Tidskriften Dawn

Förenade Bibelforskare Morgongryningen


För oss lär Bibeln tydligt att…

Att kyrkan (kristna församlingen) är den levande Gudens tempel – hans förunderliga skapelse och konstruktion. Att byggandet av detta tempel har pågått under hela evangelie tiden – ända sedan Jesus Kristus blev världens återlösare samt huvudhörnstenen i hans tempel, genom vilken, (när det är färdigt), Guds välsignelser skall komma alla människor till del. Alla människor kommer då genom denna anordning att kunna lära känna och tjäna honom.–‘I Cor. 3:16,17’; ‘Eph. 2:20-22’; ‘Gen. 28:14’; ‘Gal. 3:29’.

Att under denna tid (Evangelietiden, från år 33 vt till nu) så har utmejslandet, formandet och slipandet av Kristi 144 000 helt av hjärtat överlämnade kristna pågått, vilka förströstar på Kristi försoning för synden. När den sista av dessa levande, stenar, utvalda, samt dyrbara för Gud, har gjorts redo, så kommer den store mästerlige arbetaren att föra alla dessa tillsammans, i den första uppståndelsen. Templet kommer då att fyllas av hans härlighet och utgöra mötesplatsen mellan Gud och människor genom hela milleniet (tusenårs riket).

Att världens och kyrkans (församlingens) hopp, ligger i det faktum att Jesus Kristus, genom Guds nåd smakade döden för alla människor, en lösen för alla, och han kommer att vara det sanna ljuset som upplyser alla människor, vilket han kommer att göra snart under tusenårsriket.

Att hennes (kyrkan församlingen) hopp är att hon kommer att bli lik hennes here Jesus Kristus och få se honom så som han är, att få bli delaktig av den gudomliga naturen (odödligt liv) och dela hans härlighet som medarvingar.

Att kyrkans (Kristus och församlingen av de 144 000) uppdrag nu är att fullborda samt förbereda de heliga för deras framtida arbete med att betjäna mänskligheten. Att utveckla sig själv i varje nåde gåva, att vara Guds vittnen till världen, samt att förbereda sig för att bli kungar och präster i nästa tidsålder (milleniet eller tusenårsriket).

Att världens hopp ligger i att de hoppas bli välsignade med kunskap och en möjlighet att tillsammans med den övriga mänskligheten få bli förda till fullkomlighet, med andra ord en återställning av allt det som blev förlorat genom Adam. Detta blir deras del som är villiga och lydiga genom deras återlösare samt hans förhärligade kyrka. Detta inträffar när alla de onda kommer att förgöras. –‘Acts 3:19-23’; ‘Isa. 35’.Dawn Bible Students Association