Pagkinabuhing Bug-os Diha Kang Kristo

Yabeng Bersikulo: “Ug sa kinabuhi nangatugob kamo diha kaniya nga mao ang ulo sa tanang pamunoan ug kagahum.”
—Colosas 2:10

Piniling Sulat:
Colosas 2:6-15

ANG IMPORTANTENG ASPETO sa pagpanudlo ni Pablo mao ang pagpa klaro nga dili na kinahanglan sa mga sumusunod ni Kristo nga mangita pa sa lain gawas sa Kasulatan para kini siya masabtan tungod kay ang Diyos naghatag sa tanang panginahanglanon para sa ilang espirituhanong pagtubo ug kahibalo pinaagi sa mga pananglitan ug mga gitudlo ni Kristo Hesus.—Colosas 2:3

Apan hinoon, bakak nga mga magtutudlo ug tawhanong pilosopiya ang mipatigbabaw sa mga tomotoo sa niadtong Unang Iglesya. Mao, nga gipahimangnoan ni Pablo ang mga kaigsoonan sa Colossas nga mag abtik aron dili sila matakdan sa mga sayop nga doktrina ug pagtoo. Sa atong yabeng gidasunan ni Pablo ang tanang katagbawan diha kang Kristo nga maoy labaw sa tanang binuhat ug gahum. Siya lamang ang bugtong paagi diin ang iyang mga sumusunod mamaahimong angayan sa Diyos.

Sa pagdawat sa Diyos kang Cornelius sa lawas ni Kristo, adunay daghang gipanghimo ang ubang mga Hudiyong tomotoo nga nag insister nga ang mga tomotoo ni Kristo nga dili Hudiyo kinahanglan nga modawat ug mosunod sa mga tinoohan nga adunay kalabutan sa balaod ni Moses. Sa dinihi nga kasulatan, hinoon si Pablo makusganon nga milantugi sa bisan asa niana nga panudlo para sa tanan tomotoo kang Kristo, Hudiyo o dili Hudiyo, nga midawat kang Kristo nga mao ang dalan sa kauwasan.—bersos 13-17

Ang mga konsagradong tomotoo anaa karon nagapuyo sa panahon diin ang mga pangutana mahitungod sa balaod ni Moses nga may kalabutan sa atong kabutang diha ni Kristo dili na angayan kahadlokan nga maka apekto sa atong espirituhanong pagtubo. Apan, ang bibliya puno sa kadasig kanato nga mapamatud-an ang tanan ug hugot nga makigbisug sa pagpanalipod sa tinoohan nga sa makausa ra ug sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan.” (Hudas 3) Ang rason niini nga pag awha mao nga sama sa mga mini nga nanudlo niadtong unang kapanahunan, kita usab karon nga nagpuyo haduol na sa katapusan sa panahon sa ebanghelyo, kinahanglan magabantay mahitungod sa pag abiabi o pagdawat sa mga bag-ong doktrina ug pagtolun-an. Kini nga pagtolun-an nga gihatag niining naga banagbanag nga panahon sa ebanghelyo, gitago ug gipreserbar para kanato ug kita giawhag nga magpabilin diha sa mga pagtolun-an sa Ginoong Hesus ug mga tinun-an nga anaa diha sa bibliya, ang daan nga mga agianan, nga atong nadawat.

Sa Judas 3, kita giingnan nga makigbisog sa pagpanalipod sa pagtoo. Kini adunay kalabutan sa atong responsibilidad sa paghatag ug tanang kakugi nga makakab-ot ug bersikulong makapalig-on sa atong pagtoo. Atong hinumduman nga ang “Ulipon sa Ginoo kinahanglan dili palaaway kondili maaghop ngadto sa tanan, andam sa pagtudlo, mainantuson. Uban sa kalomo kinahanglan iyang pagamaymayan ang mga magasupak kaniya, kay tingali baya itugot ra sa Dios nga sila managhinulsol ug mahisangko sa pagpakaila sa kamatuoran.”—II Timoteo 2:24,25

Sa katapusan , ang mga gisulti ni Pedro nagapahimangno. “Busa sa kanunay ako andam sa pagpahinumdum kaninyo niining mga butanga, bisan pa nga nasayud na kamo niini ug nalig-on na kamo sa kamatuoran nga inyong ginabatonan.” (II Pet. 1:12) Si Pedro sa iyang pag ingon “sa kahinumduman sa mga butang” nagtumong niadtong mga bunga ug panalagin sa Espirito nga igadugang sa pundasyon sa atong pagtoo nga iyang gi usa-usa sa bersikulo 5-7sa maong kapitulo. Ang kumpletong estraktura sa pagtoo kon masabtan, makapabaton ug katin awan para makab-ot ang kinaiya nga angayan ug makatabang kanato aron mamahimong miyembro sa lawas ni Kristo.Dawn Bible Students Association