Ang Pagkataas Ni Kristo

Yabeng Bersikulo: “Tungod kay nakitang maayo sa Diyos nga ang tibook kabug-osan mopuyo diha kaniya.”
—Colosas 1:19

Piniling Sulat:
Colosas 1:15-20

ANG WALAY KATAPUSAN NGA KINAIYA sa Diyos napamatud-an sa sumusunod nga deklarasyon: “Busa tudloi kami sa pag-isip sa among mga adlaw, aron makabaton kami ug usa ka kasingkasing nga manggialamon.” (Salmo 90:12) Sa pagkonsiderar sa pagdayeg sa naabot nga kabutang ni Hesus, nga anak sa Diyoskita gipahinumduman nga siya inumol nga binuhat. Ang kalainan, ang ato Ato usab mabalikan ang kamatooran nga nga wala siya sa kita gipIn considering the exalted position which Jesus Christ, the Son ng langitnong Amahan, isip Magbubuhat anaa na daan, walay sinugdan ug walay katapusan.—Juan 5:19-26; Pinadayag 3:14; I Cor. 8:4-6

Sa atong leksyon karon, ang pangamuyo ni Pablo para sa mga tomotoo sa Colossas ug gipaabot para sa tanang santos sulod sa panahon sa ebanghelyo. Iyang gitinguha nga atong ipaabot ang pagpasalamat sa pribilihiyong imbitasyon para usa sa sumusunod diha kang Kristo gingharian isip resulta sa pagluwaskanato sa gahum sa kangitngit. “Ug magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Amahan nga mao ang naghimo kanatong takus sa pagambit sa panulondon sa mga balaan diha sa kahayag. Siya mao ang nagluwas kanato gikan sa kagahum sa kangitngit ug naglalin kanato ngadto sa gingharian sa iyang Anak nga pinalangga, kang kinsa kita nakabaton sa pagkatinubos, sa kapasayloan sa mga sala.”—Col. 1:12-14

Isip mao lamang nga direktang inumol sa langitnong Amahan, gipasabot ni Pablo ang mahitungod sa dinayeg nga nahuptang kabutang ni Hesus sa kahan-ayan sa plano sa Diyos. “Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan; kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, diha sa langit ug dinhi sa yuta, makita ug dili makita, mga lingkoranan nga harianon o kagahum o pamunoan o pagbolut-an-ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Siya mao na sa wala pa ang tanang mga butang, ug diha kaniya ang tanang mga butang gipakapot. Siya mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia; siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay, aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabwan sa tanan.” (bersos 15-18) Ug diha sa atong yabeng bersikulo, gipaklaro ni Pablo, nga isip resulta sa pagangkon ni Kristo sa kinatas-ang pagdayeg gikan sa Amahan, adun na siyay gahum ug ototidad nga mohimo sa tanang aspeto sa walay katapusang katuyoan sa Diyos.

Ang dako nga aspeto sa plano sa Diyos mao ang paghimo ni Kristo ug rekonsilasyon nga sa katapusan maoy magdala sa tanang maalamon nga mga binuhat sa kahan-ayan sa kagustuhan sa langitnong Amahan. Sobra sa duha ka libo ka tuig gihatag ang langitnong mensahe nga gipaabot sa kumpletong katumanan mahitungod sa Manluluwas para sa katawhan. (Lucas 2:8-11) Kini nga maayong balita para kini sa tanang katawhan, apil na ang nangagi, karon ug ang umalabot nga henerasyon. Ang kasulatan nagsulti nga si Hesus wala lamang mamatay para motubos sa mga sala niadtong mga nidawat kaniya isip Manluluwas , apan usab niadtong mga wala pa makaila kaniya. (I Juan 2:1,2) Ang bibliya nagtudlo nga ang langitnong premyo gitanyag ngadto sa mga matinud-anong sumusunod ni Kristo sulod niining panahon karon sa Ebanghelyo. Ang kahingpitan sa tawo dinhi sa kalibutan nga gitagana maoy paglaum sa nahabiling katawhan nga magpuyo sa kinabuhing matarong didto unya sa gingharian sa Diyos ug maka kab-ot ug bug-os sa kasingkasing nga kahanayan sa iyang mga kasuguan.

Sa tanan niining buluhaton, ang pagkataas ni Kristo mapalutaw nga sa katapusan sa gingharian, ang kamatayon mismo gun-ubon. Ug dayon ang katawhan mobalik sa kahan-ayan diha sa langitnong katuyoan aron ang Dios mahimong tanan ngadto sa tanan.—I Cor. 15:24-28Dawn Bible Students Association