Ang Diyos Nagsaad Nga Magauban Kanato

Yabeng Bersikulo: “Ug ibutang ko ang usa ka magbalantay ibabaw kanila, ug siya magapasibsib kanila, bisan pa ang akong alagad nga si David; siya magapasibsib kanila, ug siya mahimongilang magbalantay.”
—Ezequiel 34:23

Piniling Sulat:
Ezekiel 34:23-31

SA TIBOOK EZEQUIEL 34, gipakita ang kalainan tali sa bakak nga magbalantay o namuno sa Israel nga dili interesado sa kaayohan sa katawhan, ug sa Diyos, kinsa Dakong Magbalantay moluwas sa iyang mga karnero nga nahisalaag sa iyang pagatiman.—bersos 1-10

“Ingon sa usa ka magbalantay nga magasusi sa iyang panon sa adlaw nga anaa siya sa taliwala sa iyang mga karnero nga nanagkatibulaag ngadto sa halayo, mao man pangitaon ko ang akong mga karnero; ug luwason ko sila gikan sa tanang mga dapit diin sila managkatibulaag sulod sa madag-um ug mangiub nga adlaw. Ug kuhaon ko sila gikan sa mga katawhan, ug tigumon sila gikan sa kayutaan, ug dad-on ko sila ngadto sa ilang kaugalingong yuta; ug akong pasibsibon sila sa kabukiran sa Israel, ubay sa kasapaan sa tubig ug sa tanang mga gipuy-an nga mga dapit sa yuta.”—bersos 12,13

Bisan si Ezequiel gitagaan ug tahas sa pagsangyaw sa katarong sa mga Israelitas sa didto pa sila sa Babelonya, ang Diyos nasayod na daan nga sila magpadayon sa ilang pagkamasinupakon hangtud pa sa tapos na sila maulipon. Ug kini moresulta sa ilang pag katagkatag sa nagka lain laing nasud sa kalibutan.—bersos 16-21

Bisan paman sa pagka masupilon sa Israel, ang pagsalikway sa iyang Mesiyas, si Hesukristo ug ang mga paglutos nga ilang nadawat tungod sa kadautan, si Propeta Ezequiel nagsaad sa kaluwasan ug pag hiuli sa tanan.—berso 22

Ang yabeng bersikulo nag deklarar nga ang Israel mapanalanginan kung ma establisar na ang gingharian sa Diyos dinhi sa yuta pinaagi sa sulugoon sa Diyos nga si David. Dinhi nga bersikulo, si David mao ang simbolo ni Kristo, nga mao ang tinud-anay nga maghari sa gingharian sa Diyos. Ang minahal nga si David sa nangaging panahon pagabangonon gikan sa lubnganan, ug maga silbi usab unya sa matarong nga pangagamhanan dinhi sa yuta.

Sa panahon sa katarong, atong makat-onan nga ang kabukiran magapatulo sa matam-is nga vino, ug ang kabungtoran magapaagay sa gatas, ug ang tanang mga sapa sa Juda magapaagay sa tubig; ug ang usa ka tuburan motungha gikan sa balay ni Jehova, ug tubigan niini ang walog sa Sittim. Kini siya naga simbolo sa vino nga matood nga doktrina, ang gatas naga simbolo sa kamatooran , u gang tubig sa kinabuhi nga nagdala ug ug mga panalangin ug kalinaw sa Israel ug ang tanan nga mamahimong “Israelitas gayud” sa gingharian sa yuta.—Joel 3:17,18; Isa. 55:1

Ang Israel, isip pinili nga katawhan sa Diyos kaniadto, magatamod na sa pag atiman sa Dakong Magbalantay kanila. Dugang pa, sa dalan sa pagka balaan, ang tanang katawhan mag malipayon na kay ang nangaging mga sitwasyon nga napuno sa sala mawala na ug ang kalipay nga walay katapusan anha sa ibabaw sa ilang mga ulo: sila makadawat sa kasadya ug kalipay, ug ang kasubo ug ang panghukaw mangahanaw.—Isa. 35:10

Sa karon nga panahon, ang matood lamang nga mga karnero sa Diyos, mao ang iyang simbahan, mao lamang ang makadungog ug magasunod sa tingog sa iyang agalon. (Juan 20:27) Pero, si Kristo namatay para maghatag ug oportunidad sa kaluwasan para sa tanan, busa adunay ubang mga karnero nga ginsakpan sa yuta nga maka benepisyo sa iyang dakong pagsakripisyo.—berso 16

Ug sa ingon, sa pag abot sa hustong panahon matuman na ang mga pulong nga gitudlo ni Hesus sa iyang mga tinun-an –“Muabot ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon man sa langit.” (Mateo 6:10y) Ang Diyos tinood gayod nga magauban sa tanan nga gusto mahimong iyang karnero niana nga panahon.Dawn Bible Students Association