Ang Banagbanag

Ang Banagbanag
Mga Archive


2017  
Disyembre  pdfAng Banagbanag - Disyembre
Nobyembre  pdfAng Banagbanag - Nobyembre
Oktobre  pdfAng Banagbanag - Oktobre
Septembre  pdfAng Banagbanag - Septembre
Agosto  pdfAng Banagbanag - Agosto
Hulyo  pdfAng Banagbanag - Hulyo
Hunyo  pdfAng Banagbanag - Hunyo
Mayo  pdfAng Banagbanag - Mayo
Abril  pdfAng Banagbanag - Abril
Marso  pdfAng Banagbanag - Marso
Pebrero  pdfAng Banagbanag - Pebrero
Enero  pdfAng Banagbanag - Enero
 
2016  
Disyembre  pdfAng Banagbanag - Disyembre
Nobyembre  pdfAng Banagbanag - Nobyembre
Oktobre  pdfAng Banagbanag - Oktobre
Septembre  pdfAng Banagbanag - Septembre
Agosto  pdfAng Banagbanag - Agosto
Hulyo  pdfAng Banagbanag - Hulyo
Hunyo  pdfAng Banagbanag - Hunyo
Mayo  pdfAng Banagbanag - Mayo
Abril  pdfAng Banagbanag - Abril
Marso  pdfAng Banagbanag - Marso
Pebrero  pdfAng Banagbanag - Pebrero
Enero  pdfAng Banagbanag - Enero
 
2015  
Disyembre  pdfAng Banagbanag - Disyembre
Nobyembre  pdfAng Banagbanag - Nobyembre
Septembre  pdfAng Banagbanag - Septembre
Agosto  pdfAng Banagbanag - Agosto
Hulyo  pdfAng Banagbanag - Hulyo
Mayo  pdfAng Banagbanag - Mayo
Abril  pdfAng Banagbanag - Abril
 
2014  
Disyembre  pdfAng Banagbanag - Disyembre
Septembre  pdfAng Banagbanag - Septembre
Agosto  pdfAng Banagbanag - Agosto
Hulyo  pdfAng Banagbanag - Hulyo
Hunyo  pdfAng Banagbanag - Hunyo
Mayo  pdfAng Banagbanag - Mayo
Abril  pdfAng Banagbanag - Abril
 
2013  
Oktobre  pdfAng Banagbanag - Oktobre
Agosto  pdfAng Banagbanag - Agosto
Hulyo  pdfAng Banagbanag - Hulyo
 Senemanang Pagtulon-an Sa Bibliya
Pebrero  3  Ang Pagkataas Ni Kristo
10  Pagkinabuhing Bug-os Diha Kang Kristo
17  Binistihan Diha Kang Kristo
24  Espirituhanong Disiplina para sa Bag-ong Kinabuhi
Enero  6  Pagsangyaw ni Kristo
13  Ang Kamapahiubsanon ug Pagpasidungog ni Hesus
20  Pagtubo Diha Ni Kristo Hesus
27  Hugot Nga Pagbarug
 
2012 Senemanang Pagtulon-an Sa Bibliya
Disyembre  2  Spirituhanong Panalangin Diha Kang Kristo Hesus
9  Usa Diha Kang Kristo
16  Panaghiusa Diha Sa Lawas Ni Kristo
23  Magkinabuhi diha sa Kahayag
30  Ang Gugma ni Kristo para sa Iglesya
Nobyembre  4  Si Pablo Sa Atubangan Ni Haring Agrippa
11  Si Pablo Mibyahe Padulong Sa Roma
18  Si Pablo Nagsilbi Sa Malta
25  Si Pablo Nagsangyaw Sa Roma
Oktobre  7  Ang Pag-aresto ug Diskurso Ni Esteban
14  Pagka Martir ni Esteban
21  Si Simon Gusto Mopalit Ug Gahum
28  Si Felipe Ug Ang Kinapong Taga Ethiopia
Septembre  2  Ang Pagtoo May Tugbang Nga Katubayan
9  Ang Pagtoo Mao Ang Kaseguroan
16  Ang Pagtoo Mao Ang Paglahutay
23  Ang Pagtoo Nagadasig Ug Pasalamat
30  Ang Pagtoo Nanginahanglan Ug Baslanay Nga Gugma
Agosto  5  Magdayeg Para Sa Hustisya Sa Diyos
12  Si Jehova Nagsaad Ug Matarong Nga Ginoo
19  Ang Diyos Nagsaad ug Matarong Nga Sanga
26  Ang Diyos Nagsaad Nga Magauban Kanato
Hulyo  1  Si Samuel Nagdumala Sa Katarong
8  Si David Nagtagik Sa Hustisya Sa Diyos
15  Si Solomon Gahusay Inubanan sa Kaalam ug Hustisya
22  Ang Hari Miaksyon Para Sa Balo
29  Si Josapat Naghimo Ug Reporma sa Hukmanan
Hunyo  3  Lagda sa Maayong Pamuyo
10  Pagpuyo Isip Matarong nga Katawhan sa Diyos
17  Sauloga ang Hubileyo
24  Ang Kasingkasing sa Kasugoan
Mayo  6  Ang Tinapay Sa Kinabuhi
13  Ang Maayong Magbalantay
20  Ang Pagkabanhaw Ug Ang Kinabuhi
27  Ang Dalan, ang Kamatuoran Kinabuhi
Abril  8  Ang Buhing Pulong
15  Paghinlo sa Templo
22  Babaye sa Samaria
29  Ang Pag-Ayo sa Tawong Buta