Ang Diyos Nagsaad ug Matarong Nga Sanga

Yabeng Bersikulo: “Ania karon, ang mga adlaw moabut na, miingon si Jehova, nga ako magapatindog alang kang David, usa ka matarung nga Sanga, ug siya magahari ingon nga hari ug magadumala sa pagkamanggialamon, ug ipakanaug niya ang justisya ug ang pagkamatarung dinhi sa yuta.”
—Jeremiah 23:5

Piniling Sulat:
Jeremiah 23:1-6;
33:14-18

SA ATONG LEKSYON KARON, gisulti sa Diyos pinaagi kang Propeta Jeremias ang umalabot ng paghukom sa Juda tungod kay ang iyang mga namuno, wala ayuha pag amoma ug pag protektar ang katawhan. “Alaut ang mga magbalantay nga nanaglaglag ug nanagpatibulaag sa mga Karnero sa akong sibsibanan! nagaingon si Jehova. Busa mao kini ang giingon ni Jehova, ang Dios sa Israel, batok sa mga magbalantay nga nanagpakaon sa akong katawhan: Kamo nagpatibulaag sa akong panon, ug nanag-abog kanila, ug wala modu-aw kanila; ania karon, ako modu-aw batok kaninyo tungod sa kadautan sa inyong mga buhat, nagaingon si Jehova.—Jer. 23:1,2

Sa pagka masalaypon, nagka lain laing namunuan ang naga aghat nga mag simba sa mga idolo imbes mosunod sa ilang Diyos, nga nagresulta nga ang nasud mailog sa Babelonya. Dili tanang mga Hudeo namatay sa espada sa dihang ubos pa sila sa Babelonya. Sa dihang si Cyrus naghatag ug permiso nga mobalik na sila sa Israel aron balikon pagtindog ang ilang templo, gamay lamang ang midawat niini, kadaghanan kanila mipili nga magpabilin didto. Ang panagna ni Jeremias padayon nga nag-ingon nga adunay moabot nga mga magbalantay sa ibabaw nila nga magapakaon kanila; ug sila dila na mahadlok pag-usab, ni malisang pa, ni makulangan sila. (berso 4) Bisan tood adunay uban, sama ni Nehemia ug Zerubbabel, nga nagpakanaog ug mga matarong nga balod para niadtong namalik sa ilang lugar, nagpabilin gihapon ang kahadlok ug kadismaya. Kini nagpakita nga ang dako nga katumanan sa propesiya ni Jeremias gisaysay sa umalabot nga panahon.

Ang Israel mao lamang nga nasud nga giila sa Langitnong Amahan ug diin adunay gihimo nga kasabutan. Pero, tungod sa pagkapakyas nila nga maghinulsul, isip usa ka nasud wala sila nakabaton sa husto nga kasinkasing sa pagdawat sa ilang Mesiyas sa una niyang pag anhi. Sa pagdeklarar ni Hesus sa balay nga mamingaw, ang ilang naandang han-ay ug sistema sa pagsakripisyo gisalikway ug ang ilang kaparian wala na giila sa Diyos. Sa katapusan, giguba sa mga Romano ang ilang mga templo ug sa kaulahian, giguba nila ang siyudad. Ang epekto niining tumang pagkagun-ob mao nga nasabwag ang mga Hudeo sa nagkalain laing parte sa kalibutan.

Ang atong yabeng bersikulo naghulagway sa umalabot nga gingharian diin ang tanang Israel magkatipok pag usab isip usa ka katawhan. Kini nga propesiya mahitungod ni Kristo ug iyang iglesya, isip sumusunod sa trono sa Diyos, nagpakita, nga sila matarong nga “sanga” ug “hari”, nga maoy magestablisar sa usa ka matarong nga pangagamhanan nga molungtad sa kahangturan. Kini nga pangagamhanan dili lamang maghiusa sa tibook nga Israel kondili, sa katapusan maoy mosakop sa tanang kanasuran sa kalibutan.

Sa tibook nga paghari sa sala ug kamatayon, ang tawhanong banay naghigwaos sa silaw sa paglaum nga adunay kaayuhan ang tanan para kanila. Unsa kalipay ang ilang mabati sa ila unyang pagbalik gikan sa mga lubnganan ug makigdait diha sa kahan-ayan sa Diyos. Kana nga panahon nga dugay na gisulti sa mga propeta moabot ra unya ug adunay dakong pagmaya ug pagdayeg nga ihatag sa Langitnong Amahan.

Pagka katingalahan sa atong Diyos, dili lamang daghan ug bahandi nga nakagahin para sa mga matinud-anon nga mga sakop sa lawas ni Kristo niining panahon sa Ebanghelyo, apan naghatag usab ug mga grasya ug panalangin sa kada usa ka sakop sa naluwas nga kaliwat, ug sa tibook nilang kasingkasing ilang pagadayegon ug simbahon ang atong Magbubuhat hangtud sa kahangturan.Dawn Bible Students Association