Si Felipe Ug Ang Kinapong Taga Ethiopia

Yabeng Bersikulo: “Ug sa nagpadayon sila sa pagpanaw nahiabut silag tubig, ug ang eunoco miingon, Tan-awa, anaay tubig! Unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo?”
—Buhat 8:36

Piniling Sulat:
Buhat 8:26-39

SA ATONG KATAPOSANG LEKSYON KARONG BULANA, makita nato pag-usab si Felipe nga nagatudlo sa Ebanghelyo. Ang anghel sa Ginoo nagsugo kang Felipe pag adto sa Gaza, ang lugar sa may habagatang kasadpang parte sa Israel, mga 50 milyas ang gilay-on sa Herusalem. Sa iyang paglakaw nakatagbo siya “usa ka Etiopiahanon nga eunoco ug alagad ni Candace, ang rayna sa mga Etiopiahanon, nga maoy gitugyanan sa tanang bahandi niini, miadto sa Jerusalem sa pagsimba didto.”—Buhat 8:27

Sa iyang paghimamat sa mao nga tawo iyang nabantayan nga kini siya kusog nga nagbasa sa balasahon kang Propeta Isaias, mao nga iya kining gipangutana, “Nakasabut ka ba sa imong gibasa?” (berso 30) Ug ang tawo mitubag, “Unsaon ko man pagpakasabut, gawas kon adunay magatudlo kanako? Ug iyang gihangyo si Felipe sa pagsakay ug sa paglingkod tupad kaniya.” (berso 31) Ang kamatuoran nga ang maong tawo miadto sa Herusalem para mosimba tingali dili lang sa usa ka higayon, ug aduna pay kopya sa libro ni Isaias , nagpaila nga siya usa ka Hudeyong kinabig. Sa iyang pagdawat sa ilang pagtoo ug matinud-anong naninguha nga makat-on pa, siya gibitad ngadto sa mga gisaad sa Israel nga makita diha sa mga kasulatan. Tingali usab siya nahibalo mahitungod kang Hesus, ang iyang mga gipantudlo, ug ang mga dagkong buhat nga panghimo niya ug tingalin natingala siya kung aduna bay koneksyon o kalabutan ang iyang pag pangalagad ug ang mga gipamulong sa mga propeta sa Israel.

Gipakita sa eyunuko ang parte sa libro ni Isaias diin mabasa ang, “Maingon nga dili lamang magatingog ang karnero nga pagadad-on sa ihawan o ang nating karnero sa atubangan sa iyang mag-aalot, maingon man siya, sa iyang baba wala magbuka. Sa pagpahiubos kaniya, sa katarungan gihikawan siya. Ni kinsa pa man pagaasoyon ang iyang kaliwatan? Kay ang iyang kinabuhi gikuha na man gikan sa yuta.” (bersos 32,33) Ang maong tawo nangutana kang Felipe kung si kinsa ang gipasabot sa propeta, “Ug si Felipe mibungat sa iyang baba, ug ang Maayong Balita mahitungod kang Jesus iyang giwali kaniya nga diha magsugod sa maong bahin sa kasulatan.” (berso 35) Atong mahunahunaan ang kalipay nga igibati ni Felipe nga nahibalo nga ania ang usa ka tawo nga dili kaliwat sa Hudeyo, apan midawat sa pagtoo sa mga Hudeyo, ug nakasugod na pagkakita sa koneksyon sa pangalagad ni Hesus ug iyang gipangtudlo tali sa mga saad sa Diyos ngadto sa Israel.

Bisan ang saysay wala maghatag sa detalye, klaro kaayo nga ang mga gisulti ni Felipe ngadto sa maong tawo sobra sobra pa nga siya makumbinsir nga si Hesus mao ang Mesiyas sa Israel, ug mao ang katumanan sa mga gisaad sa Daang Testamento.Sa pagpadayon nila sa ilang pag estorya nakaabot sila sa may tubig ug sa nakasulat sa atong yabeng bersikulolipe sa , ang eyunuko mihangyo kang Felipe nga bautismohan. Si Felipe miingon, “Kon ikaw nagatoo uban sa tibuok mong kasingkasing, mahimo.” Ug siya mitubag, “Ako nagatoo nga si Jesu-Cristo mao ang Anak sa Diyos.” (berso 37) Base sa maong tubag nga pagtoo kang Hesus, malipayon nga gibautismohan ni Felipe ang maong tawo.—vs. 39

Dinhi ning mao nga asoy, atong makita ang panig ingnan sa mga gihimo ni Felipe ug ang eyunuko. Sa eyunuko atong makita ang sinsero nga tinguha nga mahibalo sa matood nga pulong sa Diyos. Mao kana nga klase sa kagutom diin ang tanan nga nagtinguha nga mahibalo sa plano ug katuyoan sa Diyos. Sa kang Felipe, atong makita ang panig ingnan sa pagka andam niyang mopasabot sa kamatooran, ug motubag sa mga pangutana sa usa nga gapangita sa mga tubag.Dawn Bible Students Association