Si Simon Gusto Mopalit Ug Gahum

Yabeng Bersikulo: “Ug sa pagkakita ni Simon nga ang Espiritu gikahatag man pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga apostoles, sila sa salapi gitanyagan niya.”
—Buhat 8:18

Piniling Sulat:
Buhat 8:9-24

ANG LEKSYON NATO KARON mao ang kasaysayan sa tawong gihinganlan ug Simon, nga usa ka mamamarang sa rehiyon sa Samaria. Nagmalampuson siya sa mao nga trabaho, segun sa giasoy nga daghang tawo ang mitoo kaniya, nga nag ingon nga ang iyang gahum gikan sa Diyos. (Buhat 8:9-11) Apan, kining tanan nausab sa dihang si Felipe, ang usa sa pito ka dekano, nagsugod ug pagpanudlo sa katawhan didtong lugara.

Ang pagtudlo ni Felipe epektibo kaayo “Sa diha nga nagpanoo na sila kang Felipe sa pagmantala niya sa Maayong Balita mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa ngalan ni Jesu-Cristo, nanagpabautismo sila nga mga lalaki ug mga babaye” (berso 12) Bisan si Simon mitoo ug nagpabautismo, “Ug nagpabilin siya kang Felipe. Ug siya nahingangha sa kahibulong sa iyang pagkakita sa mga ilhanan ug mga dagkung milagro nga nangahimo.” (berso 13).

Bisan paman, ang mensahe sa ebanghelyo padayon nga gidawat, nga ang balita miabot sa mga Apostoles sa Herusalem, mao nga ilang gipadala si Apostol Pedro ug Apostol Juan para motabang sa gimbuhaton. Isip mga Apostoles, aduna silay abilidad sa pagpandong sa ilang kamot ug paghatag sa Espirito Santo. Gipasabot sa maong asoy nga bisan tuod nga kadtong mga nabautismohan apil si Simon to sa ngalan ni Hesukristo, wala sila makadawat sa Espirto Santo. (Berso 16) Kini siya nagtudlo kanato sa importanteng kamatouran nga ang pagpakita nga pagbautismo sa tubig wala maghatag ug kasegurohan nga gidawat siya sa Diyos diha sa pagpakigsabotg pagdawat sa Diyos makita lamang sa pagangkon sa Espirito Santo.

Si Pedro ug Juan padayon nga mipresentar sa paghatag sa Espirito Santo niadtong nagpabautismo ug nagkonsagrar nga makitang gidawat sa Diyos. Klaro sa giasoy nga tuod man si Simon usa niadtong nabautismohan, apan wala siya makadawat sa Espirito Santo. Imbes mangutana kang Pedro ug Juan ngano nga wala siya makadawat sa Espirito Santo, didto siya nakasentro sa gahum nga mahatag niini. Ang atong yabeng bersikulo nagkanayon, nga si Simon mitanyag ug kuwarta sa mga Apostoles para maka angkon ug gahum bahin niini. Siya miingon, “Hatagi usab ako niining gahuma, aron nga bisan kinsay akong pandungan sa akong mga kamot makadawat sa Espiritu Santo.”—berso 19

Diretso ug adunay punto ang tubag ni Pedro niini. Ang abilidad sa paghatag ug Espirito Santo, o bisan unsa nga gahum nga Apostolihanon dili mapalit ug salapi, padayon pa niini, ang si bisan kinsa nga nagtinguha niini wala sa husto nga kondisyon sa kasingkasing. Iyang giingnan si Simon, “Wala kay bahin ni luna niining mga butanga, kay ang imong kasingkasing dili matarung sa atubangan sa Dios. Busa hinolsuli kining imong pagkadautan, ug pangamuyo sa Ginoo basin pa, kon ugaling mahimo man, pasayloon ka niining pagdahum sa imong kasingkasing.” (Bersos 21,22) Dili lamang si Simon ang dili mahatagan sa gahum nga makahatag ug Espirito Santo inon man usab ang uban, nga maoy iyang gitinguha, ang iyang kasingkasing wala gani sa husto nga kondisyon nga mudawat niini. Busa, importante kaayo nga mutuman kita sa mga pulong, “Ampingi ang imong kasingkasing sa tanang pagpaningkamot; Kay gikan niini magagula ang dagkung butang sa kinabuhi.”—Panultihon 4:23Dawn Bible Students Association