Hugot Nga Pagbarug

Yabeng Bersikulo: “Mao lamang nga kinahanglan managgawi kita sumala nianang kahibalo nga ato nang nakab-ot karon.”
—Filipos 3:16

Piniling Sulat:
Filipos 3:12-16

SI APOSTOL PABLO sa atong leksyon karon nag awhag sa tanang sumusunod kang Kristo sa kahiusahan sa pagtoo ug katuyoan. Tungod kay kita gigiyahan man sa sama nga Espirito Santo ubos sa pagmando sa Kapitan sa Kaluwasan, ang tanang tinood nga nasantos kang Kristo gibug-os diha sa atong parehong pagtoo, paglaum ug gugma. (1Corinto 13:13) Matood gayud, gitudloan kita sa kasulatan nga ang marka sa kaumolan sa pamatasan nga atong gipangita mao ang perpektong gugma—kanang gugma nga putli ug dili para sa kaugalingon, “Ako nagapadayon paingon sa dauganan, ngadto sa ganti nga mao ang sa langitnong pagtawag kanato sa Diyos diha kang Kristo Hesus.”—Filipos 3:14

Ang pangasaw-onon ni Hesus gitawag sa taas nga estasyon, apan ang mga umaabot nga miyembro kinahanglan nga mag-antus diha kaniya aron sa hustong panahon magahari uban kaniya. Kita gipasaligan nga sa tanang pagsulay, ug sa kada kaagi, kasakit man kini o kalipay, magaan man o mabug-at, ang kamot sa atong langitnong Amahan anaa kanunay para mogiya. Kita nasayod nga dili kita niya pagasulayon nianang di nato makaya o madaug. Kini naghatag kanato ug kasayon nga moingon, sama sa gihimo ni David, “Magaingon ako mahatungod kang Jehova: Siya mao ang akong dalangpanan ug kuta nako; Dios ko, nga kaniya misalig ako.”—Salmo 91:2

Atong paningkamotan nga masuklan nato ang mga butang nga makadaut sa atong espirituhanong pagtubo ug ang “…Pagkupot nga malig-on hangtud sa katapusan.” (Hebreohanon 3:14) Ang mga hinagiban sa kaaway daghan ug makusog. Usahay siya moabot sama sa gadahunog nga leon. Kini nga klase nga pag atake sayon mahibal-an ug masumpo dayon. Apan, kadaghanan, hinay, dili mailhan, ug malimbongon ang iyang pag atake. Iyang gamiton ang atong tawhanong kahuyang nga maoy iyang hinagiban sa iyang pag atake sama sa kasina, kagubot, kasilag, pagdumot, garbo, pagduda ug bisan kawalay gana. Kini siya atong batukan pinaagi sa gugma, pagmapahiubsanon, kamatarong ug pagtoo.

Isip sumusunod ni Kristo, atong gikinahanglan nga aduna kitay maidlot nga tinguha sama sa gihimo ni Pablo, sa pag angkon ug pag tindog kutob sa mahimo diha sa perpektong marka sa gugma, sa giingon ni Pablo, “Tungod niini, dad-a ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron makasukol kamo inig-abut na sa adlaw sa kalisdanan, ug makapugong kamo sa inyong baruganan tapus sa inyong tanang pakigbisug.” (Efesos 6:13) Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tawo ang grasya sa Diyos gikapadayag, nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili diosnon ug sa mga pangibog nga kalibutanon, ug sa pagkinabuhi nga mapugnganon sa kaugalingon, matarung, ug diosnon dinhi niining kalibutana klaro nga magapaabut sa atong bulahan nga paglaum, sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakung Dios ug Manluluwas.”—Tito 2:11-13

Ato kanunay nga ibutang sa hunahuna nga aduna kitay manlalaban si Hesukristo, nga aron kita makaduol sa atong langitnong Amahan sa pag pangamuyo, sa pagpangayo sa iyang panalangin ug panabang sa mga panahon nga kita nanginahanglan. Kini ug ang daghanan pang mga espesyal nga mga pabor gidesinyo para kita matabangang mobarug sa hugot nagagikan sa Diyos, pinaagi ni Hesukristo ang matarong. (I Juan 2:1) Ang atong umalabot nga pamanhonon nagtinguha kanato nga kita magalakaw diha sa iyang dalan ug magbulag kanato sa kalibutan. Iyang giingnan ang iyang mga tinun-an, “Kon kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya. Apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, hinonoa gipili ko kamo gikan sa kalibutan, ang kalibutan nagadumot kaninyo.” (Juan 15:19) Mao nga paninguhaon nato nga mobarog diha atubangan sa Ginoo uban ang pagkamatinud-anon ug pagkamapahiubsanon sa kinaiya, ug sa atong pagbarug atong ipakita ang bunga sa espirito nga mao ang “gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon.”—Galacia 5:22,23Dawn Bible Students Association