Ang Gugma ni Kristo para sa Iglesya

Yabeng Bersikulo: “Magpinasakopay kamo nga masinugtanon ang usa sa usa ingon nga pagkataha kang Kristo.”
—Efesos 5:21

Piniling Sulat:
Efesos 5:21-33

USA SA ILUSTRASYON nga gigamit ni Pablo para ihulagway si Kristo ug iyang iglesya mao ang asawa ug bana. Sa niini nga simbolo, ang bana gihulagway ni Kristo ug ang iyang iglesya mao ang asawa. Kini nga hulagway pareho sa ilustrasyon nga gigamit ni Apostol Juan diin iyang gipanag ingnan ag iglesya nga asawa.—Basaha sa Pinadayag 19:7; 21:2,9

Adunay daghang pagtolun-an nga nalakip sa pag gamit ni Pablo sa bana ug asawa nga nagsimbolo kang Kristo ug ang Iglesya. Iyang gisullti, “Kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigka-bana ingon nga sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas, ug siya mao ang Manluluwas niini. Maingon nga ang iglesia masinugtanong nagpasakop kang Kristo, sa ingon usab niana ang mga asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa ilang masigka-bana sa tanang paagi.” (Efesos 5:22-24) Bisan kini nga mga pulong dili kinahanglan nahiahom sa dili perpektong kaminyoon sa karon nga panahon, kini siya takdo nga ilustrasyon tali sa iyang banang si Kristo. Si Kristo nagpakita ug perpektong sumbanan sa tanang paagi ngadto sa iyang umalabot nga asawa. Busa, dili lamang kini siya husto apan gikinahanglan gayud, para sa iyang asawa, ang iglesya, nga masinugtanon sa iyang giya ug pahimangno.

Ang yabeng bersikulo sa atong leksyon nagpunting sa usa ka importanteng elemento sa iglesya nga masinugtanon kang Kristo. Pagtugyan sa usa’g usa nagpahinumdum kanato nga ang asawang grupo gilangkuban sa daghang mga miyembro, ug kada usa kanila adunay responsibilidad sa usa’g usa. Ang pagtugyan sa kaugalingon nagpasabot nga ang relasyon tali sa kaubang miyembro nga asawa ni Kristo, sila magtugyan sa ilang kaugalingon nga tugob sa paghalad ngadto sa Diyos.

Lain pang aspeto sa ilustrasyon ni Pablo sa bana ug asawa mao ang lawom nga panaghigugmaay tali kanila. Iyang gisulti, “Kamong mga bana, higugmaa ninyo ang inyong masigka-asawa, maingon usab nga si Cristo nahigugma sa iglesia ug mitugyan sa iyang kaugalingonalangkaniya, aron iyang balaanon siya sa mahinloan na niya siya pinaagi sa paghugas kaniyag tubig uban sa pulong, aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag diha sa katahum niini, nga walay buling o kunot o bisan unsang sulosama niini, aron magmabalaan siya ug dili masaway. Ingon usab niini, ang mga bana kinahanglan magahigugma sa ilang masigka-asawa ingon nga ilang kaugalingong lawas. Ang nagahigugma sa iyang asawa nagahigugma sa iyang kaugalingon. Kay wala gayuy tawo nga nagdumot sa iyang kaugalingong lawas, kondili magapakaon hinoon siya niini ug magaalima niini maingon sa ginabuhat ni Kristo alang sa iglesia.” (bersos 25-29) Bisan ang mga pulong ni Pablo nagtumong sa gugma ni Kristo sa iyang iglesya atong masabtan nga kinahaglan nato nga suklian ang mao nga gugma ngadto kang Kristo. Kini atong mahimo sa pagtugyan nato kaniya ug sa iyang kagustuhan ug sa pagsunod kutob sa atong mahimo sa iyang mga lakang ug perpektong binuhatan.

Usa sa maanindot nga kinaiya sa malampusong kaminyoon mao ang kahiusahan sa tumong nga nagtali sa bana ug asawa. Gisulti ni Pablo, “Tungod niining maong hinungdan, pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan ug inahan ug makig-usa siya sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa.” (berso 31) Nahiusa sila sa lawas ug nagambitay sa sama nga gugma, samang tumong, ug samang tinguha sa kinabuhi. Sa paghubad niini nga hunahuna nagdto sa kaminyoon tali ni Kristo ug iyang iglesya, si Pablo miingon, “Kita miyembro sa iyang lawas, sa iyang unod ug sa iyang bukog. … Kini maoy usa ka dakung tinago, ug niini nagapasabut ako mahitungod kang Kristo ug sa iglesia.” (bersos 30,32) Kini nga misteryo usa ka maanindot nga pribilihiyo nga gihatag sa iglesya nga mamahimong hiniusa kang Kristo isip iyang asawa.Dawn Bible Students Association