Magkinabuhi diha sa Kahayag

Yabeng Bersikulo: “Busa magmaawaton kamo sa Dios, ingon nga mga anak nga pinalangga.”
—Efesos 5:1

Piniling Sulat:
Efesos 5:1,2,6-14

ANG PULONG KAHAYAG makita sa lima ka higayon sa atong pagtolun-an karon. Kini nga pulong sa pag gamit sa Bag-ong Kasabutan, nagpasabot nga naga siga, nagdan-ag o kanang nagpadayag. Sa mga bersikulo sa atong leksyon, si Pablo nag gamit sa pulong kahayag para ihulagway ang tulo ka kinaiyahan sa mga kinabuhi niadtong naningkamot nga magsunod sa dalan sa Ginoo. 1. Ang kahayag mao ang nagdan-ag sa Pulong Sa Diyos. 2. Ang mga sumusunod sa Diyos ug iyang anak nga si Hesus mao ang mga suga ug ang magdan-ag sa uban. 3. Kadtong mga naninguha nga mosunod kang Kristo kinahanglan maglakaw diha sa kahayag nga ilang nadawat pinaagi sa pagkinabuhi pinasubay sa prinsipyo.

“Ang tanang mga butang nga ginapadayag pinaagi sa kahayag, kana sila makita; kay ang tanang makita kahayag man. Tungod niini ginaingon: Pagmata, ikaw nga nagakatulog, ug bumangon ka gikan sa mga patay, ug pagahayagan ikaw ni Kristo.” (Efesos 5:13,14) Ang importanteng prinsipyo mao nga ang kahayag naghimo sa tanang butang nga mapadayag, mapakita kanila niadtong abri ang mga mata. Sa kaso sa Diyos, iyahng gipadayag ang kamatooran, iyang plano ug katuyoan niadtong sinsero nga mahibalo niini. Iya kining gihimo pinaagi sa iyang anak nga si Hesu Kristo. Si Kristo mao ang representante sa Diyos, mga mianhi sa kalibutan aron maoy manghimatood sa kamatooran. (Juan 18:37), nagpahayag sa mensahe sa ebanghelyo ngadto sa iyang mga tinun-an. Mao kini nga mensahe sa kamatooran, nga gimugna sa Diyos mismo ug gipahayag sa iyang anak, nga padayong nagasidlak sa kasingkasing sa mga sumusunod kang Kristo sa kinatibuk-an niining panahon sa ebanghelyo.

Sa laing bersikulo niining atong pagtolun-an karon, gigamit ni Pablo ang pulong kahayag sa paghulagway niadtong mga sumusunod mismo ni Kristo. “Kay bisan tuod kangitngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo; paggawi kamo ingon nga mga tawo nga may kahayag.” (Efesos. 5:8) Si Hesus sa iyang sermon didto sa bukid nagpahimangno sa iyang mga tinun-an nga nag ingon, Kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang siyudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod dili gayud mahisalipdan. Ang mga tawo dili usab magdagkot ug suga aron ibutang kini sa ilalum sa gantangan, kondili sa ibabaw sa tongtonganan; ug kini magaiwag kanilang tanan nga anaa sa sulod sa balay. “Pasigaa ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug dayegon nila ang inyong Amahan nga anaa sa langit.”—Mateo 5:14,16

Kini nga aspeto sa kahayag nga gisulti ni Pablo sa atong leksyon makita nato dinhi nga mga pulong: “Paggawi kamo ingon nga mga tawo nga may kahayag.” (Efesos 5:8) Kini naghulagway sa tanang responsibilidad sa mga tawo sa Diyos nga mga konsagrado diha sa ilang adlaw adlaw nga kinabuhi. Sa bersikulo 11, atong mabasa, “Ayaw kamo pag-ambit sa mga dili mabungahong buhat sa kangitngit, hinonoa kinahanglan ibutyag ninyo kini.” Kini naghatag kanato ug pahimangno kon unsaon, paglakaw diha sa kahayag. Kon si Pablo nag ingon nga ang mga buhat sa kangitngit dili mabungahon nagpasabot kini nga ang buhat sa kahayag o ang paglakaw diha sa kahayag mao ang mabungahon. Ang mga bunga nga mao ang ebidensya sa paglakaw diha sa kahayag mao ang mga “bunga sa Espirito Santo” nga gitala ni Pablo sa iyang mga sinulat nga mao ang: gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon. (Gal. 5:22,23) Busa, sa pagdawat nato sa kahayag ug isip kahayag ug paglakaw sa kahayag, ang anak sa Diyos makaangkon ug katumanan sa mga nahisulat sa atong yabeng bersikulo aron mahimong sumusunod sa Diyos, isip pinanggang anak.Dawn Bible Students Association