Pagka Martir ni Esteban

Yabeng Bersikulo: “Ug samtang gipanagbato nila si Esteban, siya nag-ampo nga nag-ingon, Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu.”
—Buhat 7:59

Piniling Sulat:
Buhat 7:51 – 8:2

SA PAGHUMAN NI ESTEBAN pagpamulong atubangan sa konseho, isog siyang nangutana ngano nga gisupak nila ang kagustuhan sa Diyos sama sa ilang mga katigulangan nga misupak kang Moses ug mga propeta. Siya miingon, “Kamong mga tikig ug liog, ug mga walay sirkunsisyon sa kasingkasing ug sa mga igdulongog, kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo. Maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan, mao man usab ang inyong ginabuhat. Kinsa ba sa mga tuhan sa Diyos propeta ang wala lutosa sa inyong mga ginikanan? Ug ilang gipamatay ang mga nanaghimog mga propesiya mahitungod sa pag-anhi sa Matarung, kang kinsa kamo karon nahimong iyang mga magbubudhi ug mga mamumuno, kamo nga mao ang nanagpakadawat sa kasugoan nga gihatag kaninyo pinaagig mga manolunda, apan wala ninyo pagtumana.”—Buhat 7:51-53

Ang reaksyon sa konseho sa mga gisulti ni Esteban mao ang tuman nga kasuko. “Ug sa ilang pagkadungog niining mga butanga, sila nasilag ug nanagpakagot sa mga bag-ang batok kaniya.” (berso 54) Kining kasilag nga gibati nila batok kang Esteban makapahinumdum kanato sa mga gipamulong ni Pablo sa Hebreohanon 4:12 “Kay ang pulong sa dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagboan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyokan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyoan sa kasingkasing.” Unsa gayud ka tinood nga ang dautang intensyon sa ilang kasingkasing ilang gipakita kontra kang Esteban, bisan tuod ang iyang gisulti ang kamatooran lamang gikan sa pulong sa Diyos.

Sa dihang miabot sa kinatumyan ang kasuko sa mga lider kang Esteban, gisaysay nga si Esteban mihangad sa langit ug iyang nakita “ang himaya sa Dios ug si Hesus nga nagtindog sa too sa Diyos.” Ug siya miingon, “Tan-awa, nakita ko ang mga langit nga naabli, ug ang Anak sa Tawo nga nagatindog sa too sa Diyos.” (Buhat 7:55,56) Kini nga panglantaw naghatag ug kasegurohan ug kahupayan kang Esteban nga ang Diyos nahimuot sa iyang pagtestigo. Ang mao nga kasegurohan gihatag sa husto nga panahon tungod kay ang mga Hudeyo “Naniyagit sa makusog nga tingog ug gisap-ongan nila ang ilang mga dalunggan ug nanagdungan sa paghasmag kaniya. Ug ilang giabog siya sa gawas sa siyudad ug ilang gipanagbato siya.”—bersos 57,58

Ang hunahuna nato sa atong yabeng bersikulo nga gihubad sa King James, dili ang pagbato kang Esteban mao ang pagtawag niya sa Diyos kung dili sa kinatibuk-an, klaro nga si Esteban ang nagtawag sa Diyos ug naghangyo kaniya nga dawaton ang iyang espirito ang gininhawa sa kinabuhi. Sa katapusan, ang mga katapusang pulong ni Esteban nga nagpakita sa iyang kinaiya nga natugob sa Kristohanong gugma ug pasaylo nga kusog niyang gisinggit nga nadunggan sa tanan, “Ginoo, dili mo unta sila pagsang-atan niining salaa. Ug sa nakasulti na siya niini, siya namatay.”—berso 60

Sa tanang nakakita sa maong panghitabo, kang Saulo lamang and adunay dakong epekto diin niadtong panahona “miuyon nga si Esteban pagapatyon” (Kapitulo 8:1) Ang iyang pag-uyon gipakita sa pag itsa sa iilang mga sinina sa iyang tiilan. (Kapitulo 7:58) Ang pagkamapasayloon nga kinaiyang gipakita ni Esteban sa dihang siya gipanagbato posible nga gibali sa Diyos para madunggan sa tanan ilabi na sa batan-ong si Saulo, nga diin nahimong nabag-o ug nahimong “Apostol sa dili mga Hudeyo.”Dawn Bible Students Association