Usa Diha Kang Kristo

Yabeng Bersikulo: “Diha kaniya ang tibuok nga tinukod nausa ug nagatubo ngadto sa pagka-templo nga balaan diha sa Ginoo.”
—Efesos 2:21

Piniling Sulat:
Efesos 2:11-22

SA WALA PA ANG UNANG pag abot ni Kristo, duol sa duha ka libo katuig ang nasud sa Israel halos mao lamang ang gihatagan sa Diyos ug pagtagad. Sila adunay kasabutan ubos sa balaod ni Moses, samtang ang ubang tawo ug nasud, hentiles, walay direkta nga relasyon sa Diyos. Ang kamatayon ni Hesus mao ang naglukat kang Adan ug sa iyang kaliwatann tungod kay ang tanan “iya man ni Adan.”—I Cor. 15:22

Ang kinabuhi ni Hesus, kamatayon ug ang pagkabanhaw, nag abri usab ug bag-ong kahan-ayan nga “bag-o ug buhing paagi.” (Heb. 10:20) Sa ingon niini, dili lamang ang mga Hudeyo, apan ingon man usab ang mga hentiles adunay oportunidad nga makipag relasyon sa langitnong amahan. Ang tanan, Hudeyo ug Hentiles makonsiderar, diin kita gitawag ug, “Nahiusa diha kang Kristo” kini tungod kay si Hesus namatay isip “lukat para sa tanan.” (I Tim. 2:6) Mao kini ang sentro sa atong leksyon nga makita nato sa mga pulong ni Apostol Pablo ngadto sa taga Efesos.

Ang mga kaigsoonang taga Efesos sa miaging panahon, matod pa ni Pablo, “Hentiles ra kaayo ug kalibutanon, nalahi gikan sa Israel, langyaw diha sa gisaad nga kasabutan, wala nay paglaum ug busa sila wala nay Diyos.” (Efesos 2:11,12) Si Pablo mipadayon, “Apan karon, pinaagi kang Kristo Hesus, kamo nga kaniadto nahilayo, karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan, nga nag-usa sa duroha ug miguba sa nag-ulang nga bongbong nga mao ang pakigbinatokay. Pinaagi sa iyang pagkahimong tawo, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasugoan ug mga kalagdaan, aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tawo gikan sa duruha pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon, sa ingon niana magahimo sa kadaitan, ug aron kitang duroha iyang mapasig-uli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinaagi sa krus, sa ingon niana magatapus sa pagbinatokay.”—bersos. 13-16

Ang mga pulong ni Pablo nagsulti kanato nga sa wala pa ang pagluwas ni Kristo kanato, ang mga Hentiles gikaingon nga “halayo”. Adunay nagaulang nga bungbung sa tunga nga maoy nagbulag sa kanila sa mga Hudeyo, ug ang duruha ka grupo adunay kayugot sa usag usa. Ang dugo ni Kristo, mao ang nagpapas niini nga dibisyon, nagpahiuli sa duha ka grupo diha sa Diyos. Ang pagtoo sa dugo ni Kristo mao ang gikinahanglan para mahibalik sa Diyos ug sa ingon mamahimong “usa” diha kaniya ug sa usag usa. Kining mao nga pagtoo, bisan sa karon, mao ang paagi aron ang si bisan kinsa nga nangandoy nga maka relasyon sa Diyos makauban. “Busa, sanglit namatarung man kita pinaagi sa pagtoo, kita may pakigdinaitay na sa Dios pinaagi sa atong Ginoong HesuKristo.”—Roma 5:1

Sa pagpadayon sa atong leksyon, giingnan ni Pablo ang mga kaigsoonan sa Efesos nga pinaagi kang Kristo ang mga Hudeyo ug Hentiles maka angkon ug relasyon sa Diyos pinaagi sa gahum ug impluwensya sa Espirito Santo. Ang mga Hentiles nga misulod dili na mga langyaw ug mga dumuloong, kondili mga katagi-lungsod sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Dios. (Efesos 2:18,19) Ang kamatooran sa pulong ni Pablo gipaklaro sa sa iyang pagseguoro nga kining kabag-ong han-ay sa panahon sa Ebanghelyo tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga apostoles ug mga profeta, nga niini si HesuKristo mao ang ulohang bato sa pamag-an. (berso 20) Ang atong yabeng bersikulo nagsaad nga diha kaniya ang tibuok nga tinukod nausa ug nagatubo ngadto sa pagka-templo nga balaan diha sa Ginoo; ug nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu.—bersos 21,22Dawn Bible Students Association