Si Pablo Sa Atubangan Ni Haring Agrippa

Yabeng Bersikulo: “Apan si Pablo mitubag kaniya, Wala ako magsalimoang, labing halangdong Festo, hinonoa nagasulti ako sa tinuod ug mabuot nga pagpahayag.”
—Buhat 26:25

Piniling Sulat:
Buhat 26:19-32

ANG LEKSYON KARON NAGSUGOD sa Cesariao diin si Pablo napreso ug duha ka tuig. Ang mga lider sa mga Hudeyo gusto nga mamatay si Pablo tungod sa iyang gipangtudlo human siya namahimong sumusunod ni Kristo. Sa dihang si Pablo gitugotan nga motestigo sa atubangan ni Agrippa, ang Romanong gobernador sa mao nga lugar, iyang gipahayag ang iyang pagpasalamat sa pagtugot kaniya nga makapanalipod sa iyang kaugalingon sa usa ka tawo nga nakasinati sa kinaiya ug kustombre sa mga Hudeyo. (Buhat 26:3) Human niya masaysay nga sa kanunay siya matinud anon sa relihiyon sa Hudeyo gikan sa iyang pagkabatan-on, gipatigbabaw niya ang rason ngano nga siya giakusahan. “Ug karon ania ako nagabarug dinhi nga ginahukman tungod sa akong paglaum sa saad nga gihimo sa Dios ngadto sa atong mga ginikanan, nga ang paghidangat sa maong saad maoy ginalauman sa atong napulog-duha ka mga kabanayan samtang managsimba sila sa mainiton gayud sa magabii ug maadlaw. Ug tungod niining paglauma, O hari, gisumbong ako sa mga Judio. Nganong inyo mang ginadahum nga dili katoohan nga ang Dios magabanhaw sa mga patay?”—bersos 6-8

Sa padayon niya nga pag asoy mahitungod sa iyang kinabuhi saw ala pa siya mabalhin, gipahayag ni Pablo ang iyang way hunong nga kampanya batok niadtong misunod sa kristohanong pagtoo. Hinonoa, sa dihang mipadulong siya ngadto sa Damascus para pagdakop sa mga Kristyanos ug ibalik sila sa Israel para silotan, gipasabot ni Pablo nga adunay panghitabo nga nakapabalhin kaniya. Gibutahan siya sa tungatunga sa adlaw pinaagi sa silaw sa kahayag nga nagagikan sa itaas, ug nadungog niya ang tingog nga nangutana, “Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?”—bersos 9-14

Dayon, gisumada ni Pablo ang iyang nadawat human niya madungog ang tingog sa nabanhaw nga Ginoo. Naglakip kini sa katinood nga iyang pagtestigo ug pagsaksi sa iyang nakita. Dugang pa, labina nga magasangyaw sa mga gentil mahitungod sa mga paagi para makangkon sila sa kapasayloan sa ilang mga sala. Isip usa ka gentil, human madungog apan wala maksabot niining mga butanga, giakusahan ni Festus si Pablo nga nagsalimoang tungod sa iyang daghang nahibaw-an.—bersos 15-24

Sa atong yabeng bersikulo, gisultihan ni Pablo si Festus nga wala siya magsalimoang, kondili nagpahayag lamang sa kamatooran mahitungod sa plano sa Diyos para sa kaluwasan. Mihangyo si Pablo kang Haring Agrippa pinaagi sa pagpangutana kung mitoo ba siya sa mga propetang testimonya mahitungod kang Kristo nga mao ang gisaad nga Mesiyas. Ug wala na hulata ni Pablong makatubag si Haring Agrippa, si Pablo miingon, “Nahibalo ako nga nagatoo ikaw.”—berso 27

Ang pagkamatinud-aon ni Pablo sa pagpahayag sa kahinungdanon sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, bisan niadtong dili makadawat sa kamatooran, usa ka gamhanang ehemplo nga angay pagasundon sa tanang konsagradong sumusunod sa Magtutudlo. Ang bugtong sulbad sa kalisod ug makalibog nga kondisyon sa kalibutan mao ang katukoran sa gharian sa Diyos sa dili na madugay. Mao kini ang panahon nga gisaad sa kasulatan nga maghinabo, “Ug uyogon ko ang tanang mga nasud; ug ang mga bilihong butang sa tanang mga nasud moabut; ug kining balaya pun-on ko sa himaya, nagaingon si Jehova sa mga panon.”—Hag. 2:7Dawn Bible Students Association