Si Pablo Nagsangyaw Sa Roma

Yabeng Bersikulo: “Busa hibaloi ninyo nga kining maong kaluwasan gikan sa Dios gikapadala na ngadto sa mga Gentil; ug sila magapatalinghug niini.”
—Buhat 28:28

Piniling Sulat:
Buhat 28:23-31

SA KATAPUSAN NAHIDANGAT SI PABLO sa iyang destinasyon nga mao ang Roma, diin siya gitugotan nga magpuyo sa usa ka pribadong balay. Hinoon, isip usa ka binilanggo, padayon nga gibantayan ang iyang mga kalihukan sa usa ka Romanong sundalo. Pinasubay sa iyang naandang pagsangyaw mahitungod kang Kristo, gidapit ni Pablo ang mga inilang Hudeyo nga mobisita kaniya para iyang mabatbat ang mga panghitabo kon ngano nga nahiabot siya sa Roma.—Buhat 28:17-19

Bisan ang mga namunong Hudeyo nagsulti nga wala silay nahibal-an maitungod kang Pablo, gusto sila makadungog kabahin sa iyang kristohanong pagtoo nga nadungog sa kadaghanan. Lain pang okasyon, daghang Hudeyo ang mibista kang Pablo, ug iyag gigamit ang higayon sa pagsulti kanila ang mahitungod sa gingharian sa Diyos. Gisulayan niya sila pagdani sa pagtoo nga si Hesus mao ang gisaad nga Mesiyas, uban sa pagkutlo kang Moses ug mga propeta. Ang uban sa mga nakadungog ni Pablo mitoo nga si Hesus mao ang anak sa Diyos ang uban usab wala motoo.—besros 20-24

Bisan paman sa gitudlo ni Pablo ug sa iyang pagkasubo nga ang mga Hudeyo sa kinatibuk-an gibalewala ang iyang mensahe, sa atong yabeng bersikulo, gipahibalo ni Pablo nga siya iyang dalhon ang maayong balita ngadto sa mga gentils, ug nagpakita ug kaseguroan nga kini ilang dawaton. Sa tanang higayon sa iyang duha ka tuig nga pinereso sulod sa balay mabungahon tungod kay daghan siyang mga bisita ug nakahatag kini nya ug higayon nga mapasabot niya kanila ang pulong sa Diyos.

Sa tanan niini, makakuha kita ug leksyon nga ang kausaban sa atong kinabuhi wala nagpasabot nga mohunong na kita paglihok, tungod kay makakita kita ug laing pamaagi sa pagpangalagad sa Diyos. Para niadtong makahimo pa paglihok apan nag inusara, ang pagtoon sa kaugalingon, pagpaminaw sa mga diskurso ug pakighimamat sa mga kaigsoonan pinaagi sa mga sulat ug kalihukan sa pagsangyaw maoy uban nga pamaagi gawas sa pagsangyaw sa uban mahitungod sa plano sa Diyos. Para niadtong may edad na o di na kaha makahimo niining mga kalihukan, pwede silang maminaw na lamang sa mga diskurso, mudawat ug mga bisita o di kaha mamahimong panag ingnan sa ilang hugot nga pagtoo ug paglahutay taliwala sa mga kalisud ug pagsulay. Ang ilang dakong pagserbisyo mao ang paghinumdum sa mga kaigsoonan pinaagi sa pag ampo—pinaagi niini, mamahimong kauban kanila nga maabtik pang nagapangalagad diha sa Diyos.—Hebreohanon 10:33

Samatang anaa pa kanato ang galamhan ug kaarang, mamahimo kitang mag ampo sa usag usa, Ug sumala niadtong adunay mga interes sa pag ampo nadawat nila ang grasya ug kusog gikan sa mga pangamuyo sa mga kaigsoonan sama sa mahinungdanong pagtoo. Apan hinoon, kita ang responsable sa paghimo sa angay natong himoon, Ang Ginoo maghatag kanato ug ganti sa atong pagka matinud-anon sa pagalagad kaniya taman sa atong mahimo.

Unta ang nahitala nga legasiya ni Pablo magasilbing inspirasyon sa atong pagka matinud-anon hangtod sa katapusang yugto sa atong kinabuhi. Ug dayun atong maangkon ang gisaad nga ganti ug kita makaingon, “Gibugno ko na ang maayong pakigbugnoay, natapus ko na ang akong pagdalagan sa lumba, gikabantayan ko ang pagtoo. Sukad karon adunay ginatagana alang kanako nga purongpurong sa pagkamatarung nga niadto unyang adlawa iganti kanako sa Ginoo, ang matarung nga maghuhukom, ug dili lamang kanako ra kondili usab sa tanang mga nagahigugma sa iyang pagpadayag.”—II Timoteo 4:7,8Dawn Bible Students Association