Ang Pagtoo Mao Ang Paglahutay

Yabeng Bersikulo: “Busa, sanglit ginalibutan man kita sa ingon ka mabagang panganud sa mga saksi, iwakli ta ang tanang kabug-at ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato, ug dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga atong ginaapilan nga magatutok kang Jesus nga mao ang mag-uugmad ug maghihingpit sa atong pagtoo, nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan miantus sa krus, sa walay pagsapayan sa pagkamakauulaw niini, ug karon nagalingkod siya diha sa too sa trono sa Dios.”
—Hebreohanon 12:1,2

Piniling Sulat:
Hebreohanon 12:1-11

DIHA SA YABENG MGA BERSIKULO sa atong leksyon, makita nato nga si Apostol Pablo nag awhag kanato nga mobalik tan-aw sa mga kaagi sa dagkong “pangand sa mga saksi” kadtong mga “Karaang Balaan” nga nabuhi niadtong wala pa mahiabot si Kristo. Angay usab nato ikonsiderar ang ilang mga naagiahan ug kon unsa sila ka matinud-anon ug maunongon ngadto sa Diyos. Dako kaayo ang ilang pagsalig sa Diyos nga gitawag usab sila ug mga “bayani sa pagtoo.”—Heb. 11:4-39

Bisan nga kini silang mga takus nga karaan naka angkon ug dako nga pagtoo, kita nasayod nga sila “wala managpakadawat sa gisaad kanila, sanglit gikatagana man sa Dios ang labi pa ka maayong butang alang kanato, nga sila dili niya pagahingpiton gawas kon mahiuban kita.” (Heb. 11:39,40) Pero, angay kita madasig sa ilang mga nahimo aron atong ipadayon ang pagpaningkamot nga makab-ot ang hingpit nga pagtoo sa atong paglakaw sa dalan sa pagka Kristyano.

Kini nga paglahutay kinahanglanon kaayo sa atong pagtoo. Gipahimangnoan kita niini ni Pablo apan iya usab gipaklaro nga ang gikinahanglan nga paglahutay sa anak sa Diyos mao ang “gaan nga pag antus.” “Busa kami wala kawad-i sa kasibut, ug bisan tuod nagakahugo ang among pagkatawo nga makita sa gawas, ang among pagkatawo sa kinasuloran ginabag-o sa adlaw-adlaw. Kay kining magaan ug lumalabay nga kasakit nagaandam alang kanamo sa labihan gayud kadaku ug walay katapusang gibug-aton sa himaya, tungod kay kami nagasud-ong man dili sa mga butang nga makita kondili sa mga butang nga dili makita; kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan.”—II Cor. 4:16-18

Ang iglesya mao ang templo sa Diyos, perpekto diha sa langit ug maga angkon sa mga butang langitnon. Si Hesus nga gihimaya nagsaad, “Siya nga magamadaugon, akong pagahimoon nga haligi diha sa templo sa akong Dios.” (Pinadayag 3:12) Busa, ang kada naglaom nga mahisakop, nga nahimong bag-ong binuhat, kinahanglan adunay Spirito Santo sa Diyos nga nagpuyo sa ilang mga kasingkasing ug hunahuna bisan karon. Maka angkon dayun kita ug kalinaw diha sa Diyos bisan sa atong pag antus ug paglahutay sa mga malisud nga pagsulay sa hagip-ot nga dalan.

Karon atong lantawon ang mahinungdanon nga bersikulo sa atong piniling sulat. “Palandunga ninyo siya nga miantus sa maong pagsupak sa mga makasasala batok kaniya, aron kamo dili managkataka ni managtalaw..” (Heb. 12:3) Ang atong hunahuna mao ang espesyal nga awayanan para kanato tungod sa pagsupak sa unod sa pagsakripisyo, ug ang tendensiya nga kapoyon ug maluya. Kining maluya nga kabubut-on sa unod, sa “daang tawo” mao ang kanunay nga maka away sa kabubut-on sa “bag-ong tawo” ang bag-ong hunahuna. Ang yabe para sa kadaugan sa bag-ong nilalang ibabaw sa daan nga unod makita pinaagi sa pagtoon, pagsabot, ug pagtamod sa dalan sa Diyos. Ang iyang mga ehemplo ug mga gitudlo, ug sa pagsunod sa iyang mga lakang.

Angay nga magsadya kita kay ang atong Ginoong Hesus nag imbitar kanato sa paglakaw diha sa iyang dalan ug sa paglahutay sama kaniya. Niining kopa sa pagsulay, pag-antus ug bisan mga paglutos, giangay usab sa Diyos ang himaya sa umalabot nga paglaum. Busa, masulti nato kini nga mga pulong: “Bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tawo, ug pagalutoson kamo, ug pagabutangbutangan kamo sa tanang matang sa kadautan batok kaninyo tungod kanako. Kinahanglan managmaya ug managkalipay kamo, kay daku ang inyong balus didto sa langit.”—Mateo 5:11,12Dawn Bible Students Association