Espirituhanong Disiplina para sa
Bag-ong Kinabuhi

Yabeng Bersikulo: “Ug ingna si Arquipo, Bantayi nga pagatumanon mo ang pagkaministro nga gidawat mo sa Ginoo.”
—Colosas 4:17

Piniling Sulat:
Colosas 4:2-6,17

SA KATAPUSANG KAPITULO sa basahon ni Colosas, giawhag ni Pablo ang mga kaigsoonan mahitungod sa kinahanglang kakugi sa pag pangamuyo, ilabi na gayud para niadtong nagasangyaw sa plano sa Diyos. (Col. 4:2-4) Importante kini siya nga aspeto sa atong pagdayeg ug pagbansay sa pribilihiyo isip Kristyanong sumusunod. Isip mga bag-ong binuhat diha sa espirito santo, giumol kita sa hinayhinay para makab-ot ang gisaad kang Abraham nga panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. (Genesis12:3) Sa atong pangadyeon, atong gipahayag ang atong suporta sa tanang kakugi pagdasig mahitungod sa mensahe sa gingharian.

Angay gayud nga kita malooy sa tawhanong banay ug sa mga oportunidad nga gipresentar mismo, angay natong masaksihan ang mahimayaong plano sa Diyos. Kini nga plano gihatag aron adunay kitay oportunidad sa kinabuhi para sa tawhanong kalibutan. Ang tawo hingpit kaayong nanginahanglan sa paglaum nga makahupay gikan sa kahadlok sa nagkalain laing sakit, relihiyosong kasamok, gutom, giyera, imoralidad, kamatayon ug uban pang kalamidad nga nagakahitabo karon sa tibook kalibutan. Atong sundon ang mg gihimo ni Pablo nga nahitala para pagpahimangno kanato: “Kay kon ginawali ko man ang Maayong Balita, kini wala maghatag kanako ug hinungdan sa pagpasigarbo, kay mapugos man gayud ako sa pagbuhat niini ingon nga akong katungdanan. Alaut ako kon dili ko iwali ang Maayong Balita!”—I Cor. 9:16

Lain pang importanteng aspeto sa pagkinabuhi sa usa ka tomotoo mao ang pagtubos sa panahon gikan sa temporaryong kalabutan ug sa pagpunting ngadto sa mga kahago nga espirituhanon. “Bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata kana uban ang imong kusog; kay didto sa Sheol diin ikaw moadto walay bulohaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam.” (Eccles. 9:10) Adunay daghang pamaagi o dalan pagpangalagad alang sa Diyos para kanato. Kon asa hangtod kalawom ang atong pagkamatinud-anon sa paghimo bisan sa gagmay nga mga butang inubanan sa hunahuna nga ikalipay kini sa Diyos, iya kitang gantihan ug dagko pang mga oportunidad sa pag alagad. Hunahunaon nato ang kahupayan ug konsolasyon nga atong mahatag sa atong mga kaigsoonan pinaagi sa pagsulat, telepono o nagka lainlain pang komunikasyon. Dugang pa niini, gikinahanglan nato nga mopahimulos sa kada oportunidad nga makig uban sa uban nga adunay pareho nga tinoohan pinaagi sa mga mitings ug kombensyon, gawas pa sa paghimo nato ug kaugalingong pagtoon sa Pulong sa Diyos.

Sa iyang mga sulat, kanunay giangkon ug giila ni Pablo ang daghan niyang mga kauban pinaagi sa ngalan, ilabi na kadtong mga mitabang kaniya sa iyang kalihukan. Dili lamang sila nagsuporta kang Pablo sa iyang mga tinguha ug kalihokan kon dili sa walay pagduhaduha sila usab mga instrumento sa paghupay ug panaguban. (Col. 4:7-14) Sa atong yabeng bersikulo, giawhag ni Pablo si Arquipo nga modawat sa mga buhat nga iyang nadawat gikan sa Ginoo ug pagtuman niini, bisan toud wala kini gidetalye kung unsa gayod kini. Kita, hinoon isip konsagradong mga anak sa Diyos, kinahanglan nga makugihon sa pag alagad kaniya sa kada parte sa atong kaugalingon.

Samtang ang lawas ni Kristo padayon nga ginahulma. Ang tanan nga mga miyembro nga anaa pa sa pagsulay maoy makasulti sa lig-on nga impluwensya sa Ginoo sa ilang kinabuhi samtang nagapaabot kini nga makumpleto ang iyang pangasaw-onon. Hinaot nga ang kada tomotoo dalhon ngadto sa dugang pa nga kaikag sa paglakaw sa pag antus uban sa paglaum sa himayaong saad nga mahiuban diha kang Kristo Hesus nga maoy motabang unya sa paghiuli sa katawhan ngadto sa pagka perpekto ug may kinabuhing dayon sulod sa gingharian sa Diyos.—Pinadayag 20:6Dawn Bible Students Association