Ang Pagtoo May Tugbang Nga Katubayan

Yabeng Bersikulo: “Sa walay pag-ukon-ukon, pangusgan ta pagkupot ang paglaum sa atong tinoohan, kay kasaligan siya nga misaad kanato.”
—Hebreohanon 10:23

Piniling Sulat:
Hebreohanon 10:19-31

SA ATONG PAG-USWAG SA PAGTOON nato kang Kristo ug sa atong pagpalandong sa mga kaagi sa kinabuhi, diha sa kasakit ug kalipay mamahimong mas malig-on pa diha sa Ginoo ug maninguha nga mualagadug magasimba kaniya sa espiritu ug kamatooran. (Juan 4:23) Sa atong pagtoon, tataw nga si Pablo nabaskog sa mensahe sa pulong sa Diyos, nga mao ang naghatag kaniya ug kalinaw, ug ang basihan sa iyang relasyon sa Langitnong Amahan pinaagi kag Kristo. Aduna kitay parehong pabor sa Diyos, parehong mga saad sa Diyos, parehong madasigon nga paglaum nga diha kang Kristo ug iyag mga tinun-an. Ang ilawom nga pagkatawo ni Paul adunay kaseguroan sa Diyos nga ang tanang himaya sa umalabot naangay diha sa mga pagsulay karon, nga matinuad-anong giantos. “Kay kita nahimong mga mag-aambit kang Cristo, kon ang atong unang pagsalig padayonan ta sa pagkupot nga malig-on hangtud sa katapusan.”—Heb. 3:14

Ang atong mga tinguha mao ang padayon pag-alagad sa Diyos sa tibook natong kasingkasing. “Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay siya may kahangawa man alang kaninyo. Magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo. Ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibotlibut sama sa leon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob.Kaniya kinahanglan managpanukol kamo nga malig-on sa inyong pagtoo, sa nahibaloan ninyo nga ang samang mga pag-antus kinahanglan gayud masinati ninyong tanan nga masigkaigsoon nga ania sa kalibutan. Ug tapus kamo makaantus sa makadiyot, ang Dios sa tanang grasya, nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyang dayong himaya diha kang Cristo, mao gayud ang mangunay sa pag-ayo, paglig-on, ug pagbaskug kaninyo.” (I Pedro 5:7-10) Ang tanan nga nagtoon diha kang Kristo magbaton ug pagtamod nga ang mga pagsulay sa pagka karon ug ang mga umalabot pa, mao ang mga pag paila sa langitnong pabor. Sa mao nga rason, ang mga atraksyon niini nga kalibutan dili para niadtong naninguha nga maglakaw sa dalan sa Diyos, u gang tanang tentasyon nga dala niini gikinahanglan nga malikayan.—I Cor. 1:27,28; Lucas 16:13

Daghan ang mga pagsulay para mapakita nato ang atong pag unong diha sa Diyos. Kini siya padayon nga muabot sa tibook natong paglakaw diha kang Kristo. Busa, gikinahanglan nato ang makanunayon nga pag angkon sa himayang kamatooran dili lamang sa mga letra, pulong ug buhat apn diha usab sa espirito, kinaiya ug gawi. Ang importanteng parte sa atong katubayan mao ang pag angkon ug mapaubsanon nga kinaiya nga gipakita diha sa mga pulong ni Pablo, “Mga igsoon, wala ako mag-isip nga kini nahimo ko nang akong kaugalingon; hinoon, usa ka butang akong ginabuhat mao kin: sa ginakalimtan ko ang nanagpangagi na ug sa nagadasdas ako paingon sa anaa sa unahan, ako nagapadayon paingon sa dauganan, ngadto sa ganti nga mao ang sa langitnong pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Hesus.” (Filipos 3:13,14) Atong itumong ang atong kusog sa mga butang nga magpaduol kanato sa Diyos. Kini naglakip ang pagpaningkamot nga ipabilin sa atong kasingkasing ug hunahuna nga puno sa bahandi nga makita diha sa pulong sa Diyos. “Bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganan, bisan unsang butang matarung, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsay butang maayong pamation, kon aduna may kahalangdon, kon aduna may pagkadalaygon, palandunga ninyo kining mga butanga.” Kapitulo 4:8

Ang importanteng konsiderasyon sa katubayan dili kumpleto kung dili apilan sa pag-ampo. “Pag-ampo kamo sa tanang panahon pinaagi sa Espiritu sa tanang pag-ampo ug pagpangamuyo. Alang sa maong kalab-uton, kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkamapadayonon, ug pangamuyo kamo alang sa tanang mga balaan.” (Efeso 6:18) Ang anak sa Diyos kanunay nga naga ampo inapilan sa pag ampo sa panabang ug pag giya, ug pagtan aw inubanan sa determinasyon nga kanunay matinud-anon diha sa Diyos sa tanang butang.Dawn Bible Students Association