Binistihan Diha Kang Kristo

Yabeng Bersikulo: “Ug labaw niining tanan, isul-ob ninyo ang gugma nga mao ang magabugkos sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga panagkaangay.”
—Colosas 3:14

Piniling Sulat:
Colosas 3:5-17

ANG MGA SUMUSUNOD NI KRISTO nga tinud-anay nga mibiya sa ilang daan nga kinaiya ug pamatasan gikinahanglan nga magpakita nga sila kumpleto nang nagbag-o sa ilang kinabuhi. “Kon ugaling gibanhaw man kamo uban kang Kristo, nan, pangitaa ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas diin anaa si Kristo nagalingkod sa too sa Dios. Itumong ang inyong mga hunahuna diha sa mga butang nga anaa sa itaas ug dili sa mga butang dinhi sa yuta.”—Colosas 3:1,2

Ang mga konsagradong tomotoo nga nakadawat sa Espirito Santo dili ug wala masabtan sa kadaghanan sa kalibutan. Kini tungod kay ang ilang espirituhanong kinabuhi nakatago sa panan-awan sa ordinaryong tawo. Mao nga, ang uban wala makasabot sa dakong paglaum nga mamahimong kauban ni Kristo sa pagpanalangin sa katawhan sa panahon sa gingharian sa Diyos. Sa ilang pagpangandam para sa mao nga pribilihiyo, kadtong misunod kang kristo kinahanglan likayan ug paphaon ang tanang kahilayan sa unod nga makapa babag sa espirtuhanong pagtubo. Ang mao nga kahiligan sa tawhanong kinaiya gikinahanglan mailisdan pinaagi sa pagsul-ob sa “bag-ong tawo” ug paghalad sa tanang kusog sa paghimo ug pagtuman sa kagustuhan sa Diyos. Kini nga aspeto sa pagkinabuhing konsagrado kinahanglan kaayo para sa kalampusan sa tanang bag-ong binuhat diha ni Krito, ug kini gipasabot sa bisan diin nga bahin sa kasulatan.

Pananglitan niini mao ang pag komparar ni Pablo sa mga buhat sa unod ug buhat sa espirito. Iyang giingon nga ang atong espirituhanong kinabuhi nagadepende kini sa atong determinasyon nga maglakaw diha sa Espirito ug magapuyo diha sa Espirito. (Gal. 5:16-25) Dugang pang ebidensya sa gahum sa Diyos sa kausaban sa kinabuhi sa tomotoo makita nato sa iyang relasyong ngadto sa iyang kauban mga bag-ong binuhat. Usahay, adunay mga higayon sa dili pag sinabtanay sa ubang mga kaigsoonan sa nagka lain-laing mga butang, apan giawhag kita ni Pablo nga magsul-ob kita sa panalangin sa kalooy, pagkamapahiubsanon, kaaghop, pailob, pagka mainantuson ug pagkamapaungaron. Kini ang maghimo kanato nga masabtan ang mga kasaypanan sa uban, uban sa pagtoo nga kinahanglan nga kita mapinasayloon sa uban sama sa pagpasaylo ni Kristo kanato.—Colosas 3:3-13

Giklaro sa atong yabeng bersikulo ang pag angkon ug matood nga gugma, nga maoy magsilbi ug bisti kanato nga magbugkos sa nagka lain-laing grasya sa Kristohanong kinaiya nga gikinahanglan para sa langitnong kagustuhan. Dugang pa, importante kaayo nga ang kada usa kanato magasunod sa gitudlo sa kasulatan sa tanan natong gawi nga atong ihatag kutob sa atong mahimo. Mao kini siya ang makatabang kanato nga magpuyo ubos sa espirito sa pag antus, ang espirito sa pagkinabuhing balaan, ang espirito sa pagkinabuhing konsagrado. “Siya nga magaingon nga siya anaa kaniya kinahanglan magakinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi.”—I Juan 2:6

Ang mga matinud-anong tomotoo, gibalaan, gilain para sa balaanong paghalad sa matood nga pulong sa Diyos. (John 17 :17) Niini nga saysay, si Hesus nangamuyo para sa iyang mga tinun-an nga anaa uban kaniya sa katapusang gabii niya sa kalibutan. Iya usab gipangamuyo ang para sa mga miyembro sa panahon saebanghelyong lawas ni Kristo hagtud sa karon nga adlaw. Ang pagkabalaanon nga gihatag sa Diyos maoy resulta sa proseso nga giagian sa tomotoo sa iyang pagtoon, ug pagkaon sa mga kasulatan diha sa bibliya. Diha sa bibliya naka butang ang sukdanan o panagingnan sa balaang pag gawi ug nakarehistro sa hunahuna sa usa ka anak sa Diyos. Ang pagsunod sa mga kamanduan maglain sa mg tomotoo gikan sa espiritong kalibutanon, maglimpyo sa iyang hunahuna ug magapatibo sa iyang esirtuhanong kinabuhi, busa, ang kugihan nga gatoon mahimo gayud sama sa gibistihan diha kang Kristo.Dawn Bible Students Association