Daggry

Dawn Bibelstudenter Association


SKRIFTEN LÆRER OS TYDELIGT:

At Menigheden er “den levende Guds Tempel” — i særlig Betydning “Hans Værk”, hvis Opbyggelse er gaaet for sig hele Evangeliets Tidsalder igennem — siden Kristus blev Verdens Genløser og Hovedhjørnestenen i dette Tempel; og naar det er fuldendt, skal Guds Velsignelser derigennem flyde ud “til alle Folk”, og de skal finde Adgang til Ham. — I. Kor. 3:16, 17; Ef. 2:20-22; I. Mos. 28:14; Gal. 3:29

At Afslibningen, Tildannelsen og Fuldkommengørelsen af dem, der tror paa Kristi Forsoningsværk, og som er indviede til Ham, skrider frem i Mellemtiden; og naar de sidste af disse “levende Stene”, som er “udvalgte og dyrebare”, er endeligt tilhuggede, vil den store Bygmester samle dem alle i den første Opstandelse; og Templet skal fyldes med Hans Herlighed og blive et Mødested for Gud og Mennesker hele Tusindaarsriget igennem. — Aab. 15:5-8

At Grunden for Menighedens og Verdens Haab ligger deri, at “Jesus Kristus af Guds Naade smagte Døden for alle” som “en Genløsningsbetaling for alle”, og at Han vil blive “det sande Lys, som oplyser hvert Menneske, der kommer til Verden” — “i sin belejlige Tid”. — Hebr. 2:9; Joh. 1:9; I. Tim. 2:5, 6

At Menighedens Haab er, at den skal blive lig sin Herre, “se Ham, som Han er”, blive “delagtig i den guddommelige Natur” og “dele Hans Herlighed som Hans Medarving”. — I. Joh. 3:2; Joh. 17:24; Rom. 8:17; II. Pet. 1:4

At Menighedens nuværende Mission er at berede de hellige til deres fremtidige Gerning; og lade enhver Dyd og Naadegave komme til Udvikling i sig; at være Guds Vidne for Verden; og berede sig til at blive den næste Tidsalders Konger og Præster. — Ef. 4:12; Matt. 24:14; Aab. 1:6; 20:6

At Verdens Haab bestaar i de Velsignelser, i Retning af Kundskab og gunstig Lejlighed, til hvilke der vil blive Adgang for alle i Kristi tusindaarige Rige, i Tiderne for Genoprettelsen af alt det, som gik tabt i Adam; at denne Genoprettelse vil komme til de villige og lydige gennem Kristus og Hans herliggjorte Menighed, medens alle genstridige vil blive udryddede. — Ap. G. 3:19-23; Es. 35Dawn Bible Students Association