Panaghiusa Diha Sa Lawas Ni Kristo

Yabeng Bersikulo: “Adunay usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu, maingon nga adunay usa lamang ka paglaum nga alang niini gipanagtawag kamo, usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo.”
—Efesos 4:4,5

Piniling Sulat:
Efesos 4:1-16

ADUNAY DAGHANG PANAGWAY ang panaghiusa diha sa lawas ni Kristo. Sa miagi natong leksyon, nagpasabot kini nga ang relasyon sa kada usa nga konsagrado nga miyembro sa lawas ni Kristo nakabase sa mao gihapon nga pundasyon, pagtoo sa makaluwas nga dugo. Dinhi kita nahiusa uban kang Kristo nga mao ang atong sagad nga tinubdan sa kinabuhi diha sa panan-aw sa Diyos.

Adunay laing panagway sa mao nga panaghiusa. Kinahanglan nato ang panaghiusa tungod nga tanan kita maningkamot nga mosunod sa mga sumbanan sa kinaiya ug kinabuhi nga gipakita ni Hesus para atong sundon. Kinahanglan nato ang managgawi sa kinabuhi nga takus gayud sa tawag, sa tanang pagpaubos ug kaaghop, dinuyogan sa pailub, mag-inantusay ang usa sa usa diha sa gugma, nga masingkamuton sa pagpatunhay sa espirituhanong panaghiusa pinaagi sa bugkos sa panagdait.—Efesos 4:1,3

Ang atong yabeng bersikulo, ingon man ang berso 6 nagsulti sa nagkalainlaing aspeto sa panaghiusa nga adunay relasyon sa gitudlo sa Bibliya. Adunay usa lamang ka lawas ni Kristo nga gihimo sa Diyos. Adunay usa ka Espirito, ang Espirito Santo sa Diyos, diin kita gianak. Adunay usa ka paglaum sa atong pagtawag, ang paglaum sa himaya, dungog ug walay kamatayon. Adunay usa ka “Ginoo,” ang Ginoong HesusKristo, usa ka pagtoo, pinasikad sa iyang mga makaluwas nga mga buhat, ug usa ka bautismo ngadto sa iyang pagantus nga kamatayon. Adunay usa ka Diyos ug Amahan sa tanan, nga giklaro sa kamatooran nga ang Diyos lahi nga binuhat gikan sa usa ka Ginoong si Hesus, ug usa ka Espirito Santo.

Gisulti ni Pablo kanato sa atong leksyon, nga para mamugna ang lawas ni Kristo, iyang gihatag ang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga profeta, ang uban mga ibanghilista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo, alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. (bersos 11,12) Ang kinatumyang kahiusahan sa pagtoo, hinoon dili pa mahitabo hangtud makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtoo ug sa kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios, ug makakab-ot sa kahamtong sa pagkatawo, sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo.—berso 13

Atong paningkamotan nga magpabilin ang atong pakighiusa diha kang Kristo, aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa, nga igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang hangin sa tuloohan, pinaagi sa lipatlipat sa mga tawo nga batid sa pagpamugnag kasaypanan. Hinonoa, sa magasulti kita sa tinuod dinuyogan sa gugma, magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo, nga mao ang ulo. (bersos 14,15) Hibaloi nga adunay duha ka importanteng butang mahitungod sa atong pagtubo diha kang Kristo. Una, dili kita motobo diha kaniya kung kita magbalhin balhin sa kada hangin sa doktrina nga atong madungog. Si Hesus nagsulti ug usa lamang ka hiniusang mensahe sa kamatooran, dili duha o tulo ug atong dawaton sa atong kaugalingon ang mao nga mensahe sa ebanghelyo. Ikaduha, ang pagtubo diha kang Kritsto nagpasabot nga atong isulti kining mao nga mensahe sa ebanghelyo, ang kamatooran, diha sa gugma ug sa ingon niini, mutobo kita susama sa iyang kinaaiya.

Ang katapusang bersikulo sa atong leksyon naghatag ug maanindot nga konklusyon sa atong kahiusahan diha kang Kristo, “Gikan kaniya ang tibuok lawas, ingon nga natakdo ug nasumpay pinaagi sa matag-usa ka lutahan nga gikapadapat diha niana, sumala sa paglihok sa tagsa ka bahin, magadawat sa iyang tinuboan sa lawas aron sa pagtukod niini diha sa gugma.”—berso 16Dawn Bible Students Association