Tabernakelschaduwen van de betere offers

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING


HOOFDSTUK I

DE ZINNEBEELDIGE TABERNAKEL

De Legerplaats—De Hof—De Tabernakel—Het Koperen Altaar—Het Wasbekken—De Tafel—De Kandelaar—Het Gouden Altaar—De Verzoendeksel en Ark—De Poort—Het Eerste Voorhangsel—Het Tweede Voorhangsel—De betekenis van deze en hun Tegenbeelden.

HOOFDSTUK II

DE ISRAËLIETEN, LEVIETEN EN HET PRIESTERDOM

Klassen van de mensheid Symbolisch voorgesteld door de Israëlieten, Levieten en Priesters—Zalving van de Priesters—De betekenis van de “Gewaden van Heerlijkheid en Sieraad” van de Hogepriester zinnebeeldig beschouwd—Het Abrahamitische Verbond, Het Wetsverbond en het Nieuwe Verbond afgeschaduwd.

HOOFDSTUK III

DE WIJDING VAN HET PRIESTERDOM

LEVITICUS 8:14-33

Apart gezet voor de Dienst aan God—“Wees trouw tot in de dood”—“Heilig uzelf” en “Ik zal u Heiligen”—De Stieren en Rammen van de Wijding—De Zalvende Olie van de Wijding.

HOOFDSTUK IV

DE GROTE “VERZOENDAG”

LEVITICUS 16:3-33

De Orde van het Zinnebeeld en zijn Tegenbeeldige Betekenissen—De Stier—De Priester—Het Binnengaan van het Heilige met het Bloed—De Wierook—Het Lieflijke Reukwerk en de Stank—Het Betreden van het Heilige der Heiligen—De Bok van de Heer—De Zondebok—Het Zegenen van het Volk.

HOOFDSTUK V

EEN ANDER BEELD VAN DE VERZOENINGSOFFERS

LEVITICUS 9

Verzoeningsoffers met meer details—Mozes en Aäron Betraden de Tabernakel en Kwamen weer naar buiten en Zegenden het Volk—“Hun die Hem verwachten zal Hij verschijnen”—“Na de Dood het Oordeel”—Goddelijke Aanvaarding van het Zoenoffer openbaar gemaakt.

HOOFDSTUK VI

OFFERS VOLGEND OP DE “GROTE VERZOENDAG”

Deze stellen Berouw, Geloften, Verbonden, etc., gedurende het Millennium voor—De Brandoffers van het Volk—Hun Vrede offers—Hun vleesoffers—Hun Offers voor Overtredingen—Onderscheid tussen Man en Vrouw zal ophouden, Getoond in de Zinnebeelden.

HOOFDSTUK VII

DE AS VAN DE JONGE KOE OP DE VERONTREINIGDEN GESPRENKELD

HEBREEËN 9:13

Niet een van de offers van de Grote Verzoendag—Niet een van de latere Offers voor het Volk—De Klasse symbolisch voorgesteld door deze Offers—De Apostel Paulus, de Onder—priester, die getuigt van het Tegenbeeld—Het Besprenkelen met de As voor het Reinigen van het Volk zal zijn gedurende het Millennium—Hoe de Reiniging teweeggebracht zal worden.

HOOFDSTUK VIII

ANDER VEELBETEKENENDE SYMBOLEN

De posten (pilaren) van de Hof—De Witte Gordijnen—De Zilveren Haken—De Deurposten van het Heilige en het Heilige der Heiligen—De Gouden Tafel—De Gouden Kandelaar—Tegenbeeldige Priesters die de Diepe Dingen zien en de Levieten die Deze Niet Zien—Het Gouden Altaar—De Ark van het Verbond in het Heilige der Heiligen—De Inhoud en de Betekenis ervan—Het Verzoendeksel—De Twee Cherubs—De Priester Onbevlekt—Het Geheimenis Eeuwen lang Verborgen.Dawn Bible Students Association
dawnbible@aol.com