Spirituhanong Panalangin Diha Kang Kristo Hesus

Yabeng Bersikulo: “Pinaagi sa gugma, kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak nga sinagop pinaagi kang HesuKristo, sumala sa tuyo sa iyang kabobut-on, aron pagadaygon ang iyang mahimayaong grasya nga sa walay bayad iyang gihatag kanato pinaagi sa Pinalangga.”
—Efesos 1:5,6

Piniling Sulat:
Efesos 1:3-14

ANG ULOHAN SA ATONG LEKSYON nagpakita nga ang spirituhanong panalangin muabot lamang kanato gikan sa Diyos pinaagi sa pakigrelasyon nato sa iyang anak nga si Kristo Hesus. Ang Diyos diha kang Kristo nagapanalangin kanato sa tanang mga panalanging espirituhanon diha sa mga langitnong dapit. (Efeso 1:3) Tinguha gayud sa Diyos “siya nagpili kanato aron kita mabalaan ug dili masalawayon diha sa iyang atubangan.—berso 4

Ang yabeng bersikulo nahisama sa atong relasyon diha sa Diyos sa gisagop nga bata. Samatang ang nagsagop nga ginikanan dili matood nga ginikanan sa bata, aduna silay parehong katungod ingon sa tinood nga mga ginikanan. Sa atong relasyon sa Diyos, iya kitang gisagop ngadto sa iyang spirituhanong pamilya kung atong gidawat ang sakripisyong kaluwasan sa iyang anak ug itagana nato ang atong kaugalingon diha sa paghalad—pagpahinungod ngadto kaniya. Kon ang paghalad nato sa atong kinabuhi sinsero, nalingkawas na kita gikan sa makasasalang kondisyon nga atong nasunod sa atong amahan nga si Adan ug nahimong nadawat ngadto sa Diyos diha sa pinalanganga si Hesus. Si Pablo mipadayon, “Diha kaniya kita may katubsanan pinaagi sa iyang dugo, may kapasayloan alang sa atong mga paglapas, sumala sa kadagaya sa grasya sa Diyos.”—berso 7

Bersikulo 8 ug 9 sa atong leksyon nagtino sa mga spirituhanong panalangin nga atong madawat kung masagop kita sa pamilya sa Diyos. “Kay diha sa tanang kaalam ug pagsabut, iyang gipabihalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabobut-on, sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo.” Dinhi si Pablo naghisgot ug kaalam, kakimi ug ang misteryo sa kagustuhan sa Diyos. Ang pulong kaalam nagpasabot nga maklaro—klaro nga pagsabot ug paghimo sa kagustuhan sa Diyos sa atong kinabuhi. Ang pulong kakimi nagpasabot sa mga lihok nga maoy resulta sa atong kahibalo o kaalam. Kung anaa kanato ang parehong kaalam ug kakimi nan kini ang magtugot kanato nga mahibaw-an ug himoon ang misteryo sa kagustuhan sa Diyos sa atong kinabuhi.

Gipadayon ni Pablo pagila ang uban pang mga spirituhanong panalangin, nga nag ingon, “Iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig-abut sa tukma nga panahon, laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang, mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Pinaagi kaniya, pinaagi kang kinsa usab kita nahimong panulondon, kita gibut-an nang daan sumala sa katuyoan sa nagpalihok sa tanang mga butang sumala sa laraw sa iyang pagbuot.” (Bersos 10,11) Kini nga mga bersikulo nagsulti kanato nga plano sa Diyos nga sa kaulahian iyang ibalik ug hiusahon ang tanang butang diha kaniya. Ang tanang butang dinhi nagpasabot a tanang katawhan, diin iyang tuyo mao ang paghiuli sa tanang nawala didto sa Eden sa dugay na nga panahon ngadto sa pagka perpekto pinaagi sa gingharian sa iyang anak, ang Diyos karon namili na sa iyang “gamay nga panon” nga makigambit sa langitnong panulundon uban sa iyang anak. Kini, human mag antus ug magsakripisyo niining kinabuhia mo uban sa gihimayang si Kristo sa pag dumala sa mga panalangin sa gingharian sa mga nabilin pang katawhan, nga sila magkuyog ug maghiusa isip usa ra.

Kun inyong nadungog, “sa matuod nga pulong”, sa Maayong Balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, ug sa nanagpanoo na kamo kaniya, gitimrihan kamo, nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo, nga mao ang patinga sa atong panulondon hangtud nga makapanag-iya na kita niini, alang sa pagdayeg sa iyang himaya.—bersos 13,14Dawn Bible Students Association