Si Pablo Nagsilbi Sa Malta

Yabeng Bersikulo: “Ug nahitabo nga ang amahan ni Publio naghigda nga nagmasakit sa hilanat ug kalibag dugo. Ug si Pablo miadto kaniya ug nag-ampo, ug mitapion sa iyang kamot diha kaniya, ug iyang giayo siya.”
—Buhat 28:8

Piniling Sulat:
Buhat 28:1-10

PAGKAHUMAN SA ILANG PAGSANGAD (tan-awa ang leksyon sa Nobyembre 11), ang tanang tripulante ug pasahero, lakip na si Pablo naka abot sa mamala sa isla sa Malta.. “Ug sa nakalingkawas na sila, mao pay ilang pagkahibalo nga ang pulo ginganlan ug Malta ug ang mga nanagpuyo didto nagpakita kanila ug talagsaong pagkamaloloy-on, kay sila nanagdaub, ug ilang giabiabi silang tanan, tungod kay nagsugod na man pag-ulan ug matugnaw ang panahon.”—Buhat 28:1,2

Ang mga lumulupyo sa maong lugar gitawag ug mga luog tungod kay dili sila makasulti ug griyego, kon dili pinisyano. Sa katingalahang hitabo, sila ma abiabihon sa ilang mga bisitang basa sa dagat imbes ila kining atakehon ug patyon. Si Pablo aktibo kaayo nga mitabang paghatg sa kinahanglanon sa tanan. Nanguha siya ug kahoy para isugnod aron ang tibook niyang mga kauban mainitan ug mamala human sa ilang gidangatan. Nahikurat ang mga lumulupyo didto nga mikumbitay ang bitin sa kamot ni Pablo. Nagtoo sila sa una nga si Pablo usa ka mamatay tawo, diin nakalingkawas sa katalagman sa dagat mahatagan na ug hustisya ug mamatay sa lala sa bitin. Sa dihang giwakli ni Pablo ang bitin ug walay nahitabo kaniya, sila nagtoo nga si Pablo usa ka ginoo.—bersos 3-6

Adunay usa ka tawo nga gihinganlan ug Publio nga mao ang hepe sa pulo sa Malta. Nakangkon siya ug dako nga kayutaan sa maong lugar ug iyang gihatagan ug maayong pagtagad ang mga bisita sa tulo ka adlaw. (berso 7) Ang atong yabeng bersikulo nagpahayag nga ang kaayo ni Publio wala makawang. Pagkahibalo ni Pablo nga ang amahan ni Publio nagmasakit, iya kining gibisita, giampoan ug giayo kini.

Ug sa dihang mikaylap ang balita mahitungod sa milagro, ang mga masakiton miadto kaniya ug tanan sila nanga ayo. Ang katawhan sa Malta nagpakita sa ilang kalipay ug pasalamat kang Pablo ingon man kang Lucas, nga maoy nagkuyog kaniya pinaagi sa paghatag kanila ug mga gasa nga sarang nilang magamit sa ilang pagbiyahe padulong sa Roma.—bersos 9,10

Makapaikag nga walay nahitala mahitungod sa pagtudlo ni Pablo sa langitnong gingharian ngadto sa iyang mga kaubang sakay uban kaniya sa barko o sa mga lumulupyo ba kaha sa Malta. Kini nagpahinumdum kanato nga niadtong panahon sa iyang kalibutanong pagsangyaw, ang Ginoo nagtudlo nga dili tanan nga makaangkon ug kaluwasan mahiuban sa langitnong gingharian o panon. (Juan 10:16) Adunay laing mga karnero nga mapanalanginan sa panahon unya paghiuli.—Buhat 3:21-23

Isip tomotoo ug sumusunod sa Ginoo, wala kanato ang pribilihiyo karon sa pagpang ayo sa mga masakiton sama sa gibuhat sa atong Magtutudlo ug Ni Pablo sa pagsugod sa panahon sa ebanghelyo. Ato hinoong panalanginan kadtong atong mahimamat pinaagi sa pagtudlo kanila sa maanindot nga gingharian nga maoy mutapos sa mga kagool, sakit, sala ug kamatayon nga nagpasakit sa katawhan.—Galacia 6:10; Salmo 30:5Dawn Bible Students Association