Pagtubo Diha Ni Kristo Hesus

Yabeng Bersikulo: “Ngani bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto, kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo.”
—Filipos 3:7

Piniling Sulat:
Filipos 3:7-11

KINING KINASINGKASING nga ekspresyong gihimo ni Apostol Pablo sa atong yabeng bersikulo naghatag ug dako nga kahulogan kon atong imbestigahan ang iyang kagikan. Nahitala nga tingali ang mga ginikanan ni Pablo adunahan, nga sila parehong Hudeo ug nga siya gihinganlan ug Saul sunod sa ngalan sa unang hari sa Israel. Napaka relihiyoso sa iyang pamilya, nga tinud-anay nagasunod sa Balaod ni Moses, nga gipakita sa kaugalingong pulong ni Pablo, “Mga igsoon, ako usa ka Pariseo, anak sa mga Pariseo.” (Acts 23:6) Sa batang pangedaron, gipadala siya sa Gelilea para magtuon sa tunghaan sa Gamaliel, usa ka bantugang doctor sa abogasiya. Dugang pa niini, pinaagi sa iyang sayo nga pakigsuod sa mga edukadong Griyego, naangkon niya ang importanteng abilidad sa pakiglantugi ug pag gamit sa mga makapaikag nga mga pinulungan. Mao kini ang nakatabang kaniya sa iyang pagdiskurso sa nagkalain laing tawo. Ang kataas sa edukasyon ni Pablo gisulti niya niining mga pulonga: “Ako usa ka Hudeo nga natawo sa Tarso sa Cilicia; apan gimatoto ako dinhing siyudara sa tiilan ni Gamaliel, gitun-an subay sa mapiuton nga paagi sa kasugoan sa atong mga ginikanan, sanglit masibuton man ako alang sa Dios sama kaninyong tanan niining mga adlawa karon.”—Buhat 22:3

Gituohan nga ang kabalhinan ni Pablo nga mamahimong sumusunod ni Kristo nagpalayo kaniya sa iyang panimalay ug pamilya, ug ingon man nawad-an siya ug kita nga iyahang gitagamtam kaniadto. (Roma 9:1-8) Hinoon, siya andam kaayo nga isalikway ang tanang butang sa kalibutan alang kang Kristo. Atong mahinumduman nga siya tingali sa sayo nga bahin sa iyang kinabuhi, naka kat-on ug patigayon nga mao ang paghimo ug tolda. Kini siya wala malain sa maong panahon. Bisan sa mga adunahan, ilang naandan na nga ang ilang mga anak makakat-on ug patigayon. Makapaikag palandungon nga may mga panahon nga modangop si Pablo sa paghimo ug tolda, ug kini nagpakita nga ang suportang pinansyal sa iyag pamilya naundang. Makita nato sa iyang mga kaagi uban kang Aguila ug Priscila sa dihang mibisita siya kanila sa Corinto nga kini matood. “Tapus niini si Pablo mipahawa sa Atenas ug miadto sa Corinto. Ug didto iyang gikahibalag ang usa ka Hudeo nga ginganlan si Aguila, nga usa ka taga-Ponto, nga uban kang Priscila nga iyang asawa, bag-o pa lamang nahiabut gikan sa Italia tungod sa sugo ni Claudio nga kinahanglan ang tanang mga Judio mamahawa sa Roma. Ug siya miadto sa pagpakigkita kanila. Ug kay siya sama ra man kanilag pangita, nga mao ang pagpamuhat ug mga tolda, siya mipuyo ipon kanila ug nagpamuhat uban kanila.” (Acts 18:1-3) Apan, bisan paman sa iyang trabahong pisikal nga iyang ginabuhat para sa iyang kalibutanong panginahanglan, wala niya hikalimti nga ang iyang dako nga misyon mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo.

Matinud-anon si Pablo sa pagsunod sa mga pulong nga gisulti ni Hesus sa iyang mga tinun-an, “Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag; pagtuktok, ug kamo pagaablihan.” (Lucas 11:9) Ang iyang pagtoo sa Diyos maoy nag giya ug nasayod siya nga mao kini ang yabe para maangkon ang premyo nga iyang gitinguha. “Kon walay pagtoo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatoo sa iyang pagkaanaa ug nga siya magabalus ra sa mga magapangita kaniya.” (Heb. 11:6) Nasayod usab siya nga gikinahanglan kini nga mga pulong igaaplay sa kinabuhi, “Unaha ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarung gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo.” (Mateo 6:33) Sa paghatag niini nga pahimangno, gikomparar ni Hesus ang angayan nga hatagan ug interes ang mga butang nga langitnon isip mga bag-ong binuhat kontra sa interes sa kadaghanan nining kalibutana, nga diin ang ilag gilantaw mao lamang ag mga lumalabay nga mga kalibutanong butang niining kinabuhia.

Sa pagpaningkamot nga masiguro nato ang pagpili ug tawag, gikinahanglan nato ang usa kahunahuna nga sama kang Pablo nga gipahayag niini nga mga pulong, “Mga igsoon, wala ako mag-isip nga kini nahimo ko nang akong kaugalingon; hinoon, usa ka butang akong ginabuhat mao kini: sa ginakalimtan ko ang nanagpangagi na ug sa nagadasdas ako paingon sa anaa sa unahan, ako nagapadayon paingon sa dauganan, ngadto sa ganti nga mao ang sa langitnong pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Jesus.”—Filipos 3:13,14Dawn Bible Students Association