Η Χαραυγή μελετητών τής Βίβλου

Εκδοτης της Χαραυγής περιοδικόν

Η Χαραυγή, Κήρυξ τής παρουσίας του Χριστού

Καλωσόρισμα

Κτυπήσατε εδώ διά νά εισερχθήτε

 

   “πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγμόν, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ”