TABERNAKELSCHADUWEN
VAN DE BETERE OFFERS

Een hulp voor Bijbelonderzoekers


De tabernakel in de woestijn

De tabernakel in de woestijn


DAWN BIBLE STUDENTS ASSOCIATION
EAST RUTHERFORD – NEW JERSEY – U.S.A.


Vertaling van de brochure “Tabernacle Shadows”
Uitgave: Dawn Bible Students Association ©
Vertaling in 2017


http://www.dawnbible.com/nl/content-nl.htm

dawnbible@aol.com


De Tent van ontmoeting

De Tent van ontmoetingAan de

Koning der Koningen, en de Heer der Heren


In het belang van

ZIJN TOEGEWIJDE “HEILIGEN”


- en -


van allen die op alle plaatsen de Naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen,
van het huisgezin des geloofs


- en -


van de zuchtende schepping, die tezamen zucht en als in barensnood is,
wachtende op de openbaring van de kinderen van God,


IS DIT WERK OPGEDRAGEN


“Allen te verlichten opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God.” “Die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekend-maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.”
Efeze 3:4, 5, 9; 1:8-10


INLEIDING

De eerste editie van deze brochure werd gepubliceerd in 1881. Onder de zegen van de Heer schijnt het van grote hulp geweest te zijn voor de klasse waarvoor het in het bijzonder bedoeld was: het “koninklijke priesterdom.” Velen uit deze klasse hebben ervan getuigd dat het hen als de vinger van de Heer wees op betekenissen in de zinnebeelden van het Oude Testament, die zij tevoren nooit hadden gewaardeerd. En ook dat het hen op deze wijze geleid heeft in de manier van zelf-offerande, door hen de ware betekenis van de uitspraken in de Schrift te tonen “om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer,” “vervul wat overblijft van de verdrukkingen van Christus,” “Indien wij met Hem lijden zullen wij ook met Hem heersen,” “Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.” Verder zijn er vele andere Schriftplaatsen die het volk van de Heer met Hem verbinden zowel in het lijden van de huidige tijd als in de heerlijkheid die volgt.

De schrijver is verheugd dat dit waar is, en bidt voor de zegen van God ook over deze nieuwe editie, die nodig werd doordat de electro-platen van de vorige editie versleten zijn en door het verlangen dat de algehele stijl overeenkomt met die van de reeks Studies in de Schriften. Zij kan namelijk terecht worden beschouwd als een aanvulling en vervolg op het vijfde deel van dat werk, dat gemakshalve apart is gehouden. Afgezien van deze typografische veranderingen, de toevoeging van een hoofdstuk en een paar wijzigingen in de manier van uitdrukken, om enige punten mogelijk duidelijker te maken, zijn er geen veranderingen. Inderdaad schenen geen bijzondere veranderingen mogelijk of wenselijk.

Het begrip van de onderwerpen, hierin uiteengezet, schijnt door de hemel geleid te zijn, “geleerd door God,” in een tijd waarin het licht absoluut noodzakelijk was voor de volledige en duidelijke weergave van het Plan der Eeuwen. Wij vertrouwen dat zij, die gezegend zijn door de hulp verschaft in dit boekje, en anderen die nog op gelijke wijze gezegend zullen worden, allen zullen beschouwen dat zij ook “door God geleerd zijn.” Wij merken op dat de schrijver getracht heeft elk punt en elke toepassing te bewijzen door het Woord van de Heer, en niets heeft onderwezen uit zichzelf. Zoals hij het heeft ontvangen van de Heer door Zijn Woord en geest heeft hij het weergegeven – met de bewijzen – voor wie een oor heeft, die hore.

De nauwgezette student zal bespeuren dat de toepassingen van de symbolen, hierin vermeld, correct zijn. Het hele Plan der Eeuwen wordt hierdoor versterkt – rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking eerst voor de Kerk, en daarna herstel voor eenieder die wil, van alle volken der aarde. Tot welk heerlijk evangelie is dit dan de sleutel!

Beste Lezer, indien hetgeen hierin wordt vermeld u als waarheid aanspreekt, zal zij u zeker opwekken om met energie en ijver aardse belangen op te offeren om de prijs van de hoge roeping te verkrijgen. Dit opdat u een van de koninklijke priesters mag worden, die spoedig verenigd zullen worden met de grote “Hoge Priester van onze belijdenis” in het grootse werk van het zegenen van de zuchtende schepping. En indien u een zegen krijgt door deze waarheden, en deelhebt aan hun geest, dan zult u de beker van verfrissing door willen geven aan anderen, die juist zo’n stimulans nodig hebben om de zo nodige versterking te krijgen. En indien u in deze bediening wilt samenwerken, dan zult u bemerken dat er regelingen zijn waardoor u deze brochures tegen een zeer lage prijs kunt verkrijgen – per dozijn of honderd stuks. Iedereen die voedsel ontvangt aan de tafel van de Heer wordt geëerd met het voorrecht deel te hebben aan de dienst – als medearbeiders tezamen met God. Met christelijke liefde,

Uw broeder en dienaar in Christus,
Charles T. Russell


Dawn Bible Students Association
dawnbible@aol.com