Ang Banagbanag

Ang Banagbanag
Ang Mantalaan sa Presensya ni Kristo


Kanato ang Kasulatan klarong nagtudlo:

NGA ANG IGLESYA MAO “ANG TEMPLO “ SA BUHI NGA DIYOS—labina ang talagsaong “binuhat”; ug padayon ang pagpanday niini sulod sa Panahon sa Ebanghelyo o Maayong Balita—sukad nga si Kristo nahimong Manluluwas sa kalibutan ug “ulohang bato” niini nga templo, nga diin kung mahuman na, ang panalangin sa Diyos mahiabot sa ‘tanang katawhan’, ug makapaduol sila Kaniya.—I Cor. 3:16; Efeso 2:20-22; Gen. 28:14; Gal. 3:29

NGA SA PAGKAKARON ANG PAGSILSIL, ANG PAGHULMA, UG PAGPASINAW sa mga konsagradong magtotoo sa gihimo nga pagtabon ni Kristo sa mga sala nagapadayon, ug sa dihang ang kataposang miyembro niini nga ‘mga buhing bato’ ‘pinili ug bililhon’, maandam na, pagadad-on ang tanan sa labaw nga Magbubuhat ngadto sa nahaunang pagkabanhaw; ug ang templo mapuno sa Iyang himaya, ug mahimo nga tagboanan sa Diyos ug sa tawo sa tibuok milenyo.—Pinadayag 15:5-8

NGA ANG BASEHAN SA PAGLAUM SA IGLESYA UG KALIBUTAN nagsumikad sa kamatooran nga si ‘Hesu-Kristo, pinaagi sa grasya sa Diyos, nakatagamtam ug kamatayon alang sa matag-usa ka tawo’, “usa ka lukat alang sa tanan”, ug mamahimo nga “matuod nga kahayag, nga magadan-ag sa matag-usa ka tawo nga niabot sa kalibutan,” “sa gitakda nga panahon.”—Hebreo 2:9; Juan 1:9; 1 Timoteo 2:5,6

NGA ANG PAGLAUM SA IGLESYA mao nga mamahimo siya nga sama sa iyang Ginoo, “sud-onga Siya sa Iyang pagka-Siya,” ‘pakig-ambit sa diosnong kinaiya’, ug ambit sa Iyang himaya ingon nga Iyang isig kamanununod.—1 Juan 3:2; Juan 17:24; Roma 8:17; 2 Pedro 1:4

NGA ANG KASAMTANGANG TAHAS KARON SA IGLESYA mao ang paghingpit sa mga balaan alang sa umalabot nga buluhaton sa pag-alagad; sa pagpalambo diha sa iyang kaugalingon ang matag grasya; nga mamahimong mga saksi sa Diyos alang sa kalibutan; ug nga maandam para mahimong mga hari ug mga pari sa sunod nga kapanahonan.—Efeso 4:12; Mateo 24:14; Pinadayag 1:6, 20:6

NGA ANG PAGLAUM ALANG SA KALIBUTAN nakadepende sa pagpanalangin sa kahibalo ug kahigayonan nga igahatag ngadto sa tanan pinaagi sa usa ka libo ka tuig nga Gingharian ni Kristo—ang paghibalik sa tanan nga nawala kang Adan, sa tanan nga andam ug masinugtanon, sa mga kamot sa ilang Manunubos ug sa Iyang nahimaya nga iglesia—sa diha nga ang tanan nga nagpakadautan pagalaglagon.—Mga Buhat 3:19-23; Isaias 35