Ang Pagtoo Nanginahanglan Ug Baslanay Nga Gugma

Yabeng Bersikulo: “Ug karon magapabilin kining totulo: ang pagtoo, ang paglaum, ug ang gugma, apan ang labing daku niini mao ang gugma.”
—I Corinto 13:13

Piniling Sulat:
Hebreohanon 13:1-3;
I Corinto 13

ANG PULONG KALOOY gipasabot sa niining atong leksyon mao ang gugma. Ang “gugma” mapakita nato sa daghang paagi. Pwedeng kini mao ang pagpakita nato ug kaayo sa katawhan. Pwede usab mapakita pinaagi sa kalooy. Ang atong yabeng bersikulo mao ang maanindot nga kongklusyon sa maanindot nga diskorso nga diin gipasabot ni Apostol Pablo sa kinaiya sa gugma. “Ang gugma mapailubon ug mapuangoron. Ang gugma dili masinahon, dili tigpagawal. Ang gugma dili tigpaburot, dili bastos, dili maakop-akopon, dili masuk-anon o maligotguton.” (I Cor. 13:4,5) Gipasabot ug dugang pa ni Pablo nga “ang gugma wala magakalipay sa mga buhat nga dili matarung, hinonoa nagakalipay kini sa mga butang nga maminatud-on. Ang gugma mopailub sa tanang mga butang, motoo sa tanang mga butang, molaum sa tanang mga butang, moantus sa tanang mga butang.”—bersos 6-8

Unsa kaimportante ang kalidad sa gugma? Gisultihan kita sa II Corinto 9:7, “Ang Diyos nagahigugma sa malipayong maghahatag.” KIni nagpakita kon unsa ang angay natong disposisyon kada adlaw ug unsa kita kakugi sa “Pagbihag sa tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo.” (II Cor. 10:5) Paningkamotan nato nga ang atong kasingkasing magpabiling napuno sa gugma, aron sa ingon walay lugar nga makahunahuna ug dautan.Ang nagatinguha nga matinud anong anak sa Diyos kinahanglan maka amgo nga ang kasingkasing nga matinud anon sa Langitnong Amahan kinahanglan ug dugang pa nga panglimbasog. Si Pablo nagsulti kanato nga “magbantay nga magpabilin ang maayong gawi. Kini nga mga butang maayo para sa tawo.” (Titus 3:8) Ang gugma maoy una ug nagapadayon nga buluhaton, kini mao ang suma total ug katapusan sa kaugmaran sa mga bungang balaan. “Kinahanglan kamo magmabalaan, sanglit ako balaan man.” (I Pedro 1:16) Kinahanglan usab nga adunay motibasyon ang atong kasingkasng ug hunahuna nga “Himoon nga ang gugmang minagsoon magapadayon.” (Heb. 13:1) “Tahura ninyo ang tanang tawo. Higugmaa ninyo ang kaigsoonan.” (I Pet. 2:17) Aron mahinangop kanato ang Diyos, atong tinguhaon nga mahiayon kita sa iyang kagustuhan, aron ang atong kasingkasing mamahimong bahandianon sa pagtoo, paglaum ug gugma. Kon ang atong kasingkasing napuno niini, kini ang magdala kanato sa realidad nga maghimo kita subay sa tinguha sa kasingkasing ug magpakita ug gugma, kalooy, ug konsiderasyon ngadto sa tanan. “Busa, sa mabatonan ta ang kahigayonan, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtoo.” “Ang usa ka higala mahagugma sa tanang panahon.”—Gal 6:10; Panultihon 17:17

Samtang atong gitun-an sa atong leksyon karon nga bulan ang pagtoo, atong gitapos kini sa kaimportansya sa gugma. Ang atong yabeng bersikulo sa I Corinto 13:13 nagasunod usab sa mao nga kahan ayan nga nagsugod sa pagtoo ug natapos sa gugma. Kini nagpakita kanato nga ang kada aspeto para mamahimong mahinangpon sa Diyos naglambigit ug gugma. Kini nga pagtubo sa mahigugmaong kasingkasing, base sa atong pagtoo sa Diyos, gipakita dinhi sa mga pulong sa atong Ginoo ug Magtutudlong si Hesus: “Ug si Hesus miingon kaniya, Higugmaa ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang daku ug unang sugo. Ug ang ikaduha sulosama ra, nga mao kini, Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.” “Ako magahatag kaninyog bag-ong sugo, nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa maingon nga ako nahigugma kaninyo, kinahanglan maghigugmaay usab kamo ang usa sa usa. Ang tanang tawo makaila nga kamo nga tinun-an ko pinaagi niini, kon kamo maghigugmaay ang usa sa usa.”—Mateo 22:37-39; Juan 13:34,35Dawn Bible Students Association