sulod sa iyang pagsangyaw didto sa Galilea. Sulod sa panahon sa Gospel o Ebanghelyo, ang iyang mga konsagradong sumusunod maoy representante sa mao nga kahayag pinaagi sa pagpakita sa gisaad nga gingharian sa katarong diin ang kondisyon sa sala, sakit, pag-antus ug kamatayon mahanaw na sa dayon. Ang tanan gawas sa mga nahisakop sa Simbahan ni Kristo, ang nasud sa Israel ug ang katawhan sa kinatibuk-an, ubos sa impluwensya ni Satanas, nga gibutahan sa himaya nga pagtoo sa kaluwasan nga maoy resulta sa pagkamatinud-anon sa atong Manluluwas sa iyang pagsakripisyo sa iyang kinabuhi sa kalbaryo.—II Cor. 4:4; Heb. 2:9

Sa tibook kasaysayan, ang katawhan gidaug sa sala ug kadaut nga naghari sa atong katilingban. Ang kahupayan niining kabug-aton hinoon, paaboton hangtod nga makumpleto ang pangasaw-onon ni Kristo, nga pagabayawon aron magdumala uban kang Kristo kon ang gingharian sa katarong magsugod na.

“Nahibalo kita nga ang tibuok kabuhatan nanagduyog sa pag-agulo sa pagbati hangtud karon; ug dili lamang ang kabuhatan ra, kondili kita gayud usab nga mga nanagpakabaton sa unang mga bunga sa Espiritu nagaagulo sa sulod nato samtang nagapaabut kita nga mahinamon nga pagasagupon ingon nga mga anak, nga mao ang pagtubos sa atong mga lawas. (Roma 8:22,23) Pinaagi sa simbolo nga pinulungan, ang bibliya nga ang tanang dautang kabatasanan gub-on ug ang katawhan pagahugasan gikan sa landong sa kasaypanan pinaagi sa makataronganong paghari ni Kristo sa panahon sa gingharian sa Diyos.—Isa. 9:5

Ang atong yabeng bersikulo nagsaysay sa kadaghang titulo ug pangalan nga kauban kang Kristo ug iyang lawas, nga mamahimong kauban niya sa pag establisar sa mga balaod ug regulasyon nga mopatigbabaw sa panahon sa paghari sa katarong. Seguradong ang mga titulo nga pagatawgon Kahibulongan, Magtatambag, Dios nga Makagagahum, Amahan nga walay Katapusan, Principe sa Pakigdait makapadasig kanato sa atong pagpaabot sa pag establisar sa iyang gingharian.

“Sa kauswagan sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait walay katapusan, ibabaw sa trono ni David, ug sa ibabaw sa iyang gingharian, aron sa pagtukod niini, ug sa pagtuboy niini nga may justisya ug pagkamatarung sukad karon bisan hangtud sa walay katapusan. Ang kakugi ni Jehova sa mga panon maoy magahimo niini.Ug unya magaabut ang katapusan, inigtugyan na niya sa gingharian ngadto sa Dios ug Amahan, tapus niya mawagtang ang tanang pamuno-an ug tanang kamandoan ug kagahum. Kay kinahanglan magahari siya hangtud nga ang tanang mga kaaway niya ikabutang na niya diha sa ilalum sa iyang mga tiil.Ug ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Kay ang Dios magapahiluna sa tanang mga butang aron kini mahisakop niya ilalum sa iyang mga tiil." Apan sa pag-ingon niini nga, "Ang tanang mga butang gipahiluna nga mahisakop ilalum kaniya," tataw nga wala mahilakip niini ang Dios nga mao ang nagapahiluna sa tanang mga butang sa ilalum niya.Ug sa diha nga mahisakop na ang tanang mga butang ilalum kaniya, nan, ang Anak pagasakopon usab ilalum kaniya nga mao ang nagapahiluna sa tanang mga butang ilalum kaniya, aron ang Dios mahimong tanan ngadto sa tanan.—I Cor. 15:24-28Dawn Bible Students Association