Pagsangyaw ni Kristo

Yabeng Bersikulo: “Unsa may anaa niana? Mao lamang nga sa tanang paagi, bisan kon sa minaut o sa tinuoray, si Kristo gikasangyaw; ug tungod niini ako nagakalipay.”
—Filipos 1:18

Piniling Sulat:
Filipos 1:15-26

KINI NGA MGA PULONG gisulat ni Pablo samtang siya napreso didto sa Roma, ug kini siya nagpakita sa iyang espesyal nga pagpahinungod sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Malipayon siya sa iyang pag sangyaw kang Kristo, gani iyang gihinumduman ang gisulti ni Hesus nga nag ingon, “Pasigaa ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug dayegon nila ang inyong Amahan nga anaa sa langit.” (Mateo 5:16) Nasayod si Pablo nga mao kini ang gisugo sa tanang mga sumusunod sa Diyos.

Gideklarar ni Hesus asng iyang kaugalingon, “Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit, hinonoa magabaton siya sa kahayag nga magahatag ug kinabuhi.” (Juan 8:12) Hinoon, Siya nasayod nga dili siya mismo magpabili sa kalibutan, ug ang buluhaton sa Diyos nga gihatag kaniya mapadayon sa iyang mga sumusunod—ang iyang mga ambassador. Sa Pinadayag 20:4, sila ang ginatawag kadtong “gipamungutan ug ulo sa pagsangyaw kang Kristo, ug sa Pulong sa Diyos.” Kini nga pulong naghulagway sa pagbiya o pag-antus sa mga kalibutanong butang niining kinabuhia alang sa pagserbisyo ni Kristo ug ang mensahe sa kamatooran nga iyang ginasangyaw, nga nagagikan sa Diyos. Sulod sa panahon sa Ebanghelyo, ang pagkamatinud-anon sa pagsangyaw kang Hesus magdala sa pag-antus ug kamatayon, ug kita gidasig sa gisaad, “Pamatud-I ang imong kaugalingon nga matinud-anonbisan hangtud sa kamatayon ug igahatag ko kanimo ang purongpurong sa kinabuhi.”—Pinadayag 2:10

Sa sinugdanan sa panahon sa Ebanghelyo, gigamit ang mga pagmilagro sa pagpakita sa himaya sa Diyos. Giayo ni Hesus ang mga masakiton ug gibangon ang patay. Mao usab ang gihimo sa mga apostoles, apan sila usab nangamatay. Human matulog diha sa kamatayon ang mga apostoles, ang katawhan sa Diyos sa kinatbuk-ang panahon gitawag sa paglakaw diha sa ilag pagtoo, nga dili na kinahanglan nga maghimo ug mga dagkong milagro para pagpamatood sa ilang pagsaksi kang Hesus. Namahimo silang saksi kaniya pinaagi sa ilang pagkamatinud-anon sa pagpuyo ug pagsangyaw sa “ebanghelyo ni Kristo” nga ubos sa malain nga kundisyon, diin gisulti ni Pablo, “gahum sa Diyos alang sa kaluwasan.”—Roma 1:16

Ang kasugoan nga gihatag ni Hesus sa iyang mga apostoles mao nga sila mao ang mga saksi sa tanang kalibutan pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo. (Mateo 24:14; 28:19; Buhat 1:8) Bisan karon sa panahon sa pag ani niining panahon sa ebanghelyo kadtong mga naga saksi para kang Hesus nagahimo niini pinaagi sa pagsangyaw, sa maanindot nga plano para sa kaluwasan sa katawhan diin si Hesus gipadala para maghimo niini. Sa pagsangyaw niini nga mensahe, kini nagasulti kanato dili lamang sa milagro sa pagkabanhaw ni Hesus pinaagi sa gahum sa Diyos, kondili usab sa kabanhawan sa mga sakop sa lawas ni Kristo nga magapuyo ug magahari uban kaniya diha sa langitnong himaya. (Efeso 1:18-23) Ila usab gisangyaw ang balaang kinaiya sa mensahe sa ebenghelyo nga nagasaad ug kabanhawan sa tanang namatay ug ang paghiuli ngadto sa masinugtanon diha sa kahingpitan sa kinabuhi isip mga katawhan sa yuta.

Isip mga saksi ni Hesus, ug para sa pulong sa Diyos, mag ambahan kita sa pag awit ug paghalad sa atong mga ngabil—paghimaya sa Diyos sa iyang gugma sa pagpadala kang Hesus nga atong manunubos ug manluluwas sa kalibutan. Atong simbahon ug halaran ang Diyos sa iyang ballaang kaalam nga nagdesinyo sa mahigugmaong plano sa kaluwasan. (Juan 5:23), ug sa balaang hustisya nga naghatag ug kalimpyohan sa sala ni Adan pinaagi sa dugo sa atong manluluwas. Ug sa katapusan, magalipay kita nga ang espirito sa Diyos nagasugo kanato nga mahimong saksi ni Hesus, sama kang Pablo, ug sa pagsangyaw sa mahimayaong paglaum, sa langit ug sa yuta, nga gisaad diha sa iyang pulong.—Colosas 1:25-27; Buhat 3:19-21Dawn Bible Students Association