Ang Kamapahiubsanon ug Pagpasidungog ni Hesus

Yabeng Bersikulo: “Hupti kini nga pangisip diha kaninyo nga diha usab kang Kristo Hesus.”
—Filipos 2:5

Piniling Sulat:
Filipos 2:5-11

ANG MATOOD nga pagpaubos mao ang kondisyon sa hunahuna o kasingkasing nga maghatag sa tawo ug husto nga pagdayeg sa iyang kaugalingon ug balor ug ingon man sa uban. Sa matinud-anong nagasunod kang Kristo, ang pagkamapaubsanon nakaamgo sa pagkamahinungdanon sa balor sa kupo nga pagkamatarong ni Kristo. Para makaangkon ug hunahuna ni Kristo, ug may hunahuna sa Diyos nagpasabot nga tugotan nato ang Diyos nga maglihok sa atong hunahuna ug kasingkasing. Ug kita gikinahanglan usab matudloan, nga usa pa ka importanteng aspeto sa pagkamapaubsanon. Ang atong Ginoo nagdasig kanato nga “magtuon kanako, kay ako malumo’g buot ug mapahiubsanon.” (Mateo 11:29) Isip anak sa Diyos, gikinahanglan kita nga, “sa malinawon ug malumong espirito, nga dako’g bili sa mata sa Diyos.”—I Pedro 3:4

Ang kaisipan sa Diyos ug ang kamapahiubsanon nga naga uban niini nagtudlo kanato ngadto sa paghimo sa walay pagduhaduhang paghalad sa paghimo sa kagustuhan sa atong langitnong Amahan. Kana nga dedikasyon sa atong kaugalingon ngadto sa Diyos pinaagi kang Kristo, nagdala kanato sa kausaban sa atong kinaiya nga nahaom sa mga sumusunod sa iyang agalon. Hunahunaa ang mga gisulti ni Pablo: “Kon ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya, ug gikatudloan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran anaa kang Hesus. Hukasa ninyo ang inyong daang pagkatawo nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa mga malimbongong pagpangibog, ug magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan.” (Efeso 4:21-23) Kini nga mga bersikulo nagsuma sa mga buluhaton sa pagbag-o sa atong kinaiya pinaagi sa duha ka importanteng panagway sa mao nga kalihokan. Una, atong talikdan ang una natong kinabuhi nga kalibutanon. Ikaduha, magbag-o kita diha sa espirito, nga mao ang espirito santo sa Diyos nga naglihok diha ug sulod sa atong hunahuna ug kasingkasing.

Sama nga ang Ginoong Hesus, masinundanon, bisan sa kamatayon sa krus, kita magaantos uban kaniya, gibunyagan diha sa iyang kamatayon, ubos sa paghalad nato sa tanan natong kaugalingon sa pagkonsagrar. “Kasaligan ang pulong nga nagaingon: Kon ugaling kita nangamatay man uban kaniya, kita mangabuhi usab uban kaniya; kon ugaling kita magaantus man, kita managhari usab unya uban kaniya.” (II Timoteo 2:11,12) Ang atong paghimo niini mao ang pagsunod sa mga gipakitang pananglitan sa atong Ginoong Hesus. Siya perpekto ug makahimo pagtuman sa tanang kasugoan gikan sa iyang Amahan. Ang kasulatan nagsaksi nga siya, “napuno sa grasya ug kamatooran” (Juan 1:14), ug ang “Tanan nanagsultig maayo mahitungod kaniya, ug ilang gikahibudngan ang madanihong mga pulong nga nanggula gikan sa iyang baba. Ug sila nanag-ingon.” (Luke 4:22) gsunod sa iyag mga lakang nagpasabot nga daghan kaayo kitang angayan kab-oton sa pag-usab sa atong kinaiya. Kini siyagiklaro sa mga pulong, “Ayaw kamo pagpahiuyon niining panahona sa kalibutan, kondili usba hinoon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong masuta kon unsa ang maayo ug hinangponon ug hingpit nga kabobut-on sa Dios.”—Roma 12:2

Pipila lamang niadtong gisulatan ni Pablo ang mismo nakasaksi sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus. Bisan pa, sila mitoo ug misangyaw sa mga gitestimonya ni Pablo nga sa dihang si Hesus gibangon gikan sa mga patay, siya gibayaw ug dako ngadto sa toong kamot sa Amahan. (Efesos 1:18-23) Inubanan sa kalipay, kita usab mudawat ug magsangyaw sa mga mensahe ni Pablo nga sa katapusan, “Sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod magapiko didto sa langit, dinhi sa yuta ug sa ilalum sa yuta, ug ang tanang dila magasugid nga Ginoo si Jesu-Cristo, alang sa pagdayeg sa Dios nga Amahan.”—Filipos 2:10,11Dawn Bible Students Association