Ang Pag-aresto ug Diskurso Ni Esteban

Yabeng Bersikulo: “Karon si Esteban, nga puno sa grasya ug gahum, naghimog dagkung mga tilimad-on ug mga ilhanan diha sa katawhan.”
—Buhat 6:8

Piniling Sulat:
Buhat 6:8 – 7:50

SA DIHANG ANG NAUNANG SIMBAHANG KRISTYANOS nagdako, nakita sa mga Apostoles nga kinahanglan nila nga magpili ug mamahimong magsilbi nga mga dekano. Sila gihatagan ug responsbilidad nga magdumala sa banikanhong parte sa buluhaton. Pito ang napili nga dekano, apil si Esteban. (Buhat 6:5) Bisan ang nauna nga tahas sa mga dekano mao ang banikanhong buluhaton, ila usab gipahimuslan ang kahigayunan nga magsabwag sa mensahe sa kamatooran. Gani, gipandungan sila saga Apostoles sa ilang kamot (berso 6) ug gipresentar kanila ang gasa sa Espirito Santo.

Sa atong yabeng bersikulo, kita giingnan sa kadako sa iyang pagtoo ug iyang gigamit ang gahum sa Espirito Santo para maghimo ug “mga katingalahan ug tilimad-on taliwala sa katawhan.” Usa sa espesyal nga abilidad ni Esteban pinaagi sa Espirito Santo, mao ang iyang pagdiskurso sa katawhan nga makapakombinsir. Ang uban sa sinagoga, nga nakiglantugi kaniya, nakaamgo nga “wala sila makahimo sa pagbuntog sa kinaadman ug sa Espiritu nga diha uban sa iyang pagpamulong.” (berso 10) Nakakita sila ug mga tawo nga misugot nga guboton ang katawhan, ug magsulti ug bakak kontra kang Esteban, nga magpasangil kaniya nga nagpasipala sa ngalan sa Diyos. Gidala nila si Esteban sa atubangan sa Sanhedrin.—bersos 11-14

Gipatubag sa labaw nga sacerdote si Esteban mahitungod sa iyang gipangtudlo. Buhat 7:2-50 nagsaysay sa iyang depensa sa atubangan sa Sanhedrin ug pagka anindot nga depensa kadto! Gisulti ni Esteban sugod kang Abraham ug ang relasyon sa Diyos sa atong katigulangan. Gisulti niya angs mahitungod kang Isaac, Jacob ug Joseph ug ang gisaad sa Diyos pinaagi sa umalabot nga liso. Gisulti usab niya giunsa pagbaligya sa iyang mga igsoon si Jose isip ulipon sa Ehipto, apan ang tibook nga panghitabo giusab sa Diyos para sa kaayohan sa Israel. Si Esteban nagpadayon pagsaysay kung naunsa ang mga Israylita pagdaghan samtang didto sa Ehipto, ug sa pag-abot sa hustong panahon, iyang gihimo si Moses nga maoy magluwas kanila sa pagkaulipon ug ang hari nga wala makaila kaniya.—berso 18

Usa sa pinakaimportanteng leksyon nga gipahinumduman ni Esteban mao kung giunsa sa mga Israelita sa daghang higayon pagsupak ang kasugoan sa Diyos pinaagi sa ilang lider nga si Moses. Iyang gipahinumduman nga si Moses misulti ug “Usa ka propeta gikan sa inyong kaigsoonan igapatindog sa Dios alang kaninyo, maingon sa iyang pagpatindog kanako.” (berso 37) Kini nga pag asoy nakapahadlok sa mga Sanherdrin, tungod kay nasayod sila nga si Esteban ug uban pa nagatudlo nga si Hesus “mao ang propeta … sama kanako” gisulti ni Moses. Si Esteban nagpadayon pagsulti, gani iya gisaysay ang mga higayon diin ang mga Israelitas nagmagahi pagsunod sa Diyos, bisan paman nga sila gihatagan na ug Tabernakulo ug sa kaulahian Templo, diin sila makasimba ug makahalad ug sakripisyo.

Sa pagtapos ni Esteban sa iyang pagpamulong, iyang gipahinumduman ang konseho nga sa pagkamatuod, ang Diyos dili makita sa literal nga mga templo o dakbalay. Gisulti ni Esteban pinaagi sa pagkutlo kang propeta Isaias, “Ngani ang Labing Halangdon wala magpuyo sa mga balay nga hinimog mga kamot; sumala sa ginaingon sa propeta. Ang langit maoy akong trono, ug ang yuta maoy tumbanan sa akong mga tiil. Unsa pa mang balaya ang inyong tukoron alang kanako, nagaingon ang Ginoo, o unsa pa man ang dapit nga akong pahulayanan?”—bersos 48,49Dawn Bible Students Association